2017 Årsmøte

Referat årsmøte Norsk Ortopedisk Forening (Nof) 2017


Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo
Tidspunkt: Torsdag 26. oktober 2017, kl. 1630
Tilstede: Styret i Nof og 75 medlemmer ved møtestart.


Sak 1 Åpning
Åpning av årsmøtet ved leder Karl-Ivar Lorentzen. Møtet startet med at avdøde medlemmer Carl Harald Fredrik Russwurm og Peder J. Mangersnes, ble hedret med ett minutts stillhet.


Sak 2 Valg av møteleder og 2 referenter
Disse ble valgt med akklamasjon:
Ketil J. Holen – møteleder
Kjartan Koi – referent
Kari Eikvar – referent


Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent, ingen innsigelser.


Sak 4 Utdeling av stipend
Charnley stipendet fra Ortomedic på kr 100.000 ble tildelt Peder Svenkerud Thoen. Tittel: ”Advancements in total hip arthroplasty; reducing complications in at risk patients”. Det var 5 søknader. Bedømmelseskomiteen var Kari Indrekvam, Tina Strømdal Wik, og Thormod Dønås.


Smith & Nephew stipendet på kr 50.000 ble tildelt Berte Bøe. Tittel: ”Operative treatment of acute rotator cuff tear related to trauma – a placebo-controlled efficacy trial”. Det var 10 søknader. Bedømmelseskomiteen var Tina Strømdal Wik og Lars Engebretsen.


Research Grant (Heraeus Medical) på kr 50.000 ble tildelt Engelke Marie Randers. Tittel: "Sacroiliac joint fusion versus sham operation for treatment of sacroiliac joint pain. A double blinded prospective randomized controlled multicenter study". Det var 6 søknader. Bedømmelseskomiteen var Nofs forskningsutvalg.


Nof stipendet på kr 50.000 ble tildelt Monica Sailer.
Tittel: "Prediktorer for infeksjon i kneet etter kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd". Det var 7 søknader. Bedømmelseskomiteen var Nofs forskningsutvalg.


Nof-LIS stipendet på kr 50.000 ble tildelt Lise Benedikte Wendt Ræder.
Tittel: "Behandling av kompliserte ankelfrakturer". Det var 2 søknader. Bedømmelseskomiteen var Nofs forskningsutvalg.


Sak 5 Årsberetning fra styret
Karl-Ivar Lorentzen avla styrets rapport og viste til den trykte rapporten i Norsk ortopedpost 3 (Nop 3). Faggruppenes årsrapporter er trykt i Nop3.


I. Styret har bestått av:
Karl-Ivar Lorentzen, Universitetssykehuset Nord Norge (leder)
Cato Kjærvik, Nordlandssykehuset Vesterålen (nestleder)
Monica Sailer, Akershus universitetssykehus (kasserer)
Gunn Hulleberg, St.Olavs Hospital (sekretær)
Terje Vagstad, Ålesund sykehus (redaktør Nop)
Bernt Johan Marskar, Helse Førde (Webredaktør)
Kjartan Koi, Nordlandssykehuset Bodø (Leder LIOS)
Jon Olav Drogset, St. Olavs Hospital (avgått leder)
Greger Lønne, Sykehuset Innlandet Lillehammer (varamedlem)


II. Møtevirksomhet
Styret har hatt 5 styremøter.


III. Representasjon
Nof har vært representert i Norsk Kirurgisk Forening (NKF), og deltatt på 4 styremøter. Tema har i hovedsak vært den nye spesialistutdanning og Nasjonal helse og sykehusplan. NKF ønsker igjen et felles Høstmøte med NKF og Nof. Dette ønsker ikke Nof. Det vil bli åpenbare plass-utfordringer, samt det kan ramme Nof økonomisk. Et skissert alternativ har vært å flytte et felles høstmøtet til Lillestrøm hvor det er et stort nok kongressenter, men Nof ønsker foreløpig ikke å flytte ut av Oslo sentrum.


Nof er representert i Nordisk Ortopedisk Forening (NOF) og har deltatt på 2 styremøter. Nof arrangerte det ene møtet som var NOFs Spring meeting i Tromsø i mai. Der ble planene for NOF 2020 i Trondheim presentert for de andre medlemslandenes styrer. Fremtiden til Acta Orthopedica ble også diskutert.
Leder og nestleder representerte Nof i EFORT på møtet i Wien. EFORT har bla diskutert harmonisering av ortopediutdanningen i Europa. Man har sett utfordringer innen økonomi og at det er store forskjeller i utdanning mellom medlemslandene.


