2013 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamling 2013

ÅRSMØTE 2013

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I NORSK ORTOPEDISK FORENING (Nof)

24. OKTOBER 2013 kl 15.00 – 17.00 Hotell Plaza, OSLO

Tilstede: Styret i Nof, samt omkring 90 deltagere i salen ved møtets oppstart.

Saksliste:

Sak 1.  Generalforsamlingen (GF) åpnes av leder Knut Fjeldsgaard.  Generalforsamlingen mintes medlemmer av foreningen som gikk bort siste år.  Disse er Hauge Magnor Foss, Sverre Husby, Øystein Aasen og Eldbjørn Ronglan.

Sak 2.  Anders Walløe velges som møtedirigent.

Sak 3.  Innkalling og dagsorden godkjennes. Møtedirigent poengterte at alle rapporter er vedlagt innkalling til generalforsamlingen som finnes i Norsk ortopedpost(Nop) nr.3. Alle rapportører ble oppfordret til å vise til dette, og kun muntlig ta opp spesielt viktige saker eller tilføyelser til de avlagt skriftlige rapporter.

Sak 4.  Utdeling av stipend:

Charnley stipendet ble utdelt av Thormod Dønnås og Anders Sunndal og tildelt Wender Figved  ved Bærum sykehus med kroner 100.000,-.  Vinnerprosjektet har tittel; « Unipolar eller bipolar hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd? En prospektiv randomisert RSA-studie av slitasje i acetabulum etter 2 og 4 år.”

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Johan Dahlstrøm og tildelt Terje Osmund Ugland ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand, samt Endre Søreide ved Oslo universitetssykehus med kroner 50.000,- hver.  Uglands prosjekt har tittel; “Kirurgisk behandling av dislokerte lårhalsbrudd hos pasienter mellom 70 og 85 år. En prospektiv randomisert studie som sammenlikner lateral tilgang med fremre muskelsparende tilgang”.  Søreides prosjekt har tittel;  “In vitro development of a ligament and in vivo analysis of the bone-soft tissue interface”

Heareus medical stipendet ble utdelt av Bernt A. Bye og tildelt Ivar Magne Austevoll ved Haukeland Universitetssykehus ryggseksjonen KiH/HUS, med kroner 50.000,- . Austevolls prosjekt har tittel; “Degenerative lumbar spondylolisthesis: Is only decompression good enough? A prospective randomized clinical multi- center trial”

Leder av Nof informerte om at offentliggjøring og utdeling av de to Nof stipender er flyttet til Nofs ”torsdagsklubb”  under årets høstmøte.

Under Nofs ”torsdagsklubb” ble Nof stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning utdelt av Nofs forskningsutvalg ved Knut Fjeldsgaard og tildelt Trine Ludvigsen ved Voss sjukehus for sitt prosjekt; ”Ein prospektiv randomisert studie for samanlikning av operativ behandling av ekstraartikulære distale radiusfrakturer med volar låseplate  eller Hoffman II ekstern fiksasjon”, med kroner 40.000,-.

Videre ble under samme tilstelning Nof stipend for leger under utdanning til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning utdelt av Nofs forskningsutvalg

ved Knut Fjeldsgaard og tildelt Benedikt Arni Jonsson ved Haukeland universitetssykehus for sitt prosjekt; " Sementert Marathon/Corail versus Pinnacle/Corail.  Randomisert, prospektiv, sammenliknende studie av polyetylenslitasje, migrasjon og periprostetisk beintetthet med RSA (radiostereometrisk analyse) og DXA (dual-energy x-ray absorptiometry)” med kroner 40.000,-.

Sak 5.  Årsberetning fra styret. Leder Knut Fjeldsgaard avla styrets rapport. 

Fjeldsgaard informerte kort om forholdet mellom Norsk kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening . Samarbeidet rundt det økonomiske oppgjør etter festmiddagen for Norsk kirurgisk forening for 2 år siden har fungert dårlig, og Nof har fremdeles ikke fått utbetalt oppgjør fra Norsk kirurgisk forening.

Sak 6. Rapport fra NOP-redaktøren. Redaktør Terje Vagstad viste til Norsk ortopedpost(Nop).  

Sak 7.  Rapport fra Nofs webredaktør.  Redaktør Ivar Rossvoll viste til Norsk ortopedpost(Nop).

 Sak 8.  Rapport fra Kvalitetsutvalget. Rapport ble ikke fremlagt.

