Disputas: Anne Sofie F. Larsen

Cand.med. Anne Sofie F. Larsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial disease. Disputasen er tirsdag 12. juni i Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen).
Anne Sofie F. Larsen
Anne Sofie F. Larsen

Sammendrag

Utblokking av tette blodårer i beina

Tette pulsårer i beina, «røykebein», kan gi invalidiserende smerter når man går. I alvorligere tilfeller fører tilstanden til hvilesmerter, sår og koldbrann. Blodårene kan åpnes igjen ved hjelp av røntgenveiledet utblokking.

Avhandlingen Occupational radiation and additional registry outcomes in endovascular treatment of peripheral arterial diseasebygger på tre studier av Anne Sofie F. Larsen og medarbeidere.

Røntgenveiledet behandling av tette blodårer kan gi en betydelig strålebelastning for legen som utfører operasjonen, og dette er undersøkt i den første studien. Bruk av trykksprøyte er et enkelt tiltak som gjør at legen kan øke avstanden til strålekilden under bildeopptak. Dette tiltaket alene halverte stråledosen til legen, uten at det gikk ut over sikkerheten til pasienten.

Den andre studien evaluerte behandlingsresultatet, og 2/3 av pasientene ble kvitt plagene sine etter røntgenveiledet utblokking. De kunne fullføre en gangtest på tredemølle på ti minutter og trykkmålinger viste betydelig bedring av blodstrøm til ankelen. Effekten holdt seg etter et år.

Den tredje studien testet et nytt kort spørreskjema om sykdomsrelatert livskvalitet, fylt ut av pasienten selv. Pasienter som fikk røntgenveiledet utblokking ble sammenliknet med pasienter som kun fikk informasjon om sykdommen.  Poengsummen på livskvalitetsskjemaet samsvarte svært bra med legens vurdering av behandlingsresultatet. Grundig undersøkelse og informasjon påvirket livskvaliteten positivt også for de som ikke mottok behandling med utblokking.

Kvalitetsregistre kan hjelpe oss å vurdere effekten av behandling for grupper av pasienter og å velge ut riktige pasienter til røntgenveiledet utblokking. De kan også gi en pekepinn på om effekten av behandling er like god i det virkelige liv som i kontrollerte studier. De tre målene som er undersøkt i denne doktoravhandlingen, blodtrykk målt ved ankelen, gangdistanse på tredemølle og sykdomsrelatert livskvalitet, kan alle brukes i et slikt register.

Tid og sted:

Tirsdag 12. juni, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

  • Prøveforelesning kl 10.15 over oppgitt emne: Årsak til og behandlingsresultat: claudicatio intermittens hos pasienter med overvekt, metabolsk syndrom eller diabetes mellitus.
  • Disputas kl 13.15 

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Lars Birger Lönn, Københavns Universitet, Danmark
  • Andreopponent: Professor Jes Sanddal Lindholt, Syddansk Universitet, Danmark
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne Negård, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Gunnar Sandbæk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor II Nils Einar Kløw, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo