Norsk radiologisk forening

Om oss

Kvalitetsutvalget

I november 2015 vedtok styret å opprette et kvalitetsutvalg. Utvalget skal bestå av to medlemmer fra styret og fem medlemmer fra foreningen. Utvalgets oppgaver er å bistå styret i behandlingen av kvalitetsrelevante saker, og å arrangere et årlig kvalitetsseminar. Hoveddelen av arbeidet kommer til å bli gjort per e-post. Det kan bli aktuelt med ett til to møter i året.
13. september 2018