Buskerud legeforening

Lokalforening

2016

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet ved Sundvolden hotell 26.08.16
30. september 2019
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Årsmøte Buskerud legeforening

Sundvolden hotell 26.08.16

Medlemsmasse 1329 i Buskerud: Til stede 22 medlemmer + 1 president

Ingen innvendinger til innkalling

Møteleder: Harald Bergan

Referent: Ståle Onsgård Sagabråten

Saksliste

1.
Årsmelding ved Mette Lerfaldet.
Fin Resch stilte spørsmål ang. ”På ramme alvor” vdr. Prioriteringer i helsevesenet. Skulle gjerne ha sett at vi hadde svart på denne høringen. Leder ønsker at en kommende periode skal ha et større fokus på høringsuttalelser der det er naturlig å fremme slike. Årsmeldingen ble godkjent

2.
Kurskomiteens årsrapport ved Morten Melby
Kongsbergkurset, Ringerikskurset, Drammenskurset/Pizzakurset, Vinterkurset på Geilo. Geir Strømmen ble valgt inn i kurskomiteen. Årsrapport en ble godkjent. Møteleder ga honnør til kurskomiteens arbeid.

3.
Innmeldte saker

a. Manglende representant fra LSA: Christian Krogshus velges inn for 1 år, frem til ordinært valg i neste årsmøte

b. Suppleringsvalg til kurskomiteen: Geir Strømmen

4.
Regnskap Mette Lerfaldet gikk gjennom revisors rapport i kasserer Kolbjørn Kasins fravær. Ingen anmerkninger fra revisor eller decisor. Jørn Ossum Groenert stilte spørsmål om styret vurderer å sette ned kontingenten siden egenkapitalen er på over 2 mill. kroner. Medlemskontinenten er fastsatt sentralt av Landsstyremøtet og det erderfor ikke mulig å sette den ned lokalt. BLF har ikke ansett det som nødvendig å kreve tilleggskontinent slik det gis anledning til. Leder svarte at en ønsker å bruke av overskuddet på aktiviteter for medlemmene.

5.
Budsjett
Møteleder tok til orde for at det har vært et ønske om å ta tilbake praksisen med å lage budsjett for 2 år ad gangen, altså for hele valgperioden. Dette for at årsmøtet da kan ha reell påvirkning på budsjettet. Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med budsjett for inneværende periode. Tastefeil i fremlagte tall. Budsjettet for 2016 ble godkjent.

6.
Bestemmelse av tid og sted for årsmøte i 2017
Årsmøtet ber styret om å se på hva som er det mest hensiktsmessige tidspunkt for neste års årsmøte. Årsmøte på våren vil gi anledning til å drøfte saker i forkant av Landsstyremøtet. Årsmøtet arrangeres en fredag mellom påske og Landstyremøtet. Møtested: Noresund med alternativ Kongsberg.