IV. Høstmøtet
Man opplever et økende antall deltagere, og Nof forsøker å lage et så godt Høstmøte som mulig tross plassmessige begrensninger på hotellet. QuestBack for evaluering er i planleggingsfasen. KSCI har vært teknisk arrangør av høstmøtet i 10 år. Nof har i år reforhandlet og forlenget avtalen med KSCI etter anbud med flere aktører.


V. Utdanning
Nof har god dialog med spesialitetskomiteen. Nof og Spesialitetskomiteen har et fellesmøte ifm høstmøtet. Begge parter venter på læringsmålene for LIS-utdanningen. Nof har levert inn høringssvar til Helsedirektoratet.


VI. Acta Orthopaedica
Det har tidligere vært noe uklarheter vedrørende det juridiske eierskapet til Acta. Nordisk Ortopedisk forening (NOF) eier nå Acta. Inntektene har vært fallende i takt med færre abonnenter, og det har vært høye driftskostnader. Fra januar 2018 blir Acta utgitt kun som elektronisk tidskrift (viser til sak 10.1).


VII. Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.


Sak 6 Rapport fra Kvalitetsutvalget v/Tobias Franke .
Viser til årsberetning i Nop 3. Det arbeides med:
I. Kvalitetsutvalget er representert med Inger Opheim i en tverrfaglig sammensatt interessegruppe for ortogeriatri (geriater, anestesiolog, ortoped). Det kommer en nasjonal retningslinje ila de nærmeste ukene.
II. Choosing Wisely – ”Gjør kloke valg”-kampanjen i regi av legeforeningen. Kvalitetsutvalget ønsker å komme med noen få enkle retningslinjer for ortopedi. Kvalitetsutvalget er koordinator, og vil henvende seg til faggruppene for samarbeid.
III. Kvalitetsutvalget ønsker å skaffe seg oversikt over nasjonale kvalitetsregistre. Man håper med dette å gjøre dette lettere tilgjengelig for alle. Kvalitetsutvalget planlegger å ta kontakt med samtlige avdelingsoverleger på ortopediske avdelinger i Norge for å høre hvilke lokale kvalitetsregistre som finnes. Kvalitetsutvalget vil forsøke å fungere som koordinator mellom sykehus med kvalitetsregistre, og sykehus som ønsker å starte opp med dette selv.


Sak 7 Rapport fra Spesialitetskomiteen v/Øystein B. Lian
Det er utfordringer ifm ny utdanningsstuktur. Man ser et fall i operasjonsaktivitet for LIS og dette går ut over utdanningen av nye spesialister. Når det gjelder de obligatoriske kursene har det vært noe uro i enkelte faggrupper. Det er nå avklart at de obligatoriske utdanningskursene eies av Nof og at styringsretten til å utnevnte kurskomite og kurssted ligger hos Nof. Hovedarbeidet til Spesialitetskomiteen har vært arbeid med ny utdanningsstruktur. “Operasjonslisten” ansees som en absolutt nødvendighet å beholde. Helsedirektoratet ønsker operasjonslisten som en læringsaktivitet, som ikke er forskriftsfestet og derfor ikke blir juridisk bindende (til sml. er læringsmål forskriftsfestet). Spesialitetskomiteen vurderer å legge ned sitt arbeid hvis Helsedirektoratet går bort ifra operasjonslisten. Spesialitetskomiteen skal sannsynligvis bestå, og sannsynligvis ha noe utvidet fullmakt etter ny struktur. Leder synes utdanningen ved ulike avdelinger er svært variabel, og er bekymret for situasjonen fremover om operasjonslisten forsvinner. Styret i YLF har også diskutert saken, og anser det som uaktuelt å godta at kvaliteten på utdanningen trappes ned. Grimsgaard kommenterte at Nof og Dnlf er på linje i denne saken. Årsmøtet er enig i at kvaliteten på utdanningen må opprettholdes. Det er ønske om å opprettholde operasjonslisten. Det ble akklamasjon for at spesialitetskomiteen jobber videre som tidligere.


