Norsk psykiatrisk forening

Aktuelle saker

Psykiske lidelser og COVID-19

Alvorlige infeksjoner som Covid-19 kan medføre langvarige psykiatriske problemer og tilhørende funksjonsfall. Psykiatriske lidelser er gjennomgående ikke tatt med i store epidemiologiske undersøkelser av risikofaktorer for Covid-19. Dette fører til en klar underdiagnostisering og rapportering av psykiske lidelser ved Covid-19.
19. februar 2021
Profil av en trist kvinne med ansiktsmaske som ser ut gjennom et vindu. Foto: Istockphoto.com
Profil av en trist kvinne med ansiktsmaske som ser ut gjennom et vindu. Foto: Istockphoto.com

Underrapportering av psykiske lidelser ved Covid-19 i epidemiologisk studier

Store epidemiologiske undersøkelser av Covid-19 risikofaktorer har gjennomgående ikke tatt med psykiske lidelser med ett unntak. Epidemiologiske undersøkelser er likevel lite egnet til å vurdere implikasjoner av Covid-19 for personer med psykiske lidelser. Først og fremst skyldes dette at hos pasienter med psykiske lidelser gjennomføres det færre adekvate somatiske undersøkelser selv der hvor det forekommer somatisk sykdom.[1] Det medfører samlet sett en klar underdiagnostisering og vel også rapportering av psykiske lidelser, hvilket slår særlig ut i epidemiologiske undersøkelser. Vi vil også anta at personer med kroniske psykiske lidelser i mindre grad tester seg for smitte enn andre grupper. Eventuelt stort funksjonsfall (alvorlig forverring av den psykiske lidelse) eller død som er relatert til Covid-19 kan da gå upåaktet hen.

Langvarige psykiatriske problemer ved Covid-19 i kliniske observasjonsstudier

Generelt gjelder at alvorlige infeksjoner av den type som Covid-19 innebærer kan medfører langvarige psykiatriske problemer inklusive redusert ytelse og funksjonssvikt i hjemmet og i arbeidslivet.[2] Det er publisert flere oversikter som spesifikt omhandler de psykiske konsekvenser av Covid-19 og undersøkelser som isolert har sett på Covid-19s konsekvenser for personer som lider av kroniske psykiske lidelser, heri inkludert utfordringer knyttet til innlagte pasienter med psykoser. Gjennomgående synes de somatiske og psykiske implikasjonene av Covid-19 å forverre den psykiske lidelsen, men det kan også oppstå lettere psykiske lidelser i form av angst- og depressive symptomer. Det synes også å være en viss øket forekomst av suicid. Det er dessuten indikasjoner på at hos noen kan Covid-19 ha negative fysiologiske effekter på hjernen[3] hvilket vil være særlig uheldig for personer med alvorlige psykiske lidelser som f.eks. schizofreni hvor det allerede på forhånd i større eller mindre grad forekommer kognitive sviktsymptomer.

Bruk av antipsykotika kan over tid hos noen medføre metabolske bivirkninger som kan bidra til økt dødelighet når det foreligger andre risikofaktorer og Covid-19 infeksjon tilkommer. Covid-19 øker også risikoen for myokardskade (mål troponin!) med risiko for hjertesvikt og øket arytmitendens. Ved Covid-19 infeksjon er det øket risiko for at høye doser antipsykotika kan utløse arytmi og i verste fall død. Pasienter som har eller har gjennomgått Covid-19 infeksjon og som envises til spesialisthelsetjenesten pga psykiske problemer, bør derfor ikke bare gjennomgå en somatisk, men også en full nevropsykiatrisk undersøkelse.

Referanser


Asadi-Pooya AA, Simani L. Central nervous system manifestations of COVID-19: A systematic review. J Neurol Sci. 2020 Jun 15;413:116832. doi: 10.1016/j.jns.2020.116832

Banerjee D, Rai M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. Int J Soc Psychiatry. 2020 Sep;66(6):525-527. doi: 10.1177/0020764020922269.

Brooks S, Webster R, Smith L, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it:  rapid review of the evidence. Lancet, 395 (2020), pp. 912-920

Brown SM, Wilson EL, Presson AP, et al. Understanding patient outcomes after acute respiratory distress syndrome: identifying subtypes of physical, cognitive and mental health outcomes. Thorax
thoraxjnl 2017–210337. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210337

Carney C P, Jones L, Woolson R F. Medical comorbidity in women and men with schizophrenia: a population-based controlled study. J. Gen. Intern. Med. 2006; 21, 1133–1137. doi: 10.1111/j.1525- 1497.2006.00563.x

Clark SR, Warren NS, Kim G, et al: Elevated clozapine levels associated with infection: a systematic review. Schizophrenia Research. 2018; 192:50-5 

Dubey S, Biswas P, Ghosh R, Chatterjee S, Dubey MJ, Chatterjee S, Lahiri D, Lavie CJ. Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes Metab Syndr. 2020 Sep-Oct;14(5):779-788. doi: 10.1016/j.dsx.2020.05.035.

Eakin MN, Patel Y, Mendez-Tellez P, et al Patients' Outcomes After Acute Respiratory Failure: A Qualitative Study With the PROMIS Framework. Am J Crit Care 2017; 26:456–465. doi: 10.4037/ajcc2017834

Heiberg IH, Jacobsen BK, Nesvåg R, Bramness JG, Reichborn-Kjennerud T, Næss Ø, Ystrom E, Hultman CM, Høye A. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. PLoS One. 2018 Aug 23;13(8):e0202028. doi: 10.1371/journal.pone.0202028

Heiberg IH, Jacobsen BK, Balteskard L, Bramness JG, Naess Ø, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Hultman CM, Nesvåg R, Høye A. Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in
individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2019 Jun;139(6):558-571. doi:  10.1111/acps.13017.

Heiberg IH, Nesvåg R, Balteskard L, Bramness JG, Hultman CM, Naess Ø, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Jacobsen BK, Høye A. Diagnostic tests and treatment procedures performed prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2020  May;141(5):439-451.

Kawohl W, Nordt C. COVID-19, unemployment, and suicide. Lancet Psychiatry. 2020 May;7(5):389-390. doi: 10.1016/S2215 0366(20)30141-3

Kamdar BB, Sepulveda KA, Chong A, et al. Return to work and lost earnings after acute respiratory distress syndrome: a 5-year prospective, longitudinal study of long-term survivors. Thorax 2017; 73:thoraxjnl–2017–210217–133. doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210217

Li L. Challenges and Priorities in Responding to COVID-19 in Inpatient Psychiatry. Psychiatr Serv. 2020  Jun 1;71(6):624-626. doi: 10.1176/appi.ps.202000166

Malt EA, Juhasz K, Malt UF, Naumann T. A Role for the Transcription Factor Nk2 Homeobox 1 in Schizophrenia: Convergent Evidence from Animal and Human Studies. Front Behav Neurosci. 2016 Mar 30;10:59. doi: 10.3389/fnbeh.2016.00059

Ringen PA, Eien EN. Litteraturgjennomgang ved COVID-19: Psykiske helseplager og psykologiskpsykiatriske tiltak ved alvorlige epidemier. Helse Sør-Øst. April 2020: 

Partti K, Vasankari T, Kanervisto M, Perala J, Saarni S I, Jousilahti P, et al. Lung function nd respiratory diseases in people with psychosis: population-based study. Br. J. Psychiatry 2015; 207, 37–45. doi: 10.1192/bjp.bp.113.141937

Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, Zandi MS, Lewis G, David AS. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 2020 May 18:S2215-0366(20)30203-0. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30203-0. Online ahead of print

Siskind D, Honer WG, Clark S, et al: Consensus statement on the use of clozapine during the COVID19 pandemic. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 2020;45(4):200061200061

Starace F, Ferrara M. COVID-19 disease emergency operational instructions for Mental Health Departments issued by the Italian Society of Epidemiological Psychiatry. Epidemiol Psychiatr Sci. 2020 Mar 31;29:e116. doi: 10.1017/S2045796020000372

Steardo L Jr, Steardo L, Verkhratsky A. Psychiatric face of COVID-19. Transl Psychiatry. 2020 Jul 30;10(1):261. doi: 10.1038/s41398-020 00949-5.

Torales J, O'Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and  its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry. 2020 Jun;66(4):317-320. doi: 10.1177/0020764020915212.

Vindegaard N, Benros ME. COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence. Brain Behav Immun. 2020 Oct;89:531-542. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.048

1 Det foregår en undersøkelse av dette ved OUS (samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og Divisjon for psykisk helse og avhengighet).