2016 Årsmøte

Her følger referat fra Generalforsamlingen 27. oktober 2016

Generalforsamling i Norsk ortopedisk forening (Nof)

Torsdag 27.oktober 2016 kl.17.15

Radisson Blu Plaza Hotell Oslo, New Munch

Tilstede

Styret i Nof og ca  30 medlemmer.

Saksliste

Sak   1   Åpning av Generalforsamling

Leder i Nof Karl-Ivar Lorentzen ønsket velkommen. GF minnet de medlemmer som er gått bort siste år med ett minutts stillhet. Dette er: Lars Thure Tande Olsen og Arne Christian Tysland.

Sak   2   Valg av møtedirigent

Anders Walløe ble valgt som møtedirigent.

Sak   3   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten endring.

Sak   4   Utdeling av stipend

Charnley stipendet fra Ortomedic  ble utdelt av Thormod Dønnås. Stipendet på kr 100.000 ble tildelt:

Christian Pollman; Bløtdelsrevisjon for dyp infeksjon - har operativ tilgang innvirkning på det funksjonelle resultatet?

Det var 3 søkere. Bedømmelseskomiteen var Thormod Dønnås, Arild Aamodt og Kari Indrekvam.

Smith & Nephew stipendet ble utdelt av Svein Ingar Fossdal. Stipendet på kr 50.000 ble delt likt mellom to vinnere:

Annette Wikerøy; Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4 parts proximale humerusfracturer.

Tom Lian; Kvalitetsforbedring ved behandling av brudd i proksimale femur.

Det var 5 søkere. Komiteen bemerket at det var geografisk skjevfordeling da alle søkerne var fra Oslo/Akershus. Bedømmelseskomiteen var Tina Strømdal Wik og Lars Engebretsen.

Research Grant (Heraeus Medical GmbH) ble utdelt av Tom Stafford. Stipendet på kr 50.000 ble tildelt Stefan Moosmayer for prosjektet Operative treatment of acute rotator cuff tear related to trauma,- a placebo-controlled efficacy trial

Det var  2 søkere. Bedømmelseskomiteen var Nofs Forskningsutvalg.

Nof stipendene ble utdelt på Torsdagsklubben, men er likevel tatt med i referatet. Bedømmelseskomiteen var Nofs Forskningsutvalg.

Nof-stipend (til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning) på kr 50.000 ble tildelt  Annette Wikerøy for prosjektet Platefiksasjon versus nagling av 3 og 4 parts proximale humerusfracturer.

Nof stipend for LIS (til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning) på kr 50.000 ble tildelt Geir Aasmund Hjorthaug for prosjektet Effects of inhibition of bone resorption and cyclooxygenase on bone and tendon-to-bone healing.

Sak   5   Årsberetning fra styret

Leder Karl-Ivar Lorentzen avla styrets rapport og viste til den trykte rapporten i Norsk Ortopedpost (NOP).

Sak   6   Rapport  fra redaktøren i Norsk ortopedpost  ★

Sak   7   Rapport  fra web-redaktør i Nof ★

Sak   8   Rapport fra Kvalitetsutvalget ★

Sak   9   Rapport fra Spesialitetskomiteen  ★

I tillegg til rapporten i NOP3, orienterte Leder Øystein Lian om  flere saker

  1. Spesialistgodkjenning av kollegaer fra andre land behandles av konsulenter i Helsedirektoratet (Hdir). Bare i spesielle tilfeller sendes søknaden til Spesialitetskomiteen for uttalelse.
  2. Etterutdanning av legespesialister – arbeidet vil fortsette neste år.
  3. Nytt spesialistløp for ortopedisk kirurgi. Det ser ut til at ortopedisk kirurgi er sikret eget utdanningsløp og ikke blir en del av ”common trunk” med andre kirurgiske spesialiteter. Spesialitetskomiteen har utformet læringsmål (læringsmål, læringsaktivitet, aktivitet) for spesialiteten. Det er læringsmålene som blir forskriftsfestet, og derfor er operasjonslisten plassert som læringsmål. Internundervisningen er foreslått fjernet. De obligatoriske kursene fortsetter uendret. En arbeider med å få etablert et nytt kurs i ortopedisk teknikk (tilsvarende kurset i kirurgisk teknikk for kirurger). Spesialitetskomiteen har sendt sitt høringssvar til Dnlf . Det er Dnlf som kommuniserer med Hdir.

