Hospitering

Fra Helsedirektoratet: Utfyllende bestemmelser for allmennmedisin.

Strukturert hospitering på sykehus (10 poeng/dag inntil 90):
Hospitering på sykehus i Norge skal godkjennes av kurskomiteen i fylket. Det må settes opp en timeplan for hver dag og kandidaten bør delta i previsitt/morgenmøter, visitter, avdelingens undervisningsprogram samt andre fellesmøter. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen for godkjenning.

For å få godkjenning kreves at legen er i klinisk allmennpraksis.
Ordinær sykehustjeneste kan således ikke telle som strukturert hospitering på sykehus.

Fond 2 har vedtatt at utgifter i forbindelse med hospitering ved det lokale sykehus, sentralsykehus eller regionsykehus legen sokner til, dekkes på lik linje med utgifter til kurs. Godkjenning av hospiteringsoppholdet fra kurskomiteen skal vedlegges søknaden.

Dagsbesøk Poliklinikk/Spesialist (7 poeng/dag inntil 70): 
Besøket må attesteres av den sykehuslegen/spesialisten som besøkes. 

Skjema finnes på Helsedirektoratets internettsider. Det vil være større sjanse for godt utbytte av slike besøk hvis man setter opp og diskuterer en målsetting for en slik besøksdag. 
Det kreves at legen er i klinisk allmennpraksis. 
Det kan gjøres inntil 2 besøk (14 poeng) i utlandet.