Norsk radiologisk forening

Forening

Vedtekter NFMSR

Vedtatt på stiftelsesmøte 23.10.2012
11. september 2018

Vedtekter for

Norsk Forening for Muskel Skjelett Radiologi

Foreningen er stiftet 23.10.2012

og er godkjent som underforening av Norsk radiologisk forening 23.08.2012

§1

Foreningens navn er Norsk Forening for Muskel Skjelett Radiologi, forkortet NFMSR. På engelsk: Norwegian Society of Musculoskeletal Radiology. Foreningen er en fagmedisinsk underforening av Norsk forening for Radiologi.

§2

Foreningen har som formål:

- å stimulere til samarbeid og faglig utveksling mellom radiologer i Norge som beskjeftiger seg med muskelskjelettradiologi (MSR). Som MSR forstås bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon relatert til bevegelsesapparatet, både ben og bløtvev,

- å skaffe et forum for fagutvikling og kvalitetsarbeid.

- å fremme forskning og undervisning innen fagfeltet.

Nærmere beskrivelse av formål, strategi, planlagte aktiviteter og virkemidler skal foreligge i eget dokument, som gjennomgås årlig i forbindelse med årsmøtet.

§3

Foreningen består av aktive medlemmer, assosierte medlemmer og utenlandske medlemmer.

Som aktivt medlem kan opptas alle leger som er aktive medlemmer av Norsk Radiologisk forening.

Som assosiert medlem kan opptas andre leger som er medlemmer av Den norske legeforening.

Som utenlandsk medlem kan opptas radiologer som er medlemmer av sin nasjonale radiologiske forening.

Assosierte og utenlandske medlemmer er ikke valgbare, har ikke stemmerett, men møte- og talerett.

§4

Søknad om medlemskap skjer skriftlig via epost til styret, likeledes utmelding.

Medlemmer som er ekskludert fra Den norske legeforening eller fra Norsk radiologisk forening er også ekskludert fra NFMSR.

§5

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to  styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer deltar. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Styret skal ivareta foreningens interesser og avgjøre løpende saker. Større saker med betydning for foreningens medlemmer skal fremlegges på medlemsmøte eller årsmøte, etter styrets vurdering.

Styrerepresentanter velges for 4 år. For å oppnå kontinuitet med overlapping, velges første gang 3 styremedlemmer for 2 år. Styret tiltrer umiddelbart etter avsluttet årsmøte. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Styret skal imidlertid arbeide for å rekruttere aktive og interesserte styremedlemmer.

På årsmøter velges en valgkomité for to år bestående av styreleder og to aktive medlemmer. Ved det påfølgende årsmøte fremlegger valgkomiteen forslag til valg av styre. Ved uforutsette utskiftninger i styret innenfor en valgperiode skal valgkomiteen bidra til å finne ny representant til styret. Denne kan godkjennes av styret for gjenværende del av perioden uten godkjenning av årsmøtet. Slike utskiftninger skal imidlertid bekjentgjøres for medlemmene.  Valgkomiteen skal også bistå styret i å foreslå eventuelle delegater til nordiske og internasjonale foreninger, men slike delegater kan oppnevnes av styret uten godkjenning av årsmøte.

Valgkomiteen vil varsle medlemmene i foreningen pr epost minst 2 måneder før generalforsamling om hvilke posisjoner i styret som står på valg, og vil samtidig invitere medlemmer til å nominere seg selv eller samtykkende medlemmer til styreverv. Valgkomiteen skal gjennomgå nevnte innspill og nominasjoner og sende ut forslag til nytt styre pr epost minst 4 uker før generalforsamling. Innsigelser mot forslaget må rettes til valgkomiteen som vil vurdere om dette bør føre til revidert forslag til styre. Endringer må fortløpende gjøres bekjent for medlemmene, men senere enn 14 dager før generalforsamling kan ingen endringer gjøres. Forslaget vil så presenteres på ny til avstemming på generalforsamlingen. Hvis styresammensetningen ikke kan vedtas med simpelt flertall på generalforsamlingen sendes saken tilbake til valgkomiteen som må komme med nytt forslag til godkjenning av medlemmer pr epost innen 4 uker etter avholdt generalforsamling.  Benkeforslag til styresammensetning under generalforsamlingen er ikke mulig. 

 

§6

Foreningen holder årsmøte hvert år på høsten, fortrinnsvis i forbindelse med Norsk Radiologisk Forenings Høstmøte.

Det ordinære årsmøtet skal:

- behandle styrets årsberetning.

- behandle og godkjenne regnskap.

- godkjenne budsjett for neste år.

- fastsette kontingenter.

- foreta nødvendige valg.

- velge revisor når det er fremsatt forslag om dette.

- behandle saker som er lagt frem av styret eller saker som er meldt skriftlig til styret fra et av medlemmene minst 2 måneder før generalforsamlingen.

Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av de tilstedeværende aktive medlemmer, unntatt vedtektsendringsforslag.

Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig på epost med 4 ukers varsel. Innkallingen skal være ledsaget av dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for påfølgende år, og alle saker med vedlegg som ønskes tatt opp til vedtak og forslag til nytt styre.

Det føres protokoll fra årsmøtet, styremøtet og andre møter i foreningens regi. Protokoller oppbevares av sekretæren, som også sørger for forsvarlig og varig arkivering etter utløpt funksjonstid.

§7

Forslag om vedtektsendring må fremsettes skriftlig minst 2 måneder før ordinært årsmøte.

Det kreves 2/3 flertall av tilstedeværende aktive medlemmer for at vedtektsendring skal kunne foretas.