Olav Røise kommenterte at internundervisningen på en avdeling har flere funksjoner enn utdanning og bør bevares.

  1. Angående kursutdanning.  Spesialitetskomiteen og Nof-styret har fattet et felles vedtak for å sikre best mulig felles norsk ortopediutdanning, og motvirke at utdanningen fragmenteres på ulike helseforetak.

Vedtaket: Det skal være felles nasjonale kurs for norsk ortopedisk utdannelse.  Kurskomiteen skal være den samme fra år til år med unntak for de medlemmer som byttes ut. De sentrale nasjonale fagmiljøene bør være representert i komiteen og som foredragsholdere.

  1. Det er usikkert om det fortatt blir besøk av Spesialitetskomiteen på de ulike utdanningssykehusene. Det foreligger flere alternativer:

a. Tilsynsbesøk opprettholdes slik som i dag. b. Tilsynsbesøk gjøres kun ved behov. c. En ny komite for tilsyn oppnevnes av Hdir.

  1. Det er blitt faste LIS-stillinger og Gruppe 1 -tjenesten vil forsvinne. Det enkelte Helsefortak skal lage utdanningsløp innen sin helseregion. (Helse.Vest ortoped, Helse-Øst ortoped osv).

Sak 10   Rapport fra Nasjonal Register for Leddproteser ★

Ove Furnes takket Leif I. Havelin for spesielt god og langvarig innsats for pasientene og norsk ortopedi gjennom mange år. Leif I. Havelin var leder for registeret i perioden 1987-2002 og 2013-2016.

 

Ny Referansegruppe pr. 14.04.16:

Leder: Otto Schnell Husby, Helse Midt-Norge

Stephan Maximillian Röhrl, Helse Sør-Øst

Arvid Småbrekke, Helse Nord

Øystein Gøthesen, Helse Vest

Brukerrepresentant, Oddveig Birkeland

Representant for tjenesten, Lasse Engesæter

 

Sak 11   Rapport fra Nasjonalt Korsbåndregister ★

Sak 12   Rapport fra Nasjonalt Hoftebruddregister★

Sak 13   Rapport fra Nasjonalt Barnehofteregister ★

Sak 14   Rapport fra ACTA Orthopaedica ★

Sak 15   Rapport fra Rådet for muskel- og skjeletthelse ★

Sak 16   Rapport fra UEMS  ★

Sak 17   Rapport fra Nasjonalt Traumeregister ★

Sak 18   Rapport fra Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi ★

Sak 19   Rapport fra Norsk Artroskopiforening  ★

Sak 20   Rapport fra Norsk Barneortopedisk Forening ★  

Leder Lars Fosse informerte om at EPOS (European Paediatric Orthopaedic Society) blir i Oslo i april 2018.

Sak 21   Rapport fra Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening ★

Sak 22   Rapport fra Norsk Forening for Håndkirurgi ★

Sak 23   Rapport fra Norsk Forening for Skulder- og Albuekirurgi  ★

Sak 24   Rapport fra Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi ★

Sak 25   Rapport fra Faggruppe for Osteoporose og Benhelse  ★

Sak 26   Rapport fra Norsk Forening for Revmakirurgi  - manglet

Sak 27   Rapport fra Leger i Ortopedisk Spesialisering ★

Sak 28   Rapport fra Norsk Spinalkirurgisk Forening ★

Sak 29   Rapport fra Nofs forskningsutvalg ★

Sak 30   Saker forelagt av styret

30.1 Det har ikke vært noen aktivitet i Norsk Forening for Revmakirurgi siste 2 år. I henhold til § 11 innstiller styret til at faggruppen nedlegges. Generalforsamlingen vedtar nedleggelse av faggruppen Norsk Forening for Revmakirurgi.

