Utkast prinsipp- og arbeidsprogram Norsk Psykiatrisk forening 2022-2023 (per 30.05.2022)

Prinsipp- og arbeidsprogrammet gjelder for Npfs styre, gjøres kjent for medlemmene, og revideres årlig ved konstituering nytt styre (mai/juni).

Hvem og hva er vi

Norsk psykiatrisk forening (Npf) er en forening for spesialister i psykiatri og leger i spesialisering i faget (LIPS). Styret består av ni valgte medlemmer, inkludert leder, som velges separat. Leder honoreres tilsvarende 50% stilling, øvrige valgte medlemmer mottar ikke honorar. I tillegg har styret tilgang på rådgiver i 50% stilling og spesialrådgiver i 40% stilling.

Npf sine medlemmer arbeider blant annet i spesialisthelsetjenesten, det vil si med mennesker med psykiske lidelser av en viss alvorlighetsgrad. Medlemmene kan imidlertid også arbeide innen andre områder, som forskning, utdanning og ledelse.

Prinsipper

All psykiatrisk behandling inkluderer samarbeid med pasienter og deres pårørende når det er aktuelt. Spesialiteten hviler på en bio-psyko-sosial forståelse.

Viktige og nødvendige deler av psykiatrisk behandling er
- adekvat utredning og nødvendig diagnostisering
- tilbud om kunnskapsbasert behandling
- somatisk undersøkelse og oppfølging
- vurdering, ev igangsetting, oppfølging og nedtrapping av medikamentell behandling samt monitorering av bivirkninger
- forvaltning av vedtak etter psykisk helsevernloven
- samarbeid med andre aktører, eksempelvis

  • andre faggrupper innenfor psykisk helsevern
  • andre medisinske spesialiteter
  • kommuner og fastleger med ansvar for oppfølging av mennesker med langvarige psykiske lidelser
  • instanser som barnevern, politi, NAV

Npf er leverandør av kunnskap inn i sentrale helsepolitiske prosesser og bidrar med ressurspersoner til aktuelle utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av Helsedirektoratet o.l. Npf bidrar og samarbeider også med andre aktører innad i Legeforeningen. Npf er lydhøre for innspill, kunnskap og meninger fra mennesker med egenerfaring fra
psykisk helsevern og deres pårørende, blant annet gjennom samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner. Npf ønsker å legge til rette for samskaping både på system- og individnivå.

Arbeidsprogram (Hva skal vi gjøre, og hvordan)

Prioriterte saker

Styret i Npf skal arbeide for

 • God rammer og tilstrekkelige kvalitet i tjenestene, med særlig vekt på
  • de mest alvorlig psykisk syke
  • somatisk helse, inkludert munnhelse, hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
  • livsvilkår (eksistensielle behov, kosthold, fysisk aktivitet, meningsfylt fritid, bolig, økonomi, rettigheter m.m.) hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
  • nytenkning og innovasjon i tjenesteutvikling
  • forskning og fagutvikling basert på oppdatert forskning og ny kunnskap
  • riktig og kvalitetssikret bruk av tvang.
 • Riktig fordeling av oppgaver og ressurser innen psykisk helse
 • Utredning og behandling for psykiske lidelser av høy kvalitet
 • God ledelse av tjenestene, inkludert
  • rekruttering
  • å beholde leger i spesialiteten psykiatri og spesielt i stillinger i offentlig psykisk helsevern
  • gode arbeidsvilkår for leger i psykisk helsevern.
 • Samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten, inkludert samarbeid med fastleger, boliger, oppfølging i kommunen, pasienter på dom til tvunget psykisk helsevern,
  digitalisering m.m.)

Eksternt rettet arbeid:

 • Mot politikere/helsemyndigheter
  • På egen hånd og sammen med Legeforeningen invitere til møter med helseog omsorgskomiteen
  • Deltakelse på Arendalsuka
  • Deltakelse i Stortingshøringer sammen med Legeforeningen
  • Fortsette å svare på relevante høringer
 • Befolkningen
  • Npf vil bidra til økt kunnskap om hva psykiske lidelser er og hva psykiatere kan bidra med gjennom ulike kanaler, som innslag i media, deltagelse på kurs og generell folkeopplysning. Psykiateres kunnskap er av betydning i
   forebyggende arbeid, som en del av behandlingen av lettere psykiske lidelse og i stor grad for behandling av mennesker med alvorlig psykisk lidelse.
 • Undervisning
  • Det er opp til hvert enkelt medlem å ta undervisningsoppdrag (honorert og ulønnet). Npf anser formidling av psykiatrisk kunnskap som en viktig oppgave.
 • Media
  • Bidra med kronikker og debattinnlegg i aviser/nettaviser/radio/tv
  • Svare på henvendelser fra media i aktuelle saker (primært leder eller den leder utpeker)

 • Samarbeid med andre organisasjoner
  • Norsk Psykologforening – allerede i dialog. Skal fortsette samarbeidet.
  • Rådet for psykisk helse – allerede i dialog. Skal fortsette samarbeidet.

  • Mental helse – allerede i kontakt. Skal fortsette samarbeidet.

  • Erfaringskompetanse – allerede i kontakt. Skal fortsette samarbeidet.

  • Pårørendesenteret/Pårørendeprogrammet – etablere et samarbeid for ev å ha lenker på våre hjemmesider e.l.

  • Norsk Tannlegeforening – allerede i dialog. Skal fortsette samarbeidet.

  • Politietaten

  • Universitetene

Internt

 • I Npf
  • Utarbeide arbeidsmåter for styret (hvilke dokumenter har hvilken status og varighet
  • Heve kvalitet og kunnskap
  • Bidra til å bygge en kultur for kontinuerlig etterutdanning, faglig utvikling, fordypning, litteraturgjennomgang mm. Dette vil vi bl.a. gjøre ved å tematisere dette i våre arrangementer og arbeide for
   kontinuerlig faglig oppdatering etter egne standarder. En form for «resertifisering» vil drøftes.

  • Hvordan bruke utvalgene
   • Kurs
   • Høringer
   • Generelle innspill til styret

 • Kommunikasjon eksternt og internt
  • Npf utvikler en egen kommunikasjonsstrategi

 • I Dnlf
  • Norsk forening for allmennmedisin

   • Allerede flere samarbeidsprosjekter
  • Norsk forening for samfunnsmedisin
  • Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin
   • Felles kurs
  • Norsk barn og ungdomspsykiatrisk forening
   • Felles kurs

Hamar, 30.05.2022
Lars Lien