Vedtekter

Vedtekter vedtatt ved årsmøtet i Norsk ortopedisk forening, siste vedtektsendringer 26.10.2023.

Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 10.09.47, med revisjon vedtatt av Generalforsamlingen 26.10.95, 25.10.01, 26.10.2006, 23.10.2009, 27.10.2011, 24.10.2013, 23.10.2014, 27.17.2016, 25.10.2018 og 26.10.2023

Foreningen er av landstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten ortopedisk kirurgi med virkning fra 1.1. 2007. Vedtektene er godkjent av sentralstyret 31.8. 2007. Vedtektsendringer er godkjent av sekretariatet 22.8. 2007 etter delegert myndighet.

 

Kapittel 1 – Navn, formål og organisasjon

§ 1-1 Navn

Foreningens navn er Norsk Ortopedisk Forening eller Norwegian Orthopaedic Association når vi har behov for å kommunisere på engelsk.

Kortformen er Nof. Formen er valgt for at foreningen ikke skal forveksles med Nordisk Ortopedisk Forening (NOF).

§ 1-2 Formål

I tillegg til formålsbestemmelsene i Den norske legeforenings (Dnlf) lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål:

1.            Å fremme ortopediens utvikling i Norge.

2.            Å virke for opprettelse av ortopediske avdelinger.

3.           I samarbeid med Den norske legeforening å sikre sine medlemmers stilling sosialt og økonomisk med særlig henblikk på lønns- og arbeidsvilkår som gir de ortopediske kirurgene muligheter til å følge med i fagets utvikling, samt å arbeide for at ansettelser og avansement skjer ut fra medisinske kvalifikasjoner.

§ 1-3 Organisasjon

Foreningens organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Leger i spesialisering (LIOS)
 4. Forskningsutvalget
 5. Kvalitetsutvalget
 6. Valgkomiteen
 7. Faggrupper

§  1-4 Prinsipper for åpenhet og tilgjengelighet

Norsk ortopedisk forening skal i sin virksomhet tilstrebe størst mulig grad av åpenhet og tilgjengelighet i forhold til medlemmene og samfunnet.

§ 1-5 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Nofs vedtekter gjelder i tillegg til Dnlfs lover/vedtekter.

 § 1-6 Sammensetning av styrer, råd, utvalg, komiteer m.v

Ethvert styre, råd eller utvalg m.v bør være representert slik at begge kjønn er representert med minst 30% der det er mulig. Samt sørge for ivaretakelse av geografisk spredning og representasjon fra store og små fagmiljø.

 

Kapittel 2- Medlemskap

§ 2-1 Opptak

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf og blir tilmeldt Norsk Ortopedisk Forening som spesialister i ortopedisk kirurgi eller leger under spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver lege som har tilhørighet til foreningens fagområde eller på annen måte er sterkt tilknyttet ortopedisk kirurgi. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og kan ikke inneha verv i foreningen. Unntak kan gjøres etter særskilt vurdering. Sistnevnte gjøres av styret.

Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

§ 2-2 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad og som har bidratt spesielt til fagområdets utvikling og fremme.  Kandidater til æresmedlemskap kan fremmes av medlemmer av Nof og skal meldes inn til styret v/leder minimum fire (4) uker før Årsmøtet. Kandidaturet skal begrunnes med en skriftlig søknad på maksimalt 250 ord om hvorfor kandidaten fortjener å bli opptatt som æresmedlem. Søknaden vurderes av styret på møtet i uke 43. Godkjente søknader legges frem for godkjenning på påfølgende årsmøte.

§ 2-3 Rettigheter og plikter

Medlemmene har følgende rettigheter og plikter:

 1. Medlemmene får informasjon om foreningen og fagstoff via e-post registrert hos Legeforeningen, foreningens webside og Norsk ortopedpost.
 2. Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer med mindre annet er bestemt i det enkelte tilfelle.
 3. Medlemmene plikter å følge inngåtte avtaler og vedtak som blir gjort av foreningens organer i samsvar med foreningens lover og regler samt følge foreningens vedtekter.

