Veleder for behanding av non-melanom hudkreft

Under finner du veileder for behandling av non-melanom hudkreft.
Veilederen er oppdatert i 2023.

I 2020 ble det etablert en arbeidsgruppe med plastikkirurger for å utarbeide en evidensbasert veileder for prioritering, behandling og oppfølging av non-melanom hudkreft. Merkelcellekarsinom var ikke omfattet av arbeidsgruppens anbefalinger, men er innarbeidet i veilederen av undertegnede basert på et nylig publisert forslag til retningslinje fra Oslo Universitetssykehus. Arbeidet er støttet økonomisk av Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Veilederen dekker ikke avanserte tumores eller behandling av metastaser, som bør diskuteres multidisiplinært. Den dekker heller ikke karsinom i spesielle lokalisasjoner som vanligvis faller utenfor plastikkirurgisk praksis som vulvacancer, peniscancer, analcancer eller karsinom i slimhinner.

Vi håper veilederen vil bidra til en ensartet behandling av pasienter med non-melanom hudkreft ved norske plastikkirurgiske avdelinger og ønsker tilbakemelding om feil, uklarheter eller forslag til forbedringer som kan innarbeides i kommende utgaver av veilederen. På sikt er det behov for et nasjonalt handlingsprogram for non-melanom hudkreft for alt helsepersonell som er involvert i behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Vi håper denne veilederen kan være et utgangspunkt for et senere arbeid med et slikt handlingsprogram.

Med vennlig hilsen

Lars Frich

Leder

Norsk plastikkirurgisk forening