Sak 8 Rapport fra Nasjonalt Register for Leddproteser v/Ove Furnes.
Leddregisteret har i år 30 års jubileum som ble markert i september. Registeret takker medlemmene for rapporteringen til registeret og takker for jubileumsgave fra Nof (glassblåst Charnley-protese). Nytt i år er utfordringen om å måle sykehusene på om de har beste faglige praksis. Det er valgt 5 måleparametre. Mer om dette kommer. Lars B. Engesæther takkes for sin mangeårige innsats (siden 1983) for registeret.


Sak 9 Rådet for muskelskjeletthelse v/Lasse Efskind
Rådet for Muskelskjeletthelse (RMSH) er etablert i forlengelsen av FNs muskel og skjelett tiåret (MST). Det er en paraplyorganisasjon for 15 tverrfaglige medlemsorganisasjoner og pasientforeninger (for fullstendig liste se Nop 3). Efskind mener det er viktig å ha kontakt med disse organisasjonene, og at samarbeid er viktige. RMSH er en referansegruppe for fagpolitiske spørsmål om muskel-skjelettlidelser.
Nof betaler ca 7500 kr årlig for å være medlem.


Sak 10 Saker fremmet av Styret
10.1 Acta Orthopaedica v/Karl-Ivar Lorentzen (orienteringssak)
Acta er nå underlagt NOF. Man har opplevd økte utgifter med produksjon og distribusjon samtidig med abonnementssvikt. Dette er medvirkende til at tidsskriftet nå blir nettbasert. Avtalen med forlaget (Francis & Taylor) er under reforhandling. Acta Orthopaedica kommer nå elektronisk. NOF har vedtatt en midlertidig ordning for de neste to årene; den kollektive medlemsavgiften (42 €/medlem) holdes uendret, APC (publikasjonsavgiften) er gratis for medlemmer, og tidsskriftet kan lastes ned gratis. Ikke-medlemmer må betale 1750 € i publikasjonsavgift.
Eivind Witsø (coeditor) informerte om at tidsskriftet i øyeblikket går godt og har høy Impact-factor. Tidsskriftet er ranket som nr. 7 som fagtidsskrift og nr. 3 som ortopedisk tidsskrift.


10.2 Vedtektsendring relasjon Nof vs. Faggrupper v/Cato Kjærvik (diskusjonssak)
Det er i dag svært få av faggruppene som nevner Nof i sine vedtekter, og relasjonen mellom Nof og faggruppene er derfor juridisk uklar. Det er derfor ønskelig at faggruppene vedtar vedtektsendring som beskriver forholdet til Nof, og at faggruppene følger Nof / Legeforeningens lover. Den enkelte faggruppe oppfordres til å ta dette opp på sitt neste årsmøte. Følgende tekst ble foreslått som forslag til vedtektsendring:


§ x Forholdet til Norsk Ortopedisk Forening (Nof)
Foreningen er en faggruppe i Norsk Ortopedisk forening og omfattet av Nofs vedtekter. Våre vedtekter gjelder i tillegg til Nofs vedtekter.


10.3 Nasjonale kurs og kurskomiteer - fremtidig organisering v/Karl-Ivar Lorentzen (diskusjonssak)
Nof styret er urolig for at når de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar driftsansvaret for kursene i 2019 kan det bli andre kurs (ulikt kursinnhold) enn slik det er i dag. Nof ønsker fortsatt nasjonale kurs og ikke kurs på helseforetaksnivå. Nof kan som fagmedisinsk forening sikre det faglige innholdet i kursene. Nof styret tror at hvis Nof sikrer faglig innhold og leverer en god kurspakke, tar utdanningssentrene dette til seg og godtar videre drift av kursene slik de er i dag. Nof styret ønsker årsmøtets syn på valg av kurskomite, valg av arrangørsted, og relasjonen kurs og relevant faggruppe. Det ble foreslått at kurskomiteer bør være bredt representert og valgt på åremål. Årsmøtet oppfordret Nof og spesialitetskomiteen om å fortsette arbeidet med å opprettholde de nasjonale kursene.


10.4 Styrehonorar v/Cato Kjærvik
Arbeidsbyrden innad i Nof styret en ujevnt fordelt. Sekretæren har stor arbeidsbelastning ifm med høstmøtet, og det foreslås å øke honoraret fra 15 000 til 30 000 NOK. Dette vedtas av årsmøtet.


