Støtte til NPKF representasjon i internasjonale fora

En av kjerneoppgavene til Norsk plastikkirurgisk forening er å fremme utviklingen innen plastikkirurgien i videste forstand, samt å ivareta medlemmenes faglige interesser.

NPKF er representert med oppnevnte medlemmer i internasjonale plastikkirurgiske foreninger og arbeidsgrupper. Den enkelte representant kan søke om økonomisk reisebidrag for å delta på kongresser og andre vesentlige møter i slike fora.

NPKF støtter per oktober 2016 hver enkelt oppnevnt representant med NOK 5000, dog maksimalt NOK 10 000 per år, fordelt på to søkere. Bidrag kan gis på grunnlag av reiseregning og vedlagte kvitteringer.

Representant for NPKF forventes å skrive et referat fra det aktuelt møtet, slik at dette kan publiseres i tidskriftet Kirurgen, og derved bli tilgjengelig for alle NPKF sine medlemmer. Det utbetales ikke reisestøtte til søker før referatet er skrevet og sendt til Kirurgen. Søknaden sendes til leder for NPKF og utbetales ved kasserer til oppgitt konto. Som reiseregning brukes NPKF standardmal (vedlagt på NPKF hjemmeside).