Norsk psykiatrisk forening

LIPS for LIS

Vedtekter for LIPS

§ 1 Om LIPS

1.1  Foreningens navn er LIPS, Forening for Leger i Psykiatri Spesialisering

1.2  Foreningen er for leger i spesialisering i psykiatri (LIS)

1.3  LIPS er fagmedisinsk interesseorganisasjon organisert som en underforening av Npf, men har egne vedtekter og egen generalforsamling.

§ 2 Foreningens formål

2.1  Å fremme LIS i psykiatris faglige interesser, heriblant, men ikke begrenset til å ivareta kvaliteten på spesialistutdanningen.

2.2  Å øke kommunikasjonen mellom Npf og LIS i psykiatri.

2.3  Å øke LIS' demokratiske rettigheter og engasjement i Npf

2.4  Å samarbeide internasjonalt gjennom liknende organisasjoner i andre land og sammenslutninger av disse, som EFPT (European federation of psychiatric trainees).  

2.5  Å være et forum for samarbeid mellom LIS i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri

2.6  Å gi en plattform for meningsutveksling og faglig fellesskap.

§3 Om medlemsskap

3.1  Som medlemmer i foreningen opptas LIS i psykiatri automatisk gjennom sitt medlemskap i Npf.

3.2  Det er ikke egen medlemsavgift i foreningen.

§ 4 Foreningens organer

Foreningens organer er generalforsamlingen, styret og eventuelle arbeidsgrupper opprettet    av styret.

§ 5 Generalforsamlingen

5.1  Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer og inviterte gjester.

5.2  Styret innkaller til generalforsamling en gang i året, fortrinnsvis ifm psykiatriveka og årsmøtet i Npf. Innkalling distribueres med minst 4 ukers varsel, samt kunngjøres på foreningens hjemmeside. Et medlem kan senest 5 uker før generalforsamling fremme saker til dagsorden.

5.3  Generalforsamlingen skal behandle:

a)     Godkjenning av innkalling

b)     Valg av møteleder og referent

c)     Styrets beretning

d)     Presentasjon av regnskap og budsjett

e)     Valg av leder og styremedlem(mer)

f)      Innkomne saker

g)     Eventuelt

§ 6 Styret

6.1  Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer som er ansvarlig ovenfor generalforsamlingen. Det bør tilstrebes å finne kandidater til styret fra alle lansdeler.

6.2  Organisjonen har ingen valgkomité, styret forbereder alle valg.

6.3  Leder velges av generalforsamlingen, forøvrig konstituerer styret seg selv.

6.4  Leder representerer LIS i styret i Npf, en annen av styrets medlemmer velges som vararepresentant.

6.5  Styremedlemmene velges for 2 år.

6.6  Hvis et styremedlem fratrer i valgperioden kan styret finne en kandidat blant LIPS' medlemmer inntil nytt valg kommende generalforsamling.

6.7  Styret innstiller representanter til utvalg i Npf. Forslag til nye representanter i spesialitetskomite og psykoterapiutvalg spilles inn til YLF når det er aktuelt. 

6.8  Representant til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere velges av styret.      

6.9  Styremøter avholdes ved fysiske møter eller telefon-/internettmøter. Det skal være minst 3 styremedlemmer deltakende for å treffe beslutninger.

6.10 Det skrives referat fra styremøter.

§ 7 Økonomi

Det føres regnskap og budsjett som årlig presenteres Npf.