10.5 Dnlf – Aktuelle saker v/Christian Grimsgaard
Over 95% av legene er medlem i Dnlf. Informerte om legeforeningens struktur med lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger. Det ble uttrykt bekymring for at helsedirektoratet ikke lytter til Dnlf angående fag og faglig utvikling/utdanning og bekymring for at helsedirektoratet ikke er kompetent til å forstå problemene som Dnlf påpeker i forbindelse med ny spesialitetsstruktur. Det er viktig at Nof og Dnlf står sammen om strategien i videre arbeid.


Sak 11 Saker forelagt av medlemmer
Ingen saker er fremlagt av medlemmer


Sak 12 Regnskap v/Monica Sailer
Regnskapet for 2016 er godkjent av revisor. Regnskapet for 2016 gjennomgås og godkjennes av årsmøtet.


Sak 13 Budsjett v/Monica Sailer
Budsjettet for 2018 gjennomgås og godkjennes av årsmøtet.


Sak 14. Valg v/Jon Olav Drogset
Valgkomiteen har bestått av:
Jon Olav Drogset (leder), Ketil J. Holen og Hebe Kvernmo


Nytt styre velges for perioden 2018-2019
Leder: Cato Kjærvik
Nestleder: Greger Lønne
Sekretær: Gunn Hulleberg
Kasserer: Monica Sailer
Web-ansvarlig: Ann Kristin Hansen
Nop-redaktør: Øystein Tandberg
Avgått leder: Karl-Ivar Lorentzen
Vararepresentant: Mona Nysted


Spesialitetskomiteen, fire representanter på valg som alle tar gjenvalg.
Ny spesialitetskomite består av
Øystein Bjerkestrand Lian, leder (2019)
Mona Nysted, representant (2019)
Øystein H. Berg, representant (2019)
Ragnhild Øydna Støen, representant (2019)
Jon Dahl, vararepresentant (2018)
Esten Haanæs, vararepresentant (2018)


Kvalitetsutvalget
Peter Tobias Franke: leder (2018)
Inger Opheim medlem (2018)
Lars Gunnar Johnsen medlem (2018)
Kjartan Koi medlem (2019)
Ny valgkomite for perioden 2018-2019
Karl-Ivar Lorentzen (leder)
Marianne Westberg
Jon Olav Drogset


Referansegruppen for Nasjonalt register for leddproteser
Otto Schnell Husby, Helse Midt Norge (leder)
Gunnar Knutsen, Helse Nord (ny)
Øystein Gøthesen, Helse Vest (ny)
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst
Lars B. Engesæther, representant fra tjenesten og Universitetet i Bergen
Jostein Bildøy, brukerrepresentant (ny)


Styringsgruppen for korsbåndsregisteret
Lars Engebretsen, leder
Jon Olav Drogset
Knut A Fjeldsgaard (går ut) – nytt medlem ikke valgt
Stig Heir


Stipendstyret - Charnley stipendet
Kari Indrekvam (2019)
Hilde Apold (2019)


Sak 15 Æresmedlemsskap
Styret har mottatt to godt begrunnede forslag for utnevnelse av æresmedlemsskap i Nof. Styret innstillte Ketil Jarl Holen og Hebe Désirée Kvernmo til vurdering for æresmedlemsskap på årsmøtet. Begge æresmedlemsskap ble vedtatt av årsmøtet.


Sak 16 Eventuelt
Jon Olav Drogset informerte om NOF kongressen 2020 i Trondheim. Faggruppene i Nof utfordres til å bidra til fagprogrammet innenfor sitt fagfelt. På den måten vil en lage et nasjonalt eierskap til kongressen. Komiteen håper faggruppene stiller seg positive til dette.
Det er skrevet kontrakt mellom den lokale komite og Nof om at et evt overskudd skal deles 50/50. Nofs andel er tenkt å tilfalle faggruppene. Det er planlagt at et evt underskudd skal dekkes av NOF (nordisk).


Sak 17 Tid og sted for årsmøte 2018
Torsdag 25. oktober 2018, Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo.


Referenter:


Kari Eikvar, Gunn Hulleberg, Kjartan Koi