Norsk plastikkirurgisk forening

Retningslinjer

Malignt melanom

I oktober 2019 kom en ny utgave av handlingsprogrammet for maligne melanomer. Internasjonalt er det skjedd endringer i klassifiseringssystemet som har ført til endring i indikasjonen for hvilke pasienter som skal tilbys vaktpostlymfeknute undersøkelse (sentinel node).

Oppdaterte retningslinjer finnes i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, 10/2019 IS-2853, kapittel 7.1.3. De viktigste endringene er at de nye retningslinjene anbefaler vaktpostlymfeknute undersøkelse for alle melanomer ≥ 0,8 mm tykkelse mot tidligere 1,0 mm. Det ble 01.05.20 vedtatt av Norsk melanom gruppe at indikasjonen for vaktpostlymfeknute undersøkelse blir endret til at vaktpostlymfeknute undersøkelse gjøres ved stadium pT2a og høyere. Det vil  bety melanomer med en tykkelse > 1 mm med eller uten ulcerasjon. Funn av metastase i vaktpostlymfeknute skal ikke nødvendigvis føre til lymfeknutetoalett, men pasientene skal diskuteres i multidisiplinært team (MDT) møte. Kriterier for vurdering i MDT møtet finnes i handlingsprogrammet.

Se hjemmesidene til til Norsk melanom gruppe hvor det finnes referater fra vedtak i gruppen som foreløpig ikke er tatt inn i handlingsprogrammet.