Buskerud legeforening

Lokalforening

2015

Årsmøtet 2015 referat

Referat fra årsmøtet for Buskerud legeforening 21.8.2015.
30. september 2019
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Årsmøtet 2015 Referat

 
 

Referat fra årsmøtet for Buskerud legeforening 21.8.2015.

Årsmøtet ble arrangert på Comfort hotel Union, i Drammen. 37 medlemmer deltok på møtet. Etter møtet ble det servert middag hvor noen av medlemmene hadde med ledsager. Årsmøtet ble arrangert i tråd med tradisjon for årsmøter, men faste poster:

1-    Godkjenning av innkalling. Innkallingen var sendt flere ganger på forhånd via Legeforeningens hjemmeside i tillegg via leders private liste. Det er allikevel ca 75 medlemmer som ikke nås på denne måten da de ikke har registrert e-mail adresse i Buskerud legeforening.

2-    Valg av møteleder og referent. Forslag om Jan-Henrik Opsahl som møteleder og Gunnar Hjorth som referent ble godkjent.

3-    Godkjenning av sakslisten. Sakslisten ble godkjent uten endring.

4-    Gjennomgang av årsberetningen. Årsberetningen ble gjennomgått punktvis av møteleder. Det ble reist noen få spørsmål, men årsberetningen ble godkjent uten rettelser eller andre endringer.

5-    Årsmelding fra kurskomiteen. Kurskomiteen la frem egen årsmelding ved leder i kurskomiteen Morten Melbye, som redegjorde for kurskomiteens virksomhet og økonomi. Kurskomiteen fungerer utmerket og arrangerer kurs i hele fylket. Kursene samler mange deltakere og har et godt rykte også utenfor fylket.

6-    Innmeldte saker. Medlem Fin Resch fremmet forslag til resolusjon om faglig innhold og kompetanse i det nye Drammen sykehus. Forslaget som Resch redegjorde for lød: ”Buskerud legeforening krever at Vestre Viken legger inn ambisjon om etablering av: Full laboratoriebasert hjerte- og lungeutredning og behandling, samt hjerte- og lungekirurgisk virksomhet ved kommende om- eller utbygging av sykehusstrukturen.” Saken ble diskutert og også sett i sammenheng med kommentar til problemstillingen ved at man ønsket å se forslaget i en større sammenheng hvor man ønsket å ha en mening om hele sykehusutbyggingen. Styremedlem Jan-Henrik Opsahl hadde på oppdrag fra styret i BLF skrevet en utredning hvor man uttrykte bekymring over de stadige nedskjæringene i økonomien til nytt sykehus, nå til en ramme på 8,5 mrd kroner, og stadig færre rom til tross for at mange personer har brukt svært mange timer for å utrede behovet for kapasitet. Denne vurderingen av romkapasitet blir neglisjert, og det nedlagte arbeidet føles bortkastet. De to elementene ble diskutert av medlemmene og det ble uttrykt for at oppgradering av kompetanse slik det fremstår i Reschs forslag kan svekke lokalsykehusene. Andre så ikke dette som fare. Reschs forslag var ankommet innen frist og kunne stemmes over, mens Opsahls redegjørelse var innkommet for sent til dette. Det ble derfor vedtatt at det nye styret får i oppdrag å samordne forslagene og formidle dette til relevante instanser som har med utbyggingen å gjøre, og også til publisering i Dagens Medisin.

7-    Innhold og kapasitet i nytt Drammen sykehus. Ønske om diskusjon og resolusjon. Opsahl legger frem forslag til resolusjon og vedtak, noe bredere enn i Reschs forslag. Se pkt 6.

8-    Regnskap 2014 med revisors beretning. Regnskapet ble fremlagt på årsmøtet og viser at foreningen har god økonomi. BLF får tilført mer midler enn foreningen bruker. Imidlertid må det være feil å bruke penger til aktiviteter som ikke er klart innenfor foreningens formål. Dessverre var revisjonen av regnskapet ikke klar før dagen før årsmøtet og regnskapet kunne derfor ikke sendes ut på forhånd. Revisor anbefalte at regnskapet kunne godkjennes. Desisorer hadde ingen kommentarer til regnskapet, tross meget snau tid.

9-    Budsjett for 2016, inkludert fastsettelse av honorar for leder, styremedlemmer, møtegodtgjørelser, praksiskompensasjon. Det ble i tiden før møtet innhentet informasjon om honorarsatser i lokalforeninger sammenliknbare med Buskerud. Det er blitt vanlig i andre lokalavdelinger at honorarsatsene knyttes til grunnbeløpet i Folketrygden, G. som for tiden er kr. 90068.

Forslag:

-       Honorar leder 1 G.

-        Styremedlemmer med spesielle funksjoner ¼ G,

-       Styremedlemmer uten spesielle oppgaver 1/6 G.

-       Møtegodtgjørelse 900 kr pr møte.

-       Diett og km godtgjørelse etter statens takster

-       Praksiskompensasjon etter Allmennlegeforeningens takster:

            Forslagene ble enstemmig vedtatt, og innebærer at disse utgiftene øker fra 120 000 for siste periode og til 180 000 for kommende periode

10- Valg. Valgkomiteens medlem Bjørn-Ove Bragnes la frem forslag til kandidater til de ulike postene:

 Styret:      leder:                        Mette Lerfaldet, (ny, Sokna)                                                                               valgt ved akklamasjon

                   styremedlemmer: Alf Næstvold (ny, Hole)

                                                     Ståle Sagabråten (gjenvalg) Nes                                              

                 Varamedlem 1:        Ole Langdalen (ny, Hønefoss)

                 Varamedlem 2:        Helge Feet (gjenvalg, Gol)

Resten av styret velges av yrkesforeningene som er representert i Buskerud, og det er opp til yrkesforeningene å velge sin representant og melde til leder.                                            

     Kurskomite: Hele kurskomiteen ble gjenvalgt. Men i løpet av perioden er ett medlem skiftet ut og det nye medlemmet ikke valgt. Det ble derfor gjennomført valg slik at Ivar Fretland ble formelt valgt som medlem i kurskomiteen.

     Valgkomite:               Bengt-Ove Bragnes og Tore Næss, begge gjenvalg, og Petter Gottschalk (Kongsberg) nyvalgt. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Neste valg vil være i 2017.

     Desisorer:                   Tor Erik Gudmundsen og Svein Helgeland, begge gjenvalgt           

     Landsstyrerepresentant: Leder i BLF utpekes til å delta på Landsstyremøtet som avvikles på Soria Moria i slutten av mai 2016.

     Støttegruppe for leger: Nina Broch har i en årrekke vært medlem i støttegruppen. Hun meddelte at hun ønsker avløsning da hun vil trappe ned aktiviteten. I hennes sted ble valgt psykiater Kloumann på Ringerike som nytt medlem i tillegg til gjenvalg av Arvid Lager og Tore Næss.

     Revisor. I samråd med og anbefaling fra, brukes samme regnskaps og revisorfirma som før, og som er kjent i Legeforeningen.

11- Fastsettelse av sted for neste årsmøte. Det har stadig vært forslag om å arrangere årsmøtet om våren, men dette er alltid blitt nedstemt. Årsmøtet tar stilling til dato for neste års møte, som i henhold til tradisjonell tradisjon skal avholdes i Ringeriksområdet. Det ble enstemmig bestemt at neste årsmøte avholdes på Ringerike i slutten av august enten, 19. eller 26. august. Styret finner egnet sted og velger en av datoene.