Buskerud legeforening

Lokalforening

2016

Årsmelding 15.8.2015– 18.8.2016

Årsmelding Buskerud legeforening.
30. september 2019
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Årsmelding Buskerud legeforening perioden 15.8.2015– 18.8.2016
 

Styresammensetning i perioden 21.8.2015-18.8.2017:

Etternavn

Fornavn

Verv

arbeid

e-mail privat/jobb

Bjørkholt

 

Valgt ALF

   

Feet

Helge

Vara, valgt BLF

Fastlege
Gol

hfeet@hotmail.com

Hansen

Tom Henri

Valgt OLL
nestleder

Overlege Drammen sh

tomhhans@online.no
tom.henri.hansen@vestreviken.no

Kasin

Kolbjørn

Valgt PSL
kasserer

Privat gynekolog

kkasin@online.no

Langdalen

 

Valgt BLF

Vara

Fastlege

Ringerike

omlangdalen@gmail.com

Lerfaldet

Mette

Valgt BLF
Leder

Fastlege Ringerike

met.chr@hotmail.com

Næstvold

Alf

Valgt BLF

Fastlege

Hole

alfdr@online.no

Opsahl

Jan Henrik

Valgt YLF fra 1.9.2014

LIS Drammen

janhenrik@outlook.com

Sagabråten

Ståle

Valgt BLF
styremedlem/sekretær

Fastlege
Nesbyen

stale.sagabraten@gmail.com

Storstein

Jon

Valgt NAMF
nettredaktør

Bedriftslege
Stamina Helse

jstorstein@gmail.com

Christian

Krogshus-

LSA

 

Ikke besatt før årsmøtet 2016

 

Landsstyrerepresentanter

Mette Lerfaldet ;leder

Vara:1. Ståle Sagabråten.Vara 2. Alf Næstvold

Valgkomite

Tore Næss og Bjørn Ove Bragnes, og Petter Gottschalk. Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF.

Kurskomite

 • Helge Enerstvedt, Geilo, ansvar Bardølakurset, (Vinterkurset)
 • Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset
 • Oddmund Nestegard, Ringerike-kurset
 • Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning Drammenskurset
 • Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset
 • Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset

Årsmeldingen for Kurskomiteen blir lagt frem på årsmøtet.

Desisorer

 • Svein Helgeland, Lierbyen
 • Tor Erik Gudmundsen, Drammen

Støttegruppe for leger

 • Regina Kloumann spesialist i psykiatri ved DPS Ringerike: Leder
 • Arvid Lager (pensjonert ortoped, Ringerike)
 • Tore Næss (allmennlege, Ringerike)
 • Øystein Christoffersen ,Psykiater Drammen

Aktiviteten i Støttelegegruppen :

Støttegruppen har hatt 1 møte siste året for samtaler og utveksling av erfaringer og problemstillinger.

Kloumann har hatt en henvendelse. Ingen til de øvrige medlemmene.

Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten ved at en selv tar kontakt, at en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, ved at den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning.

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i Buskerud kan styret kontaktes.

Annen representasjon

Mette Lerfaldet Landsrådsrepresentant
Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF   

Tom Henri Hansen: Styremedlem vara Vestre Viken HF
Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF
Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening

Ståle Sagabråten:    1. vara til landsstyremøtet

Alf Næstvold:        2. vara til landsstyremøtet
Vara til Regionsutvalg Sør-Øst DNLF

Pia Løvgren OVF Vestfold: rådet i Fagakademiet Region Sør

IA-rådet Buskerud: Jon Storstein (til 1.1.2016).Fra 01.1.2016.:Torunn Helle(ikke lege)

Medlemssituasjonen:

Det er et stort problem for foreningen, både lokalt og sentralt, at listene over tillitsvalgte er mangelfullt oppdaterte. For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. Alle medlemmene oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv.,

Buskerud legeforening pr. 1.8.2016

1329 medlemmer, hvor av 616 kvinner og 713 menn, og 78 medlemmer var 75 år eller eldre og 89 <30 år.

Medlemmer i yrkesforeningene:

Allmennlegeforeningen :                         331

Leger i vitenskapelige stillinger :             7

Norsk arbeidsmedisinsk forening:          15

OLL:                                                              443

Leger i samfunnsmedisinske stillinger:  38

Praktiserende spesialister :                     62

YLF:                                                             433

Fagmedisinske foreninger (hovedgruppe): Kirurgiske fag 247; Indremedisinske fag 257 allmennmedisin 322 ,grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 23; medisinske servicefag 145; Psykiatriske fag 163.

Døde i perioden

I henhold til Legeforeningens arkiv har følgende medlemmer gått bort i perioden:

Foss, Nils Erik

13.07.2015

Fredhall, Sverre K.

01.06.2016

Friberg, Håvard

12.06.2016

Gøystdal, Olav J.

24.10.2015

Haakonsen, Marianne Oroszko

29.10.2015

Haaland, Mogens

18.11.2015

Munthe-Kaas, Jan

13.01.2016

Mykkelbost, Asbjørn

18.05.2016

Røyne, Torstein

19.12.2015

Aasland, Kristoffer A.

