2015 Årsmøte

Generalforsamling i Norsk ortopedisk forening (Nof)

Torsdag 22. oktober 2015  kl. 15.00,  Radisson Blu  Plaza Hotel  Oslo

Tilstede: Styret i Nof og ca 70 medlemmer

Saksliste:

sak  1  Åpning av Generalforsamlingen (GF) 

Åpning av Generalforsamlingen (GF) ved leder Jon Olav Drogset. GF mintes de medlemmer som er gått bort det siste året med 1 minutt stillhet. Dette er medlemmene:  Arne Rugtveit, Jan Robert Dokke, Nils Nilssøn Helsingen, Petter Østhus og Nils Olaf Alm

 

sak  2  Valg av Anders Walløe som møtedirigent

sak  3  Innkalling og dagsorden ble godkjent

sak  4  Utdeling  av stipend

Charnley stipendet fra Ortomedic på kr 100.000  ble tildelt

Max Temmesfeldt (AHUS). Tittel på studien: Lårhalsbrudd i god stilling hos elder. Sammenligning av målinger på vanlige røntgenbilder med

nye tredimensjonale CT-modeller.

Smith & Nephew stipendet på kr 50.000 ble delt mellom to vinnere :

Tarjei Vinje (Haukeland). Tittel på studien: Mortality after hip fracture. Propensity score methods and causal inference in observational studies.

Trygve Holm Glad (OUS). Tittel på studien: Håndleddsprotese ved artrose.

Research Grant  med støtte fra Heraeus Medical på kr 50.000 ble tildelt 

Endre Søreide (OUS). Tittel på studien: In vitro development of a ligament and in vivo analysis of the bone-soft tissue interface.

sak  5  Årsberetning fra styret

Leder Jon Olav Drogset avla styrets rapport og viste til den trykte årsberetningen i Norsk Ortopedpost (NOP) 3/2015. 

Han informerte også om at Nof er ansvarlig for å arrangere Spring meeting (styremøte for Nordisk ortopedisk forening NOF) i 2017 og NOF-kongressen i 2020.

sak  6 Rapport fra redaktøren i Norsk ortopedpost

Redaktøren var ikke tilstede. Styret viste til NOP 3/2015.

sak  7 Rapport fra web-redaktør i Nof

Redaktør Cato Kjærvik viste til rapport i NOP 3/2015. Høstmøteboken foreligger i år både i papirutgave og som en mobiltilpasset nettside. Nof har Facebook-side og en vurderer Twitter.

sak  8 Rapport fra Kvalitetsutvalget

Det foreligger ingen skriftlig rapport fra Kvalitetsutvalget. Det var heller ingen representant fra Kvalitetsutvalget på GF. Nof-styret vil følge opp om det er noen aktivitet.

sak  9Rapport fra Spesialitetskomiteen 

Øystein Lian (leder) presiserte at spesialitetskomiteen jobber opp mot beslutningstakerne for at ortopedi forblir egen spesialitet med eget utdanningsløp. Videre er det ønskelig å opprettholde krav om operasjonslister og en god kurspakke. Kvaliteten på håndverket er viktig for ortopedien.

Ang. resertifisering  for ortopediske spesialister, jobber spesialitetskomiteen for obligatorisk etterutdanning uten resertifisering.

På sikt planlegger Helsedirektoratet (Hdir) å legge ned Spesialitetskomiteene og erstatte funksjonen med et råd i Hdir med legeforeningsoppnevnt representant fra faget. Spesialitetskomiteen arbeider for å sikre at det blir avdelingsbesøk fortsatt  og at det ikke er nok med bare elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelingene (SERUS skjema). 

Spesialitetskomiteen, LIOS og Nof har dannet en egen arbeidsgruppe for å følge aktivt opp mot Helsedirektoratet.

sak  10Rapport fra Nasjonalt register for Leddproteser 

sak  11Rapport fra Nasjonalt korsbåndregister

sak  12Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister 

sak  13Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister

sak  14 Rapport fra ACTA orthopaedica

sak  15Rapport fra Bone and Joint Decade utvalget 

Det foreligger ingen skriftlig årsrapport og ingen møtte til GF. Nof-styret vil følge opp om det er noen aktivitet.

sak  16Rapport fra UEMS

sak  17 Rapport fra Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi

Sak 18. Rapport fra Nasjonalt Traumeregister (nasjonalt kvalitetsregister for alvorlig skadde pasienter)

sak  19.Rapport fra Norsk Artroskopiforening 

sak  20Rapport fra Norsk Barneortopedisk forening 

Leder Lars Foss viste til rapport i NOP 3/2015. Han informerte i tillegg om at deres høringsuttalelse av prioriteringsveilederen om behandlingsfrist for nevro-ortopediske barn, ikke var tatt til følge. Han stilte spørsmål om Nof styret hadde svart på høringen av prioriteringsveilederen. 

Nof styret: Siden prioriteringsveilederen er detaljert formidlet Nof styret oppgaven om å svare på høringsrunden til Hdir, til den enkelte faggruppe. Etter kontakt med Hdir ble svarfristen noe forlenget.

sak  21 Rapport fra Norsk Fot- og Ankel kirurgisk Forening

sak  22Rapport fra Norsk Forening For Håndkirurgi

sak  23 Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og albuekirurgi

sak  24 Rapport fra Norsk forening for Hofte- og knekirurgi

sak  25 Rapport fra faggruppe for Osteoporose og benhelse

Faggruppen har ferdigstilt behandlingsanbefalinger for sekundærforebygging av osteoporoserelaterte brudd på norske ortopediske avdelinger. Behandlingsveilederen  ligger på nettsiden til Nof.

GF berømmer faggruppen for godt arbeid.

Sak 26Rapport  Norsk Forening for Revmakirurgi  

Det foreligger ingen skriftlig rapport fra Revmakirurgi. Det var heller ingen fra Norsk Forening for Revmakirurgi på GF. Nof-styret vil følge opp om det er noen aktivitet i denne faggruppen.

sak  27Rapport fra Leger i ortopedisk spesialisering

sak  28 Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening 

sak  29Rapport fra Nofs forskningsutvalg

sak  30 Saker forelagt av styret 

  1.  Nof strategiplan 2015-2019. 

Nof-styret har tatt utgangspunkt i tidligere strategiplan og fornyet og forkortet denne. Endelig versjon har vært tilgjengelig for gjennomlesning på Norsk ortopedisk forenings hjemmeside (www. ortopedi.no) . Styret har ikke mottatt kommentarer. Nof strategiplan 2015-2019 ble godkjent av GF uten endringer.

  1.  Obligatorisk etterutdanning av sykehusspesialister 

Orienteringssak av Esten K Haanæs som redegjorde for Bjørnlandsutvalgets (oppnevnt av legeforeningen) forslag til tellende obligatorisk og valgfri etterutdanningsaktivitet. Videre om de tre ulike alternativer for obligatorisk etterutdanning: 1. obligatorisk etterutdanning uten regodkjenning,- avtalefestet. 2. Obligatorisk etterutdanning, -avtalefestet og kombinert med krav til utdanningsinstitusjonene. 3. Obligatorisk etterutdanning som alternativ 2, men også med regodkjenning. Saken er også belyst i NOP3/2015. Nof vil at Høstmøtet kan inngå som en del av den obligatoriske etterutdanningen for ortopeder.

Nye opplysninger fra Hdir tyder på at EU-regler hindrer at man kan tape spesialiteten, så resertifisering (alternativ 3) er trolig ikke aktuelt. 

Kommentarer til sak 31b: Ketil Holen informerte om at EFORT arbeider med en felles Efort-plan for obligatorisk etterutdanning av spesialister. Han henstilte til at Nof evt søker om CME poeng for Høstmøtet.

Nasjonale kurs bør også inn i obligatoriske etterutdanning.

sak  31 Saker forelagt av foreningens medlemmer:

  1.  Nasjonalt Frakturregister

Orienteringssak av Lars Fosse . Frakturregisteret ved Stavanger universitetssykehus (FRES) arbeider med å etablere et frakturregister i Helse-Vest (FREHV). Erfaringer fra dette arbeide kan komme til nytte ved en eventuell etablering av et nasjonalt frakturregister. 

  1.  Endring av obligatorisk kurs Barneortopedi og Tumorkirurgi.

Denne saken er trukket av forslagstiller Ketil Holen da den i stedet skal behandles av representanter for Barneortopedisk forening og Spesialitetskomiteen.

sak 32Regnskap pr 31.12.14

Regnskap og balanse ble gjennomgått av kasserer Anette Wikerøy. Nof har stabil økonomi. Regnskapet ble godkjent av Generalforsamlingen etter rettelse av en skrivefeil i balansen. Nof gikk i 2014 med overskudd for første gang på flere år, dette skyldes økende inntekter for Nop'en og Høstmøteboka, flere utstillere på Høstmøtet og ekstrakontingenten fra medlemmene som ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2012.

 

sak 33  Budsjettforslag for året 2016

Det ble framlagt forslag til budsjett i 2016. I 2016 kommer det en vesentlig økning av utgifter til kontingenter (NOF, ACTA, EFORT) som det tas høyde for i budsjettet. Det ble ikke bestemt økning av ekstrakontingenten fra våre medlemmer. Det er mulighet for å øke beløpet for Nof stipendene dersom økonomien holder seg stabil eller bedres framover. Dette vurderes før neste års Høstmøte. Nofs medlemskontigent holdes uendret.

Budsjettforslaget ble godkjent av GF.

 

sak  34 Valg  

Valgkomite: Hebe Kvernmo,  Ketil Holen  og Knut Fjeldsgaard  

Nytt styre i Norsk ortopedisk forening 2015 – 2017 

Leder:  Karl- Ivar Lorentzen, velges for 2 år.

Nestleder: Cato Kjærvik, velges for 2 år

Sekretær: Gunn Hulleberg, velges for 2 år

Kasserer: Monica Sailer, velges for 2 år

Web - ansvarlig    Bernt Johan Marskar, velges for 2 år 

NOP  -  redaktør:  Terje  Vagstad , velges for 2 år

Avgått leder:  Jon Olav Drogset , sitter i styret i 2 år

Vararepresentant: Greger Lønne ,  velges for 2  år 

Anmerkning av referent: I tillegg består Nof-styret av leder i LIOS (velges på GF til LIOS). Ny leder i LIOS er Kjartan Koi.

sak  35   Forslag til tema for Nof-symposium 2016

Faggruppe for osteoporose og beinhelse har kommet med søknad om å få arrangere Nof symposiet ved Ortopedisk Høstmøte 2016. Tittelen på symposiet er foreslått til "Hvorfor ikke bare gipse ? -Behandling av vanlige lavenergibrudd". Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologiblir medarrangør av symposiet.

Nof oppfordrer medlemmene til å sende inn sine forslag til styret innen ne ste styremøte 7. januar 2016. Arrangør av Nof-symposiet 2016 vedtas endelig da.

 

sak  36Æresmedlemskap 

Styret innstilte, etter søknad, Leif Ivar Havelin til vurdering for æresmedlem i Nof. Generalforsamlingen vedtok Leif Ivar Havelin som Æremedlem Nof 2015 med akklamasjon.

sak  37  Eventuelt – ingen saker

sak  38  Tid og sted for GF 2016

Neste generalforsamling blir torsdag 22. oktober 2016.

Møtedirigent Anders Walløe oppfordret tilslutt GF om at en til neste år sløyfer muntlig gjennomgang av årsrapportene der det ikke er tilføyelser utover den skriftlige rapporten som alt er publisert i NOP´en.

 

For styret

Gunn Hulleberg

Referent / Sekretær Nof