Filmpremiere på Faglandsrådsmøtet

På Faglandsrådet 2022, dag to, var det premiere på en informasjonsfilm om innleggelse i psykisk helsevern. En felles søknad til Kvalitetsfondet og samarbeid mellom NFA og Npf ligger bak.
En av illustrasjonene brukt i filmen, tegnet av Eivind Mo Andreassen
En av illustrasjonene brukt i filmen, tegnet av Eivind Mo Andreassen.

I august 2021 søkte Norsk psykiatrisk forening og Norsk forening for allmennmedisin i samarbeid om midler fra Legeforeningens kvalitetsfond. Søknaden ble undertegnet av foreningenes ledere, Marte Kvittum Tangen (NFA) og Lars Lien (Npf).

I søknaden stod det blant annet:

  • Redusert bruk av tvang ved innleggelser i psykisk helsevern er et felles mål for allmennleger, leger i psykisk helsevern, politikere og samfunnet generelt. Reduksjon av tvang må skje i et samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
  • Henvisningspraksis, inkludert kvalitet på henvisninger og avslag, er også et svært aktuelt tema for begge foreninger.

I samarbeidsmøter mellom ledere og styremedlemmer i foreningene hadde det på forhånd vært diskutert muligheter for kvalitetsforbedringsprosjekter, og det var stor enighet foreningene imellom om at deling av kunnskap og erfaring mellom fastleger i kommunene og psykiatere og LIS i psykisk helsevern var et egnet prosjekt for samarbeid.

En erfaring flere hadde gjort seg, er at ved innleggelse i psykisk helsevern, kan behovet for tvang bli både brukt og etterspurt som om behovet for tvang sier noe om hastegrad. Evne til medvirkning og frivillighet kan på sin side mistolkes som at en tilstand ikke krever øyeblikkelig hjelp.

Både allmennleger og leger i sykehus erfarer også at det ikke alltid er en felles oppfatning av hva som bør stå henvisninger til behandling i psykisk helsevern. I verste fall kan avslag skje på mangelfullt grunnlag, eller pasienten må vente lenger på et tilbud fordi supplerende opplysninger må innhentes.

Midlene ble derfor planlagt brukt til to informasjonsfilmer om

  1. Forskjellen på innleggelse til tvunget vern og innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern.
  2. Hva bør en henvisning til behandling i psykisk helsevern inneholde – med begrunnelse og forklaring på hva informasjonen brukes til av mottakende instans.

Spesialrådgiver Anne Kristine Bergem i Npf ble foreslått som prosjektleder på grunn av tidligere erfaring fra formidlingsarbeid og film, samt at hun hadde idéen i utgangpunktet.

Med seg i det videre arbeidet fikk hun Elisabeth Stura fra styret i NFA og Elisabeth Mork fra styret i Npf. Begge kom med verdifulle innspill til manuset, og bidro som tekstforfattere. Manuset ble videre bearbeidet av Anne Kristine Bergem før det ble kvalitetssikret og godkjent av begge foreningers representanter.

På initiativ fra Marte Kvittum Tangen ble filmen spilt inn som forslag til sak under «Åpen post» under Faglandsrådsmøtet, og ble valgt ut som et av bidragene. Anne Kristine Bergem innledet kort, hvorpå filmen ble vist for en fullsatt sal på Legens hus.

Filmen er et synlig uttrykk for godt samarbeid og viser i tillegg hvor bra det er å ha et godt nettverk. Illustrasjonene er tegnet av en psykologistudent med kreative evner, Eivind Mo Andreassen, filmen er produsert av en paramedisiner med filmteknisk kompetanse, Ole Kristian Andreassen, og stemmene er lånt ut av en sporty sykepleier, Trude Aamotsmo og en ufaglært ung mann, Anders Kristian Hemingsønn Bergem. Den er laget med et lavt budsjett. Litt under halve summen ble brukt på denne første filmen, noe som betyr at det vil være uproblematisk å finansiere film nummer to. Temaet for den er hva en god henvisning skal inneholde og hvorfor.

Av pedagogiske hensyn er filmen holdt så kort som mulig (6 minutter), noe som betyr at forebygging av tvang og etiske vurdering ikke er berørt i denne filmen. Hovedbudskapet er forskjellen på innleggelse grunnet øyeblikkelig hjelpbehov og innleggelse grunnet manglende samtykkekompetanse.

Ståle Sagabråten, leder av Faglandsrådet, avsluttet møtet på dag to, og trakk frem premieren på informasjonsfilmen som ett av sine høydepunkter fra de to dagene med faglandsråd. Han mente filmen var en flott og instruktiv film laget for små midler, og framhevet samarbeidet mellom Npf og NFA som lå bak. «Filmen er nyttig både i undervisning av LIS, men like mye for mindre erfarne allmennleger. Jeg ønsker meg mer av denne typen samarbeid og gjerne flere slike nyttige filmer», avsluttet han.