Norsk plastikkirurgisk forening

Kurs og kongresser

Vedrørende støtte til NPKF representasjon i internasjonale fora

En av kjerneoppgavene til Norsk plastikkirurgisk forening er å fremme
utviklingen innen plastikkirurgien i videste forstand, samt å ivareta
medlemmenes faglige interesser.

NPKF er derfor representert ved oppnevnte medlemmer i forskjellige
internasjonale plastikkirurgiske foreninger og arbeidsgrupper.

Deltakelse i kongresser og andre vesentlige møter i slike fora støttes av NPKF og den enkelte representant kan søke om økonomisk reisebidrag for å delta.

NPKF støtter per oktober 2016 hver enkelt oppnevnt representant med NOK 5000, dog maksimalt NOK 10 000 per år, fordelt på tø søkende.

Bidrag kan gis på grunnlag av reiseregning og vedlagte kvitteringer.
Som reiseregning brukes NPKF standardmal (vedlagt på NPKF hjemmeside).

Representant for NPKF forventes å skrive en referat/reisebeskrivelse fra aktuelt møte, slik at denne kan publiseres i tidskriftet Kirurgen, og derved bli tilgjengelig for alle NPKF medlemmer. Det utbetales ikke reisestøtte til søker før referatet er skrevet og sendt til Kirurgen.

Søknaden sendes til leder for NPKF og utbetales ved kasserer til oppgitt konto.