Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet ved Sundvolden hotell 26.08.16
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Årsmøte Buskerud legeforening

Sundvolden hotell 26.08.16

Medlemsmasse 1329 i Buskerud: Til stede 22 medlemmer + 1 president

Ingen innvendinger til innkalling

Møteleder: Harald Bergan

Referent: Ståle Onsgård Sagabråten

Saksliste

1.
Årsmelding ved Mette Lerfaldet.
Fin Resch stilte spørsmål ang. ”På ramme alvor” vdr. Prioriteringer i helsevesenet. Skulle gjerne ha sett at vi hadde svart på denne høringen. Leder ønsker at en kommende periode skal ha et større fokus på høringsuttalelser der det er naturlig å fremme slike. Årsmeldingen ble godkjent

2.
Kurskomiteens årsrapport ved Morten Melby
Kongsbergkurset, Ringerikskurset, Drammenskurset/Pizzakurset, Vinterkurset på Geilo. Geir Strømmen ble valgt inn i kurskomiteen. Årsrapport en ble godkjent. Møteleder ga honnør til kurskomiteens arbeid.

3.
Innmeldte saker

a. Manglende representant fra LSA: Christian Krogshus velges inn for 1 år, frem til ordinært valg i neste årsmøte

b. Suppleringsvalg til kurskomiteen: Geir Strømmen

4.
Regnskap Mette Lerfaldet gikk gjennom revisors rapport i kasserer Kolbjørn Kasins fravær. Ingen anmerkninger fra revisor eller decisor. Jørn Ossum Groenert stilte spørsmål om styret vurderer å sette ned kontingenten siden egenkapitalen er på over 2 mill. kroner. Medlemskontinenten er fastsatt sentralt av Landsstyremøtet og det erderfor ikke mulig å sette den ned lokalt. BLF har ikke ansett det som nødvendig å kreve tilleggskontinent slik det gis anledning til. Leder svarte at en ønsker å bruke av overskuddet på aktiviteter for medlemmene.

5.
Budsjett
Møteleder tok til orde for at det har vært et ønske om å ta tilbake praksisen med å lage budsjett for 2 år ad gangen, altså for hele valgperioden. Dette for at årsmøtet da kan ha reell påvirkning på budsjettet. Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med budsjett for inneværende periode. Tastefeil i fremlagte tall. Budsjettet for 2016 ble godkjent.

6.
