Norsk radiologisk forening

Om oss

Foreningens vedtekter

12. september 2018

Vedtekter for Norsk forening for thoraxradiologi

Foreningen ble stiftet 18.09.2009

§1

Foreningens navn er Norsk forening for thoraxradiologi, forkortet NFTR. På engelsk: Norwegian Society of Thoracic Radiology. Foreningen er en underforening i Norsk Radiologisk Forening.

§2

Foreningen har som formål:

- å stimulere til samarbeid og faglig utveksling mellom radiologer i Norge som beskjeftiger seg med thoraxradiologi. Som thoraxradiologi forstås bildediagnostikk relatert til thorax, i hovedsak lunge, hjerte og mediastinum.

- å utvikle et forum for fagutvikling og kvalitetsarbeid.

- å fremme forskning og undervisning innen fagfeltet.

§3

Foreningen består av aktive medlemmer, assosierte medlemmer og utenlandske medlemmer.

Som aktivt medlem kan opptas alle aktive medlemmer av Norsk Radiologisk forening.

Som assosiert medlem kan opptas andre leger som er medlemmer av Den norske legeforening.

Som utenlandsk medlem kan opptas radiologer som er medlemmer av sin nasjonale radiologiske forening.

Assosierte og utenlandske medlemmer er ikke valgbare, har ikke stemmerett, men møte- og talerett.

§4

Søknad om medlemsskap skjer skriftlig til styret, likeledes utmelding.

Medlemmer som er ekskludert fra Den norske legeforening eller fra Norsk Radiologisk Forening er også ekskludert fra Norsk forening for thoraxradiologi.

§5

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer deltar. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret skal ivareta foreningens interesser og avgjøre løpende saker. Større saker med betydning for foreningens medlemmer skal fremlegges på medlemsmøte eller årsmøte.

Styrerepresentanter velges for 2 år. For å bevare kontinuitet i styret innføres valg av halve styret (tre medlemmer) hvert år*. Styret tiltrer umiddelbart etter avsluttet årsmøte, og konstituerer seg internt.

Som valgkomité for kommende valg fungerer styreleder, som utpeker to aktive medlemmer. Ved det påfølgende årsmøte fremlegger valgkomiteen forslag til valg av styre, og foreslår eventuelle delegater til nordiske og internasjonale foreninger.

* Dette innføres fra og med 2016, der tre styremedlemmer 2016 velges for ett år og tre styremedlemmer velges for to år. I 2017, vil da tre igjen velges, men da for to år, slik at vi alltid får overlapping i styret.

§6

Foreningen holder årsmøte hvert år på høsten.

Det ordinære årsmøtet skal:

- behandle styrets årsberetning.

- behandle og godkjenne regnskap og budsjett, samt velge revisor ved behov.

- fastsette kontingenter.

- foreta nødvendige valg.

- behandle saker som er lagt frem av styret eller saker som er meldt skriftlig til styret fra medlem før generalforsamlingen.

- årsmøtet kan også ta stilling til saker som framkommer direkte i møtet.

Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av de tilstedeværende aktive medlemmer, unntatt vedtektsendringsforslag. Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig med 4 ukers varsel, og ledsages av dagsorden med saker som ønskes tatt opp til vedtak. Videre årsregnskap, årsberetning, budsjett for påfølgende år, samt forslag til nytt styre. Det føres protokoll fra årsmøtet, styremøter og andre møter i foreningens regi. Protokoller oppbevares av sekretæren, som også sørger for forsvarlig og varig arkivering etter utløpt funksjonstid.

§7

Forslag om vedtektsendring må fremsettes skriftlig minst 2 måneder før ordinært årsmøte.

Det kreves 2/3 flertall av tilstedeværende aktive medlemmer for at vedtektsendring skal kunne foretas.

Vedtektene var sist revidert ved årsmøtet 20. oktober 2015.