Rapporter om psykisk helse

En samling med rapporter om psykisk helse.

Bedre psykiatri og rusbehandling

For å følge opp regjeringens satsning innen rus og psykisk helse nedsatte Legeforeningens sentralstyre i 2018 ei bredt sammensatt ressursgruppe som skulle samle det faglige grunnlaget på feltet. Gruppa ble bedt om å peke ut områder innen fagfeltene rus og psykiatri hvor det er viktig at Legeforeningen bidrar med aktiv politikk, og fant 5 slike områder.

Et fullverdig liv

På initiativ fra Norsk psykiatrisk forening laget Legeforeningen i 2015 i samarbeid med de nærliggende fagmedisinske foreningene en rapport om helsetilbudet til de alvorligst syke innenfor psykiatri og rus.

Rapporten har fokus på tiltak som kan bidra til rask og riktig diagnose og best mulig behandling for de sykeste blant så vel rusmisbrukere som psykiatriske pasienter. Dette krever sikring av medisinsk faglig kompetanse og standarder for samhandling. Betydelig oversykelighet og overdødelighet i disse pasientgruppene må møtes med et styrket medisinsk tilbud.