Årsmelding Buskerud legeforening perioden 15.8.2014-14.8.2015

Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Styresammensetning i perioden 30.8.2013-21.8.2015:

Etternavn

Fornavn

Verv

arbeid

e-mail privat/jobb

Bergan

Harald

Vara, valgt BLF

Overlege Drammen sh

harald.bergan@vestreviken.no  harald.bergan@ebnett.no 

Feet

Helge

Vara, valgt BLF

Fastlege   Gol

hfeet@hotmail.com

Hansen

Tom Henri

Valgt OLL  nestleder

Overlege Drammen sh

tomhhans@online.no  tom.henri.hansen@vestreviken.no

Hjorth

Gunnar

valgt BLF leder

 

Kommune-   overlege  Modum mm

gunnarhj@gmail.com   gunnar.hjorth@modum.kommune.no

Kasin

Kolbjørn

Valgt PSL   Sekretær/kasseer

Privat   gynekolog

kkasin@online.no

Lerfaldet

Mette

Valgt BLF   styremedlem

Fastlege Ringerike

met.chr@hotmail.com

Opsahl

Jan Henrik

Valgt YLF fra 1.9.2014

LIS Drammen

janhenrik@outlook.com

Sagabråten

Ståle

Valgt BLF   styremedlem

Fastlege   Nesbyen

stale.sagabraten@gmail.com

Storstein

Jon

Valgt NAMF   nettredaktør

Bedriftslege   Stamina Helse

jon.storstein@stamiagroup.no   jstorstein@gmail.com

Søegaard

Erik Ganesh Iyer

Valgt YLF

Til 31.8.2014  

LIS Drammen DPS

 

 

 

Valgt ALF 

 

Ikke besatt 

 

 

Valgt LSA

 

Ikke besatt

 

Styrearbeidet generelt. Tidligere hadde styrene i fylkesavdelingene, nå kalt lokalavdelingene, sentral rolle i tarifforhandlingene. Fortsatt har lokalavdelingene en viss rolle, som støtte i forhandlinger når det er brudd i forhandlingene, men også i de lokale forhandlingene i kommunene, sykehus og eventuelt andre arbeidsgivere. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite benyttet. I tillegg er lokalavdelingene viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert.

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som avvikler kurs på hhv Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport.

Utover dette arrangerer BLF medlemsmøter, vanligvis to i året.

BLF er også bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. For at dette skal kunne fungere er vi avhengige av at Legeforeningens adresselister over tillitsvalgte er oppdaterte. Dessverre er det svært mange feil, da medlemmene ikke er særlig flinke til å gi tilbakemelding når det skjer endringer, enten at man får et tillitsverv eller går ut av det. På lister over tillitsvalgte i kommuner og sykehus har det vært anført at medlemmet har tillitsverv som gikk ut for mange år siden, men som ikke er blitt meldt. Medlemmene oppfordres til å være påpasselige med å melde.

Med bakgrunn i dårlig oppmøte på årsmøtene, 30-35 av 1216 medlemmer, har en tilbakevendende post på årsmøtet har vært om årsmøtene bør avvikles på annen måte. I stedet for årsmøte med etterfølgende sosialt program, kunne årsmøtene med valg gjennomføre som et rent internett arrangement, eller det kunne legges i forbindelse med et medlemsmøte på en ettermiddag en hverdag.  På årsmøtene har det imidlertid vært en bred enighet om å arrangere årsmøtene på tradisjonelt vis. Det har også ved flere anledninger vært diskutert, og også fremmet forslag, om å arrangere årsmøtet om våren. Dette hadde vært naturlig avhensyn til regnskap ettersom årsmøtet behandler regnskap for året før, nær åtte måneder etter årets avslutning. Slike forslag er blitt nedstemt og årsmøtet arrangeres innen utgangen av august, som er i tråd med Legeforeningens krav.

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. I så måte anses vår måte å arrangere måtet på som den beste. Men samtidig er det viktig at vi ikke bare er en selskapsklubb, men at vi også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og at vi har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt.

Landsstyrerepresentant: Gunnar Hjorth (BLF)

Valgkomite:            Alf Eirik Næstvold (etter Thanendran Mariampillai som trådte ut i løpet av perioden), Tore Næss og  Bjørn Ove Bragnes, i stedet for Harald Bergan, som feilaktig ble valgt. Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF. Det har således vært utskifting i valgkomiteen utenom valgperioden. Dette ble godkjent av leder og styret, men har forårsaket noe uklarhet omkringvalgkomiteens arbeid og instruks, som ikke har vært godt nok fulgt opp av leder.  

Kurskomite: Som for valgkomiteen har det også vært utskiftinger i kurskomiteen utenom valgperioden. Kurskomiteen har denne sammensetningen, etter at nye medlemmer er kommet inn:
 
Helge Enerstvedt,                  Geilo,  ansvar Bardølakurset,  (Vinterkurset)
Petter Gottschalk,                  Kongsberg-kurset
Oddmund Nestegard,             Ringerike-kurset
Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer , medvirkning Drammenskurset.
Steinar Fretland  (ikke formelt valgt, har ansvar for Drammenskurset), må velges           Morten Melbye (leder),           Prestfoss, medvirkning Bardølakurset.
 
Årsmeldingen for Kurskomiteen blir lagt frem på årsmøtet.

Desisorer:                Svein Helgeland, Lierbyen, Tor Erik Gudmundsen, Drammen

Støttegruppe for leger:

Nina Broch, spes. i psykiatri, Drammen, (e-mail: nina.broch@vestreviken.no), Arvid Lager (pensjonert ortoped, Ringerike), Tore Næss (allmennlege, Ringerike).

Aktiviteten i Støttelegegruppen er omtrent som før. Det har vært 4 henvendelser fra kolleger i perioden og alle har mottatt og benyttet tilbud om samtale. Støttelegene har inntrykk av at de som henvender seg er fornøyde med de svarene/samtalene de får. Det er fortsatt sånn at alle henvendelsene kommer til Nina Broch noe hun tenker skyldes at hun er psykiater, kvinne og Drammensbasert). Det kommer også en del forespørsler om behandling, ofte etter oppfordring fra Villa Sana, men det er egentlig en annen sak.

Støttegruppen møtes fast 2 ganger i året for samtaler og utveksling av erfaringer og problemstillinger

Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten at en selv tar kontakt, at en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, enten at den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning.

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i Buskerud kan styret kontaktes.

 Annen representasjon:

Gunnar Hjorth             Landsrådsrepresentant                                                                                                      Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF           

Tom Henri Hansen:    Styremedlem vara Vestre Viken HF                                                Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF                                                                     Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening

Harald Bergan            Styremedlem vara Regionsutvalg Sør-Øst DNLF

Jon Storstein              Styremedlem IA-rådet i Buskerud

Pia Løvgren ovl Vestfold: rådet i Fagakademiet Region Sør

Medlemssituasjonen: Det er et stort problem for foreningen, både lokalt og sentralt, at listene over tillitsvalgte er mangelfullt oppdaterte. For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. BLF har 110 medlemmer som ikke har registrert e-mailadresse, eller ikke riktig e-mail adresse registrert i BLF. Alle medlemmene oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv.,

Buskerud legeforening hadde pr. 1.12.2014 1216 medlemmer, hvorav 555 kvinner og 661 menn, og 78 medlemmer var 75 år eller eldre og 87 <30 år.

Medlemmer i yrkesforeningene: Allmennlegeforeningen 311, leger i vitenskapelige stillinger 3; Norsk arbeidsmedisinsk forening 13, OLL 408; leger i samfunnsmedisinske stillinger 35, praktiserende spesialister 66; YLF 380

Fagmedisinske foreninger (hovedgruppe): Kirurgiske fag 225; Indremedisinske fag 246; allmennmedisin 316; grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 23; medisinske servicefag 142; Psykiatriske fag 141.

Døde i perioden: I henhold til Legeforeningens arkiv har følgende medlemmer har gått bort i perioden:

Torleiv Farnes Barkve (100914); Geir Egil Skjæråsen (161214); Rolf Rebo (030115);         Eva von Krogh Styre (130615); Nils Erik Foss (130715).

Styremøter: Det har vært arrangert 6 styremøter, 2 i Drammen, 1 på Ringerike, 1 på Kongsberg og 1 i Modum. I tillegg flere webbaserte møter, kommunikasjon og meningsutvekslinger.

Vestre Viken HF har sykehus og distrikter som ikke ligger i Buskerud. Eksempelvis nevnes Bærum sykehus i Akershus, Jevnaker fylke i Oppland og som sokner til Ringerike sykehus. Svelvik kommune i Vestfold som sokner til Drammen sykehus, og Sande kommune i Vestfold som bruker Drammen legevakt. Man har diskutert i styret om det kunne være hensiktsmessig om et tettere samarbeid mellom BLF og Akershus LF (ALF). Det ble tatt initiativ overfor og sendt invitasjon til styret i ALF. Vår henvendelse er ikke blitt besvart, og saken lagt død.

Lokalt samarbeidsutvalg mellom grupper av kommuner som sokner til et sykehus, og sykehuset. Saken ble reist i Drammen hvor det er opprettet et lokalt samarbeidsutvalg mellom VVHF og tilliggende kommuner. Da disse møtene skjer på dagtid besluttet styret å kunne bidra økonomisk for å dekke inntektsfrafallet for den tillitsvalgte, ved å dekke mellomlegget mellom godtgjøringen fra VVHF og satsene for praksiskompensasjon.

 Hovedsaker som har vært diskutert dels på eget initiativ eller lokale innspill, dels som høringsuttalelse:

-       Reservasjonsrett for allmennleger til å henvise til abort og evnt andre etiske problemstillinger

-       TV reklame for reseptfrie legemidler.

-       Kjørekortforskriftene; Faste grenser for påvirkning av andre berusende og bedøvende midler enn alkohol.

-       Legeforeningens statusrapport om legevakt.

-       Sykehusstrukturen i Buskerud med oppgavefortdeling mellom sykehusene og fremtiden til Kongsberg sykehus.

-       Nytt sykehus i Drammen, og bekymring for effekt av kostnadsreduksjoner

-       Policynotat om oppgaveglidning

-       Kapasitet og basestruktur for luftambulanse

-       Endring av legeforeningens etiske regler

-       Nasjonal sykehusplan

-       Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

-       Forslag til forskrift om Norske helsearkiv og Helsearkivregisteret

-       Høring om Kvinnehelse -10 år etter kvinnehelsestrategien, sendt fra HOD

I tillegg har det vært sendt ut en rekke forslag av organisatorisk art til høring før Landsrådsmøtet i Legeforeningen som ble avviklet i Trondheim i slutten av mai. Der ble det redegjort for gjennomslag for faste legestillinger, som er særlig viktig for leger i spesialisering. Da den nye primærhelsetjenestemeldingen ble publisert kort tid før landsstyremøtet ble denne også diskutert, under overskriften ”pasientens eller helsepersonellets helsetjeneste.” Legeforeningen og et samlet landsstyre hadde mange motforestillinger mot en rekke punkter, særlig om at troen på at en utbredt organisering av primærhelsearbeidet i ulike team vil bedre kapasitet og kvalitet, og frigjøre tid for primærlegen.

Medlemsmøter: Det ble arrangert medlemsmøte på Drammen sykehus 12. november 2014 med temaet ”Medisin på bristepunktet; Om legers overdiagnostikk og overbehandling av friske mennesker.” Innledere var president i Legeforeningen Hege Gjessing og allmennlege Gisle Roksund. Det var ca 50 fremmøtte og livlig diskusjon.

Et nytt medlemsmøte ble arrangert 12. mai 2015 i Hønefoss i Brasseri Fengselet. Professor Ingvard Wilhelmsen fra Hypokonderklinikken i Bergen foredro under tittelen ”Sjef i eget liv; Hvordan kan vi takle all verdens press, stress og omstillinger?” Meget godt fremmøte med ca 85 fremmøtte.                                                                                                                               

Høringsuttalelser: Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse har vi stort sett avstått fra å sende høringssvar, og i noen tilfeller bare meldt enighet med forslaget. Saker til høring ligger på legeforeningen sine sider hvor det er listet opp alle kommende høringer med tilhørende høringsdokumenter. BLF mottar gjerne henvendelser fra medlemmer for samordning og videresending.

BLF-nytt og hjemmesiden: Som erstatning for BLF nytt i papirversjon er det for 3 år siden opprettet en egen hjemmeside i Facebook. Her legges informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen.

Medlemmene oppfordres til å se på disse sidene med jevne mellomrom. I tillegg abonnerer vi på domenenavnet Buskerudlegeforening.no (kr. 170 pr år).

Både hjemmesiden i Legeforeningen og Facebooksiden er lite besøkt, trolig fordi ikke mange medlemmer vet om den, selv om det er oppgitt på Legeforenings hjemmesider under BLF, men også fordi det er problematisk å invitere medlemmer når man ikke har tilgang til eventuell Facebook adresse. Det er imidlertid blitt mye bedre etter at styremedlemmet Storstein er blitt nettansvarlig og har gått aktivt inn og oppdatert sidene, lagt inn referater fra medlemsmøter og samt andre meddelelser.

Økonomi og budsjett. Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak. Herunder også forslag om økning av godtgjøring for arbeid utført for BLF, enten i styret, som tillitsvalgt, som medlem av utvalg eller komiteer, eller annet arbeid på oppdrag av BLF. Det er nå blitt vanlig i flere lokalavdelinger, og det vil bli flere, som binder opp leders honorering til grunnbeløpet i Folketrygden, ”G”, og de andre godtgjøringene som del av G..

Budsjettet for 2015 ble ferdigstilt etter på årsmøtet i august 2014 og sendt til høring. Ingen innvendinger mottatt.

Styret har etter henvendelse fra Med-Hum (Medisinerstudentenes humanitære aksjon) bevilget kr. 10 000, i tråd med tidligere år.

Årsmeldingen avsluttet 14.8.2015

Gunnar Hjorth

Leder BLF