18.09.2015

Styremøter

Det har vært arrangert 5 styremøter, 2 i Drammen, 1 på Ringerike, 2 i Hole I tillegg kommunikasjon pr mail/googl docs

Styret har sendt henvendelse til Styret i VVHF ang funksjon ved Kongsberg sykehus.

Vi har sendt henvendelse til Fylkeslegen i Buskerud ang møte godtgjørelse for kurs/møter i regi av fylkeslegen. Negativt svar på dette.

Planlegging av medlemsmøter

Styreseminar med kurs i bruk av Google Docs som felles plattform for felles jobbing med dokumenter og base for dokumenter innad i styret.

Vi opplever at legeforeningens gruppe for dette fungerer svært tungvindt.

Gjennomgang av temaer fra landsstyremøtet og RUSØ

Høringer er lest individuelt . Styret har dette året ikke kommet med høringsuttalelser.

Medlemsmøter:

Medlemsmøte i Drammen 26. november 2015 med temaet “Ta kontroll over innboksen” Foredragsholder var lege Jørn Kippersund

Han snakket om hvordan vi kan få bedre oversikt og kontroll med alt av informasjon og beskjeder vi oversvømmes av. Ca 40 fremmøtte.

Medlemsmøte på Sundvollen Hotell 12.april 2016.Tema “Du er mer enn fag”.Rundreise i temaet kommunikasjon.Foredragsholder prest og coach Erica Grunnevold .  Ca 40 fremmøtte                                                               

Høringsuttalelser

Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse har vi stort sett avstått fra å sende høringssvar, og i noen tilfeller bare meldt enighet med forslaget. Saker til høring ligger på www.legeforeningen.no hvor det er listet opp alle kommende høringer med tilhørende høringsdokumenter. BLF mottar gjerne henvendelser fra medlemmer for samordning og videresending

Funksjonsfordeling i VVHF

Styret i BLF har sendt mail til styret i VVHF og der vi minnet om Legeforeningens syn på tjenesten akuttberedskap ved lokalsykehus.BLF ønsker at styret i VVHF i størst mulig grad sørger for en utvikling som sikrer Kongsberg sykehus en tjeneste i tråd med legeforeningens vedtak.

Vi har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding på dette.

BLFs hjemmeside i Legeforeningenog  Facebooksiden

Mye av kommunikasjonen med våre medlemmer til daglig skjer på disse mediene. Nettredaktør er Jon Storstein.

Facebooksiden har nå 231 følgere. Her publiseres informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen. I 2015 er det publisert 40 innlegg (16 innlegg 2014).

På BLFs hjemmeside (http://legeforeningen.no/lokal/buskerud/) er det publisert 9 nyhetsartikler I 2015. Hjemmesiden gir også tilgang til annonserte medlemsmøter og kurs. I 2015 har vi forsøksvis prøvd å legge ut presentasjonene fra noen kurs  Hjemmesiden gir også tilgang til historisk materiale når det gjelder årsmøter, styremøter og BLF nytt.

Vi har et klart inntrykk av at besøk til våre medlemsmøter har økt siste årene. God og hyppig forhåndsannonsering på digitale medier synes å være en medvirkende årsak.

Vi vil oppfordrer alle våre medlemmer å besøke og være aktive på BLFs digitale medier.

I tillegg abonnerer vi på domenenavnet Buskerudlegeforening.no (kr. 170 pr år). Denne adressen gir direkte tilgang BLFs hjemmeside.

Landstyremøte 2016

Årets lederpris gikk til Olav Røise og Even Reinertsen. Prisvinnerne ble møtt med stående applaus. Prisvinnerne representerer en lederstil som bidrar til å styrke både faget, kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten

Landsstyret vedtok fire resolusjoner; om stedlig ledelse, medisinskfaglig ledelse i kommunen, vaktfritak for gravide og menneskerettigheter.

De tre sentrale helsepolitikerne Høie, Micaelsen og Toppe samt Marit Hermansen deltok i paneldebatt ang helsepolitiske utfordringer.

Styrearbeidet generelt.

I tarifforhandlingene har lokalforeningene en svært beskjeden rolle.

Styret i BLF har en rolle i lønnsforhandlingene som støtte for de tillitsvalgte. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite benyttet. Lokalavdelingene er viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert.

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som avvikler kurs på hhv. Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport.

Styret i BLF arrangerer 2 medlemsmøter pr år samt flere styremøter.

BLF ønsker også å være bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. Det er derfor viktig at alle medlemmer og tillitsvalgte oppdaterer sine formalia i legeforeningen.

Årsmøtet arrangeres som sedvanlig med møte for medlemmer samt sosialt innslag for medlemmer og ledsagere samt påfølgende festmiddag.

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. I så måte anses denne måten å arrangere møtet på som den beste. Vi har også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og vi har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt.

Økonomi og budsjett

Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak.

Styret har etter henvendelse fra Med-Hum (Medisinerstudentenes humanitære aksjon) bevilget kr. 10 000, i tråd med tidligere år.

Årsmeldingen avsluttet 14.8.2016

 

Mette Lerfaldet

Leder BLF