§ 2-4 Utmelding

 1. Et medlem som ikke har betalt den obligatoriske kontingenten til Dnlf blir utmeldt av Dnlf og dermed foreningen. Varsel gis skriftlig fra Dnlf før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales.
 2. Utmelding av foreningen skjer skriftlig til Dnlf.

 

§ 2-5 Irettesettelse og eksklusjon

 1. Har et medlem opptrådt slik at vedkommende har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens anseelse eller har overtrådt Legeforeningens lover og regler eller vist uverdig opptreden, kan sentralstyret gi medlemmet en irettesettelse. I alvorlige tilfeller, hvor medlemmet har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av foreningen, kan sentralstyret ekskludere medlemmet. Se forøvrig Legeforeningens vedtekter.

 

Kapittel 3 - Organer

§ 3-1 Styret

§ 3-1-1 Sammensetning og valg

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, nettredaktør, leder i LIOS, redaktør av Norsk ortopedpost og avgått leder. Det velges ett varamedlem.

§ 3-1-2 Funksjoner

Behandle og beslutte styresaker på vegne av foreningen. Representere Norsk ortopedisk forening i inn- og utland.

§ 3-1-3 Oppgaver

 1. Styret oppnevner representanter til Nordisk Ortopedisk Forening (NOF), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Legeforeningens organer, samt stipendstyrene (Charnley og S&N). Representanter til spesialitetskomiteen foreslås, som igjen godkjennes av fagstyret i Dnlf.
 2. Arrangementer utgående fra Nof
  Ved arrangementer og kongresser som helt eller delvis utgår fra Norsk ortopedisk forening skal styret utnevne en kongressledelse. Før arbeidets start skal det utferdiges en skriftlig avtale mellom Norsk ortopedisk forening og leder av kongresskomiteen, som omfatter ansvarsforhold, oppgavebeskrivelse og økonomisk oppgjør, og som tydeliggjør Norsk ortopedisk forenings eierskap av arrangementet. Styret kan på vegne av foreningen, avhengig av arrangementets størrelse og art, avtale honorering av kongressledelsen. Alle slike arrangement skal ved økonomisk overskudd, og med en fordelingsnøkkel på 50/50 % , tilbakeføres foreningens faggrupper/medlemmer.
 3. Høstmøtet

Styret har hovedansvaret for at det planlegges og gjennomføres Høstmøte hvert år i uke 43.

§ 3-1-4 Møter

Styrets funksjonsperiode er to (2) år gjeldende fra Årsmøtet i år som begynner med ulike tall?.

Unntaket er nestleder, som ved valg er forvente å etterfølge sittende leder og avslutte som avgått leder. Dette innebærer en valgperiode på seks (6) år. Dette for å sikre kontinuitet i styret/lederlinjen.

 Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det.

 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene. Protokollene skal arkiveres i Nofs elektroniske arkiv slik at de lett gjenfinnes.

Foreningen betaler etter regning alle nødvendige utgifter for styremedlemmenes reiser i foreningens anliggender. 

§ 3-2 Kvalitetsutvalget

§ 3-2-1 Sammensetning og valg

Kvalitetsutvalget består av fire (4) medlemmer hvorav en velges som leder. Medlemmene sitter for to (2) år av gangen og det skal være en representant fra hver region. Valget bør skje på en slik måte at maksimum halvparten av utvalget velges inn/utgår samtidig slik at kontinuiteten ivaretas. Utvalget velges av årsmøtet.

