Norsk radiologisk forening

Forening

Formål og strategi NFMSR

Foreningen skal fremme muskel-skjelett radiologi (MSR) som et viktig fagområde innen radiologi. Formål og strategi for foreningen bør være:
11. september 2018

Internasjonalt

Øke og vedlikeholde interessen for MSR

Øke norsk deltagelse ved ESSR, inkludert vitenskapelige bidrag

Som forening representere Norge i ESSR/ISS

Oppfordre til deltakelse i 5-årig diplomprogram i regi av ESSR, samt andre mulige utdanningsprogram.

Nasjonalt

Være høringsinstans for NoRaFo, og dermed for Dnlf, i saker relevante for MSR

Være høringsinstans for Spesialitetskomiteen i radiologi ifm kurs innen fagemnet

Høringsinstans og samarbeidspartner ved utarbeidelse av retningslinjer relevant for fagområdet

Fremme radiologisk deltagelse ved andre spesialiteters årsmøter og fagmøter

Bidra til enhetlige prosedyrer og protokoller innen fagfeltet

Bidra til økt kvalitet innen MSR

Bidra til å synliggjøre nytten av MSR ovenfor kliniske miljø

Bidra til forskning innen MSR

Det er behov for fagstøtte innen feltet. Vi vil oppfordre alle radiologiske avdelinger til å ha minst et medlem i NFMSR.

På foreningens nettside vil det publiseres relevante lenker til aktuelle kurs/møter, nettsteder og rtg/CT/MR protokoller. Dessuten ønsker foreningen å publisere kasuistikker og faglige diskusjoner.

Det vil bli avholdt årsmøte i tilknytning til Radiologforeningens høstmøte.
Foreningen ønsker å stimulere til faglige møter også ut over dette.

Henvendelser kan sendes til mskradiologi@gmail.com