Sak 9.  Rapport fra spesialitetskomiteen. Leder Anders Walløe avla rapport.  Walløe viste til fullstendig rapport i Nop-en.   Walløe informerte om at helsedirektoratet har overtatt ansvar for godkjenning av nye spesialister. Spesialitetskomiteen blir kun kontaktet i saker der det foreligger uklarheter. Walløe informerte videre om arbeidet med nye ordninger for utdanning av medisinske spesialister.  Det er foreslått en forkortet utdanning. Walløe har ikke blitt innkalt til møter  og har skriftlig sendt brev om at ortopedisk forening sine syn i denne sak ikke er hørt. Av forslag som videre vurderes er innføring av at det kun skal være utdanningsstillinger ved de største sykehusene . Kurskravene til spesialiteten i ortopedi er endret og kravene har blitt godkjent av helsedirektoratet.  Det er nå krav til ATLS kurs og fotkurs. Det blir eget ortopedisk PPP kurs. Det arbeides videre med ordning for resertifisering av ortopeder.

Fra salen stilte Lars Engebretsen seg svært kritisk til en ordning med utdanningsstillinger kun på større sykehus.

Sak 10. Rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin  viste til Nop.

Arbeidet med innføring av elektronisk rapportering fortsetter. Havelin oppfordret til bruk av riktige koder for bedre registrering av behandling. Riksrevisjonen benyttet i 2012 data fra registeret til å se på effektivitetsforskjeller mellom sykehus. Rapport vil komme ila 2013.

Havelin ba om støtte for arbeidet til å unngå publisering av sykehusvise registerdata da han er redd for at dette vil ødelegge registerets kvalitet. Fra salen kom det flere kommentarer til dette. Lars Engebretsen foreslo en ny debatt under neste års Høstmøte med tanke på å komme frem til gode forslag på hva som skal offentliggjøres og hvordan. Jonas Fevang var kritisk til offentliggjøring av sykehusvise data. Olav Røise refererte til Sverige hvor dataene er åpne. Han mente åpenhet er viktig og at dette er et ønske i befolkningen.  Røise mente videre at det er viktig å publisere kun gode data som ikke kan misforstås/tolkes feil.

Havelin avsluttet  med å si at registeret trenger mere tid for å forberede en evt. sykehusvis offentliggjøring.

Sak 11. Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister. Rapport fremlagt av Lars Engebretsen.  Engebretsen viste til Nopen.  Alle ortopeder ble takket for god oppfølging og innsending av data.

Sak 12. Rapport fra Nasjonalt hoftebruddregister.  Lars B. Engesæter viste til Nop. 

Sak 13. Rapport fra Nasjonalt barnehofteregister.  Leder Ola Wiig avla rapport.   Deltagelse og innsending av data er dårlig  og  alle medlemmer oppfordres til å rapportere inn alle aktuelle pasienter. Nå skal også enkelte operasjoner hos voksne registreres.

Sak 14. Rapport fra ACTA . Jan Erik Madsen  viste til Nop.

Sak 15. Rapport fra Bone & Joint Decade-arbeidet i Norge.  Rapport ikke fremlagt .

 Sak 16. Rapport fra UEMS. Rapport ikke fremlagt.

 Sak 17. Rapport fra seniorpolitisk utvalg. Ketil Holen viste til Nop . Holen foreslo å nedlegge utvalget. Fra salen kom det ikke motforestillinger mot dette. Styret fikk Generalforsamlingens støtte til  å avgjøre dette senere.

 Sak 18. Rapport fra Faggruppe for ortopedisk traumatologi. Olav Røise avla rapport. Han fortalte at det under årets Høstmøte var dannet ny forening for bruddbehandling . Denne forening ønsker på sikt å bli egen fagundergruppe av Nof.

 Sak 19. Rapport fra Norsk Artroskopiforening.  Rapport er vedlagt Nop.

Sak 20. Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 21. Rapport fra Norsk Fot - og Ankelkirurgisk forening. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 22. Rapport fra Norsk forening for håndkirurgi. Hebe Kvernmo avla rapport.  Kvernmo inviterte alle til skandinavisk møte for håndkirurgi i Bergen i mai 2014.

RSak 23. Rapport fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 24. Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi.  Det ble vist til Nop. Stephan Røhrl fortalte at foreningen har fått flere medlemmer og informerte om endringer i styret. Underforeningen har fått egen logo.

Sak 25. Rapport fra faggruppe for osteoporose og benhelse. Rapport er vedlagt Nop.

Sak 26. Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS). Leder Ante Kaalstad viste til Nop, og informerte om at ny leder er valgt. Ny leder er Esten Konstad Haanæs.

Sak 27. Rapport fra Nofs forskningsutvalg. Knut Fjeldsgaard viste til Nop.  

Sak 28: Saker forelagt av styret:  

Ingen saker  er forelagt av styret.

Sak 29. Saker forelagt av foreningens medlemmer:

A: Det er innkommet søknad fra Norsk forening for reumakirurgi om å bli opptatt som faggruppe under Nof.  Det er ingen motforestillinger mot dette fra generalforsamlingen. Norsk forening for reumakirurgi blir opptatt som faggruppe under Nof. 

B: Behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer.  Hebe Kvernmo redegjorde for arbeidet med å lage behandlingsretningslinjer for radiusfrakturer.  Konsensusgruppens forslag til retningslinjer har vært lagt frem tidligere under årets Høstmøte og gruppens forslag får generalforsamlingens tilslutning. Retningslinjene vil bli fortløpende oppdatert. Det fremkommer ingen negative innvendinger eller motforestillinger fra salen.

Hebe informerte også om arbeidet med å lage et egen register for radiusbrudd. Registeret er planlagt lagt til Universitetssykehuset i Nord Norge-Tromsø.  Fra salen kommer det kritiske bemerkninger til valg av lokalisasjon. Lars Engebretsen mener registeret bør legges til Bergen sammen med leddregisteret og korsbåndregisteret da dette miljøet har stor kompetanse til å drifte registre.  Lars Birger Engesæter savner en oversiktlig enhetlig politikk rundt oppretting og drift av registre.

Generalforsamlingen oppfordret Kvernmo til å arbeide videre med temaet og legge frem et konkret forslag til neste års Generalforsamling

 

Sak 30. Regnskap pr. 31.12.2012

 

Regnskap og balanse for 2012 ble lagt fram av kasserer Annette Wikerøy. Norsk ortopedisk forening har en stabil økonomi.  Regnskapet ble godkjent uten kommentarer av generalforsamlingen.

 

Sak 31: Budsjett-forslag 2014 

Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer.  Norsk ortopedisk forening har fått ny samarbeidspartner i arbeidet med produksjon av Nop og Høstmøtebok. Det endelige økonomiske resultat av dette er ennå ikke klart. Under årets Høstmøte har det vært færre utstillere og færre industrisymposium. Dette medfører at en må øke deltageravgiften til Høstmøtet neste år for å unngå underskudd.

Budsjettforslag ble godkjent uten kommentarer av generalforsamlingen.

 

Sak 32: Valg

Hebe Kvernmo, Ketil Holen og Knut Fjeldsgaard (som leder av Nof) har vært årets valgkomite.

Styret i Nof;

Som ny leder av styret i Nof velges Jon Olav Drogset.

Karl-Ivar Lorentzen velges som ny nestleder.

Annette Wikerøy gjenvelges som kasserer.

Terje Vagstad gjenvelges som redaktør for Nop-en

Cato Kjærvik velges som ny webredaktør.

Gunn Hulleberg velges som ny sekretær.

Greger Lønne  velges som ny vararepresentant til styret i Nof.

Under generalforsamlingen for leger i ortopedisk utdannelse(LIOS) er Esten Konstad Haanæs valgt som ny leder av LIOS. Leder av LIOS er automatisk medlem i styret i Nof.

Ander Walløe går av som leder av spesialitetskomiteen. Øistein Lian har sagt ja til å overta som ny  leder. Jon Dal velges som ny vararepresentant til spesialitetskomiteen.

Sak 33: Forslag til tema for Nof-symposiet 2014.

Marianne Westberg forslo (på vegne av nasjonal interessegruppe for ortopedisk infeksjoner) at neste års Nof-symposium skal omhandle ortopediske infeksjoner. Styret i Nof vil bestemme tema på neste styremøte i januar måned. Frem til da er det åpent for at andre medlemmer kan fremme andre forslag om tema for neste Nof-symposium.

Sak 34: Eventuelt

Oppnevnelse av æresmedlem.

Styret har mottatt flere forslag på æresmedlem og utvalgte blant disse forslagene Lars Birger Engesæter og Elling Alvik.  Begge utnevnes til nye æresmedlemmer av generalforsamlingen. Alvik og Engesæter ble overrakt diplom av leder Knut Fjeldsgaard.

Knut Fjeldsgaard takket det avgående styre og overrakte gave på vegne av Nof.

Jon Olav Drogset takket for tillit som nyvalgt leder og overrakte avtroppende leder gave på vegne av Nof.

Sak 35: Tid og sted for Nof Generalforsamling 2014

Neste Generalforsamling blir holdt torsdag 23. oktober 2014.

 

Torgeir Vestad, referent