§ 3-2-2 Funksjoner

 1. Jobbe for å øke kvaliteten innen pasientbehandling innen fagområde ortopedi

§ 3-2-3 Oppgaver

 1. Jobbe med konkrete saker fra styret
 2. Jobbe med egne saker forutsatt at dette er klarert med styret

§ 3-2-4 Møter

Antall møter fastlegges etter arbeidsmengde

 

§ 3-3 Forskningsutvalg

§ 3-3-1 Sammensetning og valg

Forskningsutvalget består av fire (4) medlemmer med representasjon fra de fire (4) helseregionene og i tillegg styreleder i Nof som leder av komiteen. Medlemmene sitter for fire (4) år av gangen. Valget bør skje på en slik måte at maksimum halvparten av utvalget velges inn/utgår samtidig slik at kontinuiteten ivaretas. Utvalget velges av Årsmøtet.

§ 3-3-2 Funksjoner

 1. Jobbe for å fremme ortopedisk forskning
 2. Være rådgivende organ for styret

§ 3-3-2 Oppgaver

 1. Rådgiver for styret i forskningssaker
 2. Behandle stipendsøknader
 3. Jobbe med konkrete saker fra styret

§ 3-3-3 Møter

Antall møter fastlegges etter arbeidsmengde.

 

§ 3-4 Valgkomite

§ 3-4-1 Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av avgått leder (komiteleder) og to andre representanter. De to sistnevnte velges for på fire (4) år. Unntaket er avgått leder som sitter i to (2) år.

Valgkomiteen avgir forslag til medlemmer til styret og medlemmer til de andre organer som Årsmøtet er pålagt å velge.

Tillitsverv i Norsk Ortopedisk Forening opphører ved fylte 70 - sytti - år.            

Valgkomiteen velges av årsmøtet.

Alle valg skjer ved alminnelig flertall.

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlemmer, kvalitetsutvalg, forskningsutvalg og kandidater til spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi.  Valgkomiteens innstilling skal fremlegges til styret før årsmøtet og på årsmøtet.

§ 3-4-2 Funksjoner

 1. Ansvar for gjennomføring av alle valg i foreningen

 

§ 3-4-3 Oppgaver

 1. Forberede valg på og finne kandidater til Forskningskomiteen, valgkomite, Spesialitetskomiteen, Kvalitetsutvalget og andre utvalg og råd som styret pålegger.

 

§ 3-4-4 Møter

Fastlegges etter arbeidsmengde.

 

§ 3-5 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som Styret måtte bestemme.

§ 3-5-1 Sammensetning

Årsmøtet er åpen for alle medlemmer

§ 3-5-2 Funksjoner

Årsmøtet er Nofs øverste besluttende organ 

§ 3-5-3 Oppgaver

 1. Valg av utvalg, råd o.l
 2. Årsmøtet skal behandle
 • styrets beretning
 • revidert regnskap
 • kontingentfastsettelse
 • budsjett
 • vedtektsendringer
 • valg av
  • Styre
  • Valgkomité
  • Kvalitetsutvalg
  • Forskningsutvalg

 

 • forslag til medlemmer av spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi, Æresmedlemskap og Nofs representanter i andre utvalg, foreninger og råd, nasjonalt og internasjonalt.
 • fastsettelse av styrehonorarer m.v.
 • Årsmøtet fastsetter honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.      

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest fire (4) uker før årsmøtet.

 Årsmøtet - med foreløpig program - skal kunngjøres for medlemmene senest fire (4) uker på forhånd og skal avholdes innen utgangen av oktober måned.              

Årsmøtet ledes av en dirigent, som velges på årsmøtet.

Vedtak i årsmøtet fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.

 Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.

 Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne passer.

 Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

 

§ 3-5-4 Møter/ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 3-5 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal arkiveres i Nofs elektroniske arkiv slik at de lett gjenfinnes.

