Retningslinjer for plastikkirurgi i offentlig regi

Under finner du nasjonale retningslinjer som foreslås brukt ved vurdering av indikasjon for plastikkirurgisk behandling av pasienter i offentlig regi. Retningslinjene er sist oppdatert 02.02.17.

Retningslinjene er veiledende og ment som et grunnlag for vurderingen den enkelte pasient. I noen tilfeller vil det være nødvendig å bruke andre kriterier.

NPKF etterstreber et mest mulig ensartet vurderingsgrunnlag for plastikkirurgisk behandling av pasienter i offentlig regi og vi anbefaler at disse retningslinjene brukes for en overveldende majoritet av pasientene.

Retningslinjer for plastikkkirurgi 

Første utkast av retningslinjene ble utarbeidet på fellesmøte for alle legeledere ved plastikkirurgiske avdelinger/seksjoner i Norge, første gang avholdt januar 2011 i Tromsø. Retningslinjene er basert på en samstemmig av dagens retningslinjer ved de ulike avdelingene/seksjonene, som er vurdert opp mot dagens gjeldene indikasjoner i Sverige og Danmark.

Retningslinjene er sendt ut på høring i de ulike avdelingene og blir gjennomgått årlig på fellesmøte for alle avdelingsoverleger i Norge. Det er enighet om at man forholder seg til disse felles retningslinjene for å sikre en enhetlig vurdering av alle pasienter i Norge. Pasienter som søkes inn til operasjon som avviker fra angitte indikasjoner bør diskuteres på avdelingens fellesmøte. Alle tilstander bør dokumenteres med preoperativ foto

Retningslinjene er utarbeidet av avdelingsledere ved sykehus med utdanningsfunksjon i plastikkirurgi. Følgende deltakere har deltatt under utarbeidelsen av denne versjonen av retningslinjene fra 02.02.17:

Therese Bjark, Oslo, OUS
Erling Bjordal, Tromsø, UNN
Pål Krøger, Stavanger, SUS
Kathrin Sneve, Trondheim, St Olav
Hans Christian Sylvester-Jensen, Bergen, HUS
Kim Alexander Tønseth, Oslo, OUS
Torjus Wester, Moss, SØHF
Tormod Westvik, Skien, STHF