Norsk radiologisk forening

Om oss

Terminologi

Et av arbeidsområdene til Norsk forening for Thoraxradiologi (NFTR) er å bidra til å avklare terminologi som kan misforstås.
12. september 2018

Utgangspunktet for dette arbeidet er Hansell DM et al: Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging fra 2008. NFTR synes det er på sin plass med en norsk kommentar til den engelske ordboken. For det første er det behov for konsensus om oversettelse av engelske faguttrykk. For det andre finnes det norske uttrykk som kan være problematiske eller tvetydige.

Noen radiologer kommer til å være skeptiske til enkelte av forslagene fordi det innebærer endring fra dagens språkbruk. Det har utviklet seg språktradisjoner som fungerer lokalt. Både på bakgrunn av utviklingen i teleradiologien og på grunn av økende grad av samhandling i helsevesenet, synes det å være i radiologifagets interesse å harmonisere og presisere språkbruken.

Vårt mål er å iverksette en kontinuerlig prosess som fortløpende kan ta hensyn til problematiske uttrykk. Konstruktive forslag og nye ideer blir gjerne tatt imot. Dette verket er tenkt som supplement til originalen og skal på ingen måte erstatte den.