§ 3-6      Faggrupper

§ 3-6-1 Sammensetning og valg

Styret bør fremmer blant annet ortopediens utvikling gjennom dannelse av faggrupper. Faggruppene ledes av et styre som velges av faggruppenes egne medlemmer. Årsmøtet i Nof vedtar etter forslag fra styret eller Årsmøtet hvilke faggrupper som skal godkjennes. Norsk artroskopiforening, Norsk Barneortopedisk forening, Norsk Fot- og Ankelkirurgisk forening, Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi, Norsk forening for Håndkirurgi, Norsk forening for Skulder- og Albuekirurgi, Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi og Faggruppe for Osteoporose og benhelse er alle faggrupper i Nof. Leger i Ortopedisk Spesialisering (LIOS) er egen undergruppe i Nof. Nof har ikke ansvar for faggruppenes økonomi, men kan etter søknad gi midler til virksomheter som fremmer ortopediens utvikling. Et flertall av faggruppens medlemmer må være medlemmer av Nof. Årsmøtet i Nof kan med alminnelig flertall ekskludere tidligere opptatte faggrupper. Ved tvistesaker i faggruppene kan partene bli enige om at Nof styret beslutter endelig løsning.

§ 3-6-2 Funksjoner

Jobbe for sitt egets fagområdes utvikling

§ 3-6-3 Oppgaver

 1. Bidra som rådgivende organ for styret i enkeltsaker.
 2. Bidra med fagstoff for gjennomføring av Høstmøtet
 3. Bidra med fagstoff til Nop

§ 3-6-4 Møter

Besluttes av faggruppen selv

§ 3-6-5 Økonomi

Faggruppene er egne juridiske og økonomiske enheter.

Faggruppene kan søke styret skriftlig om midler til egne arrangementer

 

Kapittel 4 – Administrasjon og økonomi

§ 4-1 Kontigent

Kontingenten reguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen, med mindre årsmøtet fatter vedtak om noe annet.

§ 4-2 Regnskap og revisjon

Nof skal ha en offentlig godkjent regnskapsfører og dette er revisjonspliktig. Kasserer legger frem godkjent, revidert regnskap hvert år på Årsmøtet.

§ 4-3 Stipend

Nof ønsker å bidra til faglig utvikling gjennom sine stipendordninger. Størrelsen på stipendene avgjøres av årsmøtet ut fra foreningens økonomi.

Stipendvinnerne kåres av Forskningsutvalget med unntak av reisestipendene, som trekkes tilfeldig fra deltakerne på Torsdagsklubben. Alle vinnere forplikter seg til å legge frem et regnskap for bruken av stipendet samt bidra med faglig stoff i Nop. For reisestipendene gjøres disse opp mot regning for deltakelse på kurs/kongresser.

 

Kapittel 5 – Norsk Ortoped Post - Nop

§ 5-1 Organisasjon

Ledes av en ansvarlig redaktør, som også sitter i Nof styret

§ 5-2 Formål

Norsk ortoped post skal være et fagblad for fagområdet ortopedi.

§ 5-3 Frister for publisering

Alle frister for året står gjengitt i hver utgave av Nop.

 

Kapittel 6 – Relasjon til nasjonale kvalitetsregister

§ 6-1 Nasjonalt Leddproteseregister ble opprettet av Nof i 1987. Nasjonalt Korsbåndregister (NKR) 2004, Nasjonalt Hoftebruddregister (NHR) 2005 og Nasjonalt Barnehofteregister (NBR) 2010.  Fra 2009 ble disse godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregister. Etter dette ble helseforetakene juridisk eier av registrene.

Norsk ortopedisk forening ved generalforsamlingen er faglig eier av disse registrene jamfør deres egne vedtekter.

I 2002 ble NRL utnevt til Nasjonal Kompetansetjeneste, og heter nå Nasjonal Kompetansetjeneste for Leddproteser og Hoftebrudd.

De regionale helseforetakene utnevner medlemmer til referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd samt fagrådene til de forskjellige registrene. Nof orienteres om hvem som utnevnes i referansegruppen og fagrådene.

 

Kapittel 7 – Vedtektsendring og oppløsning

§ 7-1 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst to (2) måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Til gyldig vedtak kreves kvalifisert flertall dvs 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.