Nordisk psykiatri (Nordic psychiatric associations- NPA)

Dette er et samarbeidsorgan for alle nordiske og baltiske psykiaterforeninger: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. NPA er formelt registrert som organisasjon i Finland og er derfor underlagt finske lover for foreninger.

NPA har et styre, Nordic Joint Committee, som har to medlemmer fra hver av de psykiatriske foreningene. NJC ledes for en treårs periode av styreleder for en av de psykiatriske foreningene. Frem til 2021 ledes NPA av styreleder i Norsk psykiatrisk forening.

NPAs hovedoppgave er å fremme faglig samarbeid mellom medlemsforeningene. I tillegg får alle medlemmer i de nordiske psykiaterforeninger fire ganger i året «The Nordic Psychiatrist» som er en form for nyhetstidskrift som tar opp aktuelle temaer av interesse for nordiske og baltiske psykiatere. Heri inngår også omtale av hvordan ulike nordiske psykiaterforeninger forholder seg til faglige utfordringer inklusive forskjeller i lovgivning. I tillegg «eier» NPA det vitenskapelige tidsskriftet «Nordic Journal of Psychiatry» som også er tilgjengelig for alle individuelle medlemmer av de nordiske og baltiske psykiaterforeninger. NPA utpeker redaktørene for de to tidsskriftene.  

NPA forsøker også – så langt det er mulig – å samkjøre ulike behandlingsretningslinjer. NPA arrangerer hvert tredje år den nordiske psykiatrikonferansen. Den neste konferansen finner sted i Finland i 2021.