Referat generalforsamling 2016

Referat generalforsamling Norsk Nevroradiologisk forening
Scandic Hotel St. Olavs Plass 26.10.2016 kl 17.15.
 1. Paulina Due-Tønnessen ønsket velkommen
 2. Valg av Erik M. Berntsen som ordstyrer og Kathinka D. Kurz som referent.
 3. Innkalling og agenda ble godkjent.
 4. Styrets årsberetning v/ Paulina Due-Tønnessen, se vedlegg.
 5. Rapporter.
  1. Nordisk Nevroradiologisk Forening v/ Paulina Due-Tønnessen: Møtet i Ålesund var vellykket, gode foredrag fra inn- og utland. Neste møte blir i København og møtet vil være sammen med nevrokirurgene. Det vil da bli diskutert om Nordisk Nevroradiologisk Forening skal bestå som egen forening med eget budsjett og styre eller om kun det nordiske møtet skal bestå som et rullerende møte mellom de forskjellige nordiske landene. Det vil da også være aktuelt å diskutere om møtet skal avholdes hvert år eller annethvert år. Hans Kristian Pedersen, som er foreningens sekretær, kommer til å lage en oversikt over historien til foreningen som sendes ut til medlemmene. Denne vil da være viktig for å avgjøre om Nordisk Nevroradiologisk forening fortsatt er et meningsfullt forum, eller om det nå har kommet så mange konkurrende fora at oppslutningen blir for dårlig.
  2. UEMS v/ John Hald. Den 30.01.2016 ble det arrangert et møte i regi av UEMS ved Karolinska Institutt Stockholm om nevrointervensjon ved akutt ischemisk hjerneslag. Der ble det foreslått at en nevrointervensjonsradiolog bør gjøre minimum 50 intervensjonsprosedyrer per år for å ha nok mengdetrening til at kvalitetssikringen er tilstrekkelig. Dette kravet er det kun nevrointervensjonsradiologer ved Rikshospitalet ved OUS som oppfyller i Norge. Olof Flodmark har nå sittet som president for foreningen i 8 år og det skal nå velges ny president. Det var et møte i Nice 10.9.2016 der valget skulle gjennomføres, men valget ble ikke avholdt. Grunnen var at både de respektive nevroradiologiske foreningene og de radiologiske «moderforeningene» måtte ha betalt medlemsavgiften for at landets representant skulle være stemmeberettiget. Det var flere radiologiske foreninger som ikke hadde betalt medlemsavgiften. Dermed mistet disse landene stemmeretten sin (Norge hadde betalt og hadde stemmerett). Det ble høylytte protester og valget ble avlyst. Det er planlagt nyvalg til helgen i Roma. Spørsmål som ble reist ved NNFs generalforsamling var: Trenger vi medlemskap i UEMS. Hva har denne organisasjonen bidratt med for faget og for NNF? Ved neste årsmøte bør vi ta stilling til om vi fortsatt skal være medlem av UEMS.
  3. ESNR v/ Paulina Due-Tønnessen. Organiserer ECNR med EDiNR (European Diploma in Neuroradiology). Mange norske har bestått kurs og eksamen og fått dette diplomet. Det er også mulighet for å ta kurs og eksamen i spinal intervention, advanced neuroradiology, pediatric neuroradiology og neurointervention.
   M. Thurner (Wien) går av som president, ny president er A. Rovira (Barcelona), visepresident er J.van Goethem (Edegem), Kasserer er C. Calli (Izmir) og sekretær er A. Rossi (Genova). ESNR planlegger en egen komité for LIS der program og tema er tilrettelagt for dem og der LIS også er en del av foredragsholderne. Dette vil bli en del av kongressen fra 2018.
   Neste årlige møter er: Malmø 2017 (14.-17.9.2017), Rotterdam 2018 (19.-23.9.2018) og Oslo (12.-15-9.2019).
  4. Opprettelse av Norsk Nevroradiologisk intervensjonsfond v/ Eva Jacobsen. Som det ble informert om på generalforsamlingen i fjor var det et overskudd på 124 100 kr fra Morbidity and Mortality møtet som ble arrangert i Oslo i 2013. Eva Jacobsen har sammen med Søren Bakke bestemt at 100 000 kr av dette beløpet skal gå til et fond. Fondet har eget styre bestående av Eva Jacobsen, Terje Nome og Paulina Due-Tønnessen. 24 100 kr går til Norsk Nevroradiologisk forening. Vedtektene for fondet ble lest opp og blir sendt rundt til orientering. Fondet er dermed opprettet og det vil fra og med neste års generalforsamling kunne bli utdelt priser til nevrointervensjonsradiologer som har utmerket seg ved faglig engasjement, publikasjoner, foredrag eller annen aktivitet. Det er mulig å foreslå kandidater til pris inn til fondsstyret og fondsstyret kan også foreslå å utvelge prismottagere uten at det foreligger søknad. NNF takker for bidrag til foreningen og det blir spennende å følge fondsstyrets arbeid fremover!
   1. I forbindelse med opprettelsen av Norsk Nevroradiologisk intervensjonsfond kom Per Nakstad med et ønske om en orientering om aktiviteten i nevrointervensjonsradiologi i Norge ved neste generalforsamling.
   2. Valg v/ Hans Kristian Pedersen.
    1. Finn Lilleås går av som foreningens mangeårige revisor. NNF takker for innsatsen han har lagt ned i dette vervet. Ny revisor blir Gesche Neckelman fra HUS, valg ved akklamasjon.
    2. Nestleder Marit Herder og kasserer/sekretær Kathinka Kurz ble gjenvalgt ved akklamasjon.
    3. Generalforsamlingen ble avsluttet med meget flott foredrag av cand.med. Anne Line Stensjøen som har vært medisinstudent på forskerlinjen ved NTNU/St. Olavs Hospital, og som har levert inn sin PhD avhandling. «Radiologisk vekst av glioblastomer – Hvor fort vokser de, og er veksthastighet en prognostisk faktor?» . Erik M. Berntsen er hovedveileder. Hennes dipsutas vil finne sted i Trondheim/St. Olavs Hospital 15. februar 2017, med professor Pia Sundgren (nevroradiolog, Lund, Sverige) som førsteopponent og forsker Terje Sundstrøm (nevrokirurg, Bergen) som andreopponent. Interesserte er velkommen til å komme.

 

Stavanger 02.11.2016

Kathinka Dæhli Kurz [referent]