30.2Vedtektsendring jmf sak 30.1

Vedtektendring av § 11 som følge av sak 30.1, ble godkjent av generalforsamlingen. § 11 er nå slik:

  • § 11  Faggrupper 

Styret bør fremme ortopediens utvikling gjennom dannelse av faggrupper. Faggruppene bør ledes av et styre som velges av faggruppenes egne medlemmer. Årsmøtet i Nof vedtar etter forslag fra styret eller Årsmøtet hvilke faggrupper som skal godkjennes.

Norsk artroskopiforening, Norsk Barneortopedisk forening, Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening, Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi, Norsk forening for Håndkirurgi, Norsk forening for Skulder- og Albuekirurgi, Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi, og Faggruppe for Osteoporose og benhelse er alle faggrupper i Nof. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er egen undergruppe i Nof. Nof har ikke ansvar for faggruppenes økonomi, men kan etter søknad gi midler til virksomheter som fremmer ortopediens utvikling. Et flertall av faggruppens medlemmer må være medlemmer av Nof.

Årsmøtet i Nof kan med simpelt flertall ekskludere tidligere opptatte faggrupper.

30.3 Beste fire foredrag på Høstmøtet. Gunn Hulleberg orienterte om at en i år ville forsøke en ny sesjon med kåring av høstmøtets beste frie foredrag. Hver faggruppe nominerer sin kandidat til sesjonen og tilhørerne velger hvem som blir vinneren ved avstemming tilslutt.

Generalforsamlingen vedtok at vinneren av Høstmøtets beste fire foredrag vinner kr 10.000.

30.4 Leder i LIOS Kjartan Koi orienterte om satsningen “Gi kniven videre”. Det er en lansdekkende kampanje som har til hensikt å sette fokus på og forbedre den pedagogiske tilnærmingen for kirurgiske opplæring av LIS i ortopedi. Det lages bla. foilere for pre- og postoperativ sjekkliste. En ønsker å involvere alle landets sykehus. Det blir et introduksjonsmøte på Gardermoen 24. november og sykehusene oppfordres til å sende en representant dit. For evaluering av kampanjen er det planlagt Quest-back undersøkelse før og etter oppstart. Kontakpersjon: kjartan.koi@gmail.com

Planlagt oppstart er 1. januar 2017.

Generalforsamlingen berømmet og gav sin støtte til LIOS sitt initiativ.

Sak 31   Saker forelagt av foreningens medlemmer – ingen saker innmeldt

Sak 32   Regnskap pr 31.12.2015

Regnskap og balanse for 2015 ble lagt fram av kasserer Monica Sailer. Generalforsamlingen hadde ingen ytterligere kommentar og godkjente regnskapet under forutsetning at det senere blir revisorgodkjent.

Sak 33   Budsjettforslag for 2017

Det er beregnet økte utgifter neste år fordi Nof skal arrangere Spring meeting (felles styremøte for medlemsland i NOF) i mai 2017. Dette er en forløper til at Nof skal arrangere Nordisk ortopedisk kongress  i 2020. Videre skal Nof styret delta på EFORT som i 2017 er i Wien.

Budsjetter er derfor satt opp med et lite underskudd ( - 50300,- kr). Foreningen har god likviditet og styret finner det ikke nødvendig å øke medlemskontigenten pga dette.

Budsjettforslaget ble godkjent av generalforsamlingen.

Sak 34   Valg

Spesialitetskomiteen:

-       Esten Haanæs valgt til vararepresentant til Spesialitetskomiteen

Kvalitetsutvalget:

Rainer Knobloch ønsket å trekke seg fra vervet. Greger Lønne velges til ny representant i Kvalitetsutvalget.

Sak 35   Forslag til tema for Nof-symposium 2017

Det kom ingen forslag. Styret ber faggrupper og medlemmer om å komme med innspill til tema innen 10. januar 2017. Forslag kan sendes sekretar@ortopedi.no

Sak 36   Æresmedlemskap

Det var ingen nye æresmedlemmer i 2016.

Sak 37   Eventuelt – ingen saker

Sak 38   Tid og sted for Generalforsamling 2017

Neste generalforsamling blir torsdag 26. oktober 2017  på ortopedisk høstmøte, Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

 

★   Viser til rapport i Norsk Ortopedpost nr. 3