2014 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamlingen 23. oktober 2014

Referat Generalforsamling i Norsk ortopedisk forening (Nof)

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

Tid: Torsdag 23. oktober 2014 kl. 15.00

 

Saksliste

 

sak  1              Åpning av Generalforsamlingen (GF) ved leder Jon Olav Drogset. GF mintes de medlemmer som er gått bort siste år. Dette er Øivind Berhard Hansen, Svein Waage, Odd Einar Johansen, Bela Molnar, Jan August Pahle, Sverre Olaus Skeie, Kenneth Bihlet, Arne Haukebø og Robert Dokke.

sak  2              Valg av Anders Walløe som møtedirigent

sak  3              Innkalling og dagsorden ble godkjent.

sak  4              Utdeling av stipend

Charnley stipendet på kr 100.000, ble utdelt av Thormod Dønås fra Ortomedic til Jon Dahl, OUS-Rikshospitalet. Tittel på studien: «Effekt av gluteus maximus transposisjon hos pasienter med gluteal insuffisiens etter totalprotese-operasjon med lateral/transgluteal tilgang».

Smith & Nephew stipendet på kr 50.000, ble utdelt av Johan Dalstrøm til Cathrine Aga, Martina Hansens Hospital. Tittel på studien: «Double bundle versus Single bundle operasjonsteknikk ved rekonstruksjon av det fremre korsbåndet».

Research Grant (Heraeus Medical) på kr 50000, ble utdelt av Mats Reinholdz til Christian Pollmann. Tittel på studien: «Fast track hoftebrudd – Et optimalisert og helhetlig pasientforløp for hoftebruddpasienter».

Nof stipendene ble delt ut på «Torsdagsklubben» etter GF, men er likevel tatt med i referatet. Nof stipend (til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning) på kr 50.000 ble tildelt Andreas Persson for prosjektet «Årsak og risikofaktorer for revisjon etter fremre korsbåndsrekonstruksjon».

Nof stipend for leger under utdanning (til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning) på kr 50.000 ble tildelt Eivind Inderhaug for prosjektet “Effect of supplementary tibial fixation in ACL reconstruction using hamstrings tendons; biomechanical and clinical impact of using supplementary tibial fixation in single-bundle anterior cruciate ligament reconstruction”.

sak  5              Årsberetning fra styret

Leder Jon Olav Drogset avla styrets rapport og viste til den trykte versjonen i Norsk Ortopedpost (NOP) 3/2014. Nof-styret har startet arbeidet med ny strategiplan for foreningen. Styret skal avklare om det er mulig å overføre høstmøteboka til en app. allerede neste år.

sak  6              Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

Redaktør Terje Vagstad viste til NOP.

sak  7              Rapport fra web-redaktør i Nof

Redaktør Cato Kjærvik viste til NOP. Han oppfordret medlemmene til følge med og bruke nettsiden til Nof, som oppdateres jevnlig. I tillegg har foreningen nå etablert egen Facebook- gruppe.

sak  8              Rapport fra kvalitetsutvalget Mangler

Styret vurderer å involvere kvalitetsutvalget i flere konkrete saker, for eksempel i høringssaker.

sak  9              Rapport fra spesialitetskomiteen

Leder Øystein Lian orienterte om en arbeidsgruppe i EFORT som er nedsatt i regi av EU for å utarbeide en felles pensumbeskrivelse for utdannelsen i ortopedisk kirurgi. Nof, LIOS og spesialitetskomiteen har besvart henvendelsen fra EFORT og orientert om norsk spesialitetsutdanning.

Helsedirektoratet arbeider med en omlegging av spesialitetsutdanning i Norge. De kirurgiske grenspesialiteter blir omgjort til egne spesialiteter og det er foreslått en tre-delt modell for spesialisering i kirurgiske fag: Turnustjeneste-del 1, common trunk-del 2, spesialisering-del 3. Ortopedi er ikke kommentert spesifikt i Helsedirektoratets dokument IS-2079. Ortopedi er egen hovedspesialitet og skal ha et eget løp for spesialitetsutdanningen. Lian hadde snakket med fagdirektør Bjarne Riis Strøm i legeforeningen for å sikre at Nof og Dnlf hadde samme forståelse av saken. Helsedepartementet jobber med dette nå og vil komme med et forslag medio november. En avventer dette.

Det er kommet ny operasjonsliste, gjeldende fra 10.04.2014 og obligatorisk fra 01.07.2020.

sak  10           Rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser  

Leif I Havelin viste til rapport i NOP.

sak  11           Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister

Lars Engebretsen viste til rapport i NOP. En begynner nå å kunne høste svar fra registerdata.

sak  12           Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Lars B. Engesæter viste til rapport i NOP. Dekningsgradanalyser av rapportering til Hoftebruddregisteret mot Norsk Pasientregister er inkludert i årets rapport. Det er første året en offentliggjør sykehusvise rapporter.

sak  13           Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister

Anders Wensaas viste til rapport i NOP. Han oppfordret til bedre rapportering. En har arbeidet med å øke complience. Nasjonalt Barnehofteregister vil bli et Nasjonalt Kvalitetsregister fra 2016. Det er gjort en revisjon av registreringsskjemaet.

sak  14           Rapport fra ACTA orthopaedica

Viste til rapport i NOP.

sak  15           Rapport fra Bone and Joint Decade utvalget - Mangler

sak  16           Rapport fra UEMS

Kari Indrekvam viste til rapport i NOP. UEMS arbeider med harmonisering av utdanning av spesialister i Europa. UEMS bør ha to delegater.

sak  17           Seniorpolitisk arbeid.

Etter fullmakt fra generalforsamlingen 2013 og etter utvalgets anbefaling, har styret i Nof nedlagt seniorpolitisk utvalg.

sak  18           Rapport fra Nasjonalt Traumeregister

Viste til NOP

sak  19           Rapport fra Norsk Artroskopiforening

Viste til NOP. Sigbjørn Dimmen minnet om at det blant LIS- deltager på Vintermøtet trekkes ut en som får kr 10000 i støtte for å reise til ISAKOS.

sak  20           Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening

Viste til NOP.

sak  21           Rapport fra Norsk Fot- og Ankel kirurgisk Forening

Viste til NOP. Fotkurset (obligatorisk fra 2013) er etablert i sin nye form.

sak  22           Rapport fra Norsk Forening For Håndkirurgi

Viste til NOP.

sak  23           Rapport fra Norsk Forening for skulder- og albuekirurgi

Viste til NOP. Minner om Vintermøtet på Kvitfjell 2015 og Arctic Circle Skulder og albuemøte i Tromsø 16.-18. april 2015.

sak  24           Rapport fra Norsk forening for hofte- og knekirurgi

Viste til NOP. Foreningen vil avholde vårmøte annen hvert år.

sak  25           Rapport fra faggruppe for osteoporose og benhelse

Viste til NOP

sak  26           Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening

Viste til NOP

Sak 27            Rapport fra Norsk Forening for Revmakirurgi

Viste til NOP. Faggruppen har ikke arrangert symposium ved årets høstkongress og mottar ikke støtte i år.

sak  28           Rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering

Viste til NOP. LIOS har egen hjemmeside og har egen Facebook gruppe. LIOS oppfordrer arbeidsgivere til å anerkjenne og støtte arbeidet som gjøres gjennom LIOS.

sak  29           Rapport fra Nofs forskningsutvalg

Viser til NOP.

sak  30           Saker forelagt av styret

Endring av teksten i vedtektene §9 og §10 er presentert for medlemmene i sakslisten for GF Nof 2014 i Høstmøteboken:

1. Leder i LIOS opptas som medlem av styret i Nof

2. Past President opptas som medlem av styret i Nof

3. Past President erstatter leder i Nof i valgkomiteen

Forslagene vedtas enstemmig av GF, men «avgått leder» skal brukes i stedet for Past President. Vedtatt tekstendring i vedtektene ble:

§9 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, nettredaktør, leder i LIOS, redaktør av Norsk ortopedpost og avgått leder. Det velges ett varamedlem.

§10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av forrige periodes leder og to medlemmer.

sak  31           Saker forelagt av foreningens medlemmer:

 1. Søknad fra Norsk forening for Ankel og Fotkirurgi om å bli opptatt som faggruppe i Nof. Vedtatt ved akklamasjon.
 2. Søknad fra Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi om å bli opptatt som faggruppe i Nof. Vedtatt ved akklamasjon
 3. Reduksjon i kontingent til Høstmøte for studenter og pensjonister var foreslått av V. Finsen. Pensjonister betaler nå kr 2000 mot fullpris kr 2700. Medisinske studenter og pensjonister er grupper som ikke får dekket kongressavgiften i mangel av arbeidsgiver. Generalforsamlingen vedtar etter avstemning:
  1. Redusert kongressavgift for studenter som holder foredrag, - styret bestemmer kontigenten.
  2. Redusering av kongressavgift for pensjonister, - styret bestemmer kontigenten.
  3. Nasjonalt register for leddproteser fremmet sak til generalforsamlingen Saken fremlegges av Leif I. Havelin.

Nasjonalt servicenivå for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) opplyser at det er en bestilling fra Helseministeren, Helsedirektoratet og styringsgruppen for SKDE at resultater på sykehusnivå skal offentliggjøres fra alle nasjonale kvalitetsregistre. SKDE skal stå for offentliggjøringen.

 

Nasjonalt register for leddproteser eies av Nof, men har egne vedtekter.

Generalforsamlingen vedtar at Nasjonalt register for leddproteser kan offentliggjøre sykehusvise rapporter og endre sine vedtekter om dette er nødvendig.

sak 32            Regnskap pr 31.12. 2013

Regnskap og balanse ble lagt fram av kasserer Anette Wikerøy. Nof har stabil økonomi. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer fra GF.

sak 33            Budsjettforslag for året 2015

Budsjettforslag ble lagt fram av kasserer Anette Wikerøy. I samsvar med tidligere regnskap, budsjetteres inntektene Nof får inn av Høstmøtet til å dekke de 2 Nof stipendene, styremedlemmenes honorar, reisestipendene til Lis-kandidatene og subsidier til de 9 undergruppene. På den måten vil ikke Nofs egenkapital øke særlig per år. Budsjettet ble godkjent uten kommentarer av GF.

sak  33           Valg

Hebe Kvernmo, Knut Fjeldsgaard og Ketil Holen har vært årets valgkomite.

Styret i Norsk ortopedisk forening, ingen på valg.

Spesialitetskomiteen, ingen på valg.

Kvalitetsutvalget (velges for 4 år)

Peter Tobias Franke           gjenvelges som leder

Inger Opheim:         gjenvelges som medlem

Lars Gunnar Johnsen:        medlem, ikke på valg

Rainer Knobloch:    medlem, ikke på valg

Forskningsutvalget (velges for 4 år)

Gunnar Knutsen      Helse Nord, gjenvalgt

Eivind Witsø             Helse Midt, gjenvalgt

Kari Indrekvam        Helse Vest, gjenvalgt

Jan Erik Madsen      Helse SØ, ikke på valg

Jon Olav Drogset     Leder i Nof, ikke på valg

Valgkomiteen for 2015

Hebe Kvernmo, Ketil Holen, og Knut Fjeldsgaard

 

sak  34           Forslag til tema for Nof-symposium 2015

Det kom to forslag til tema. Andre forslag kan sendes til styret innen 21. januar 2015. Foreslåtte tema var:

 1. Røyking ved elektiv kirurgi           røykestopp i forbindelse med operasjon er alt innført i Sverige hvor en må slutte å røyke i forkant av operasjon og etter operasjonen.
 2. Evidence based medicine.

sak  35           Æresmedlemskap

Det var ingen nye æresmedlemmer i 2014

sak  36           Eventuelt

Hebe Kvernmo redegjorde for at «Behandling av distale radiusfracturer hos voksne» nettopp er sendt ut for høring blant medlemmer i Nof. Retningslinjene er tilgjengelig i Magic app.( www.handleddsbrudd.no). Handkirurgisk faggruppe ønsker dette. Hva med moderforeningen Nof? Er det mulig å få til en avtale med Nof angående finansieringen av retningslinjene på Magic app?

sak  37           Tid og sted for Generalforsamlingen 2015

Neste generalforsamling blir torsdag 22. oktober 2015

 

Gunn Hulleberg, referent