Europeisk psykiaterforening (European Psychiatric Association - EPA)

EPA er en organisasjon for psykiatere og leger som videreutdanner seg til å bli spesialister i psykiatri. EPA er basert på individuelt medlemskap. EPA fokuserer på å fremme kvaliteten på psykiatrisk i Europa samt å fremme forskning og utvikling av faget.

Medlemmer tilbys flere goder av nytte for psykiatere, blant videre- og epa-logo.jpgetterutdannelseskurs og abonnement på EPAs tidsskrift European Psychiatry, elektronisk eller på papir. Man mottar også et månedlig nyhetsbrev.

EPA har 22 seksjoner som arbeider med ulike aspekter ved psykiske lidelser: Avhengighetslidelser (bl.a. rusproblematikk), barne- og ungdomspsykiatri, Konsultasjon-liaison psykiatri (C-L psykiatri) og psykosomatisk medisin; kultur og psykiatri; spiseforstyrrelser, akuttpsykiatri, epidemiologi og sosial psykiatri, rettspsykiatri, psykisk utviklingshemmingtilstander (inklusive habilitering), utviklingsforstyrrelser over livsløpet, billedfremstilling av sentralnervesystemet (neuroimaging), alderspsykiatri, psykiatri og filosofi, forebyggelse av psykiske lidelser, psykopatologi (bl.a. deskriptiv psykiatri), psykofarmakologi, psykoterapi, schizofreni, psykisk helse og seksualitet, suicidproblematikk (inkl. forebyggelse), telepsykiatri og kvinnerelatert psykiatri. Medlemmer kan være med i den gruppen man er interessert i. 

Innen EPA er det i tillegg flere arbeidsgrupper (task force) som beskjeftiger seg med spesielle fagområder eller utfordringer. Medlemmer kan bli med i slike grupper. Det er en egen seksjon med mål å fremme yngre psykiateres karrierer. EPA arbeider også henimot EU for at disse skal satse mer på psykisk helse. Det er et nært samarbeid med pasientorganisasjoner.

EPA arrangerer årlige konferanser (Annual Congress of the European Psychiatric Association), men også mindre konferanser som fokuserer på spesielle emner. Fremtidige konferanser:

10-13 april 2021 Firenze

2-5 april 2022 Budapest

1-4 april 2023 Nice

Nyhetsbrev fra EPA