Verdens psykiaterforening (World Psychiatric Association -WPA)

WPA er en forening for alle verdens nasjonale psykiatriske foreninger.

world-psychiatric-association.jpg

Pr. 2019 er det 140 ulike foreninger som er tilknyttet WPA fra 120 land1. Samlet omfatter WPA omkring 50.000 psykiatere.

De overordnede målene for WPA er å fremme høyest mulig standard for klinisk virksomhet over hele verden med vekt på kunnskapsbasert behandling og høyest mulig etisk standard. Man arbeider også for å øke kunnskapen om psykiske lidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles. WPA er også opptatt av å fremme mental helse. Dessuten er WPA aktiv i å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser og å fremme menneskerettigheter for psykisk lidende mennesker. Da psykisk helsevern er svært dårlig utviklet i mange land, er arbeidet overfor slike land noe som særlig betones. Man arbeider også vis a vis myndigheter inklusive verdens helseorganisasjon.

WPA arrangerer årlig en verdenskongress i psykiatri samt regionale psykiatrikonferanser. WPA har 70 ulike seksjoner som spenner fra filosofi og historie til avansert nevrobiologi og psykoterapi. Det publiseres en rekke bøker, oversiktsartikler over kunnskapsfronten samt at det lages utdannelsesprogrammer for psykiatere. WPA utgir tidsskriftet «World Psychiatry». WPA har også laget etiske retningslinjer for psykiatrisk virksomhet, heri inkludert den såkalte Madrid deklarasjonen.

1Enkelte land har to psykiatriske foreninger som f.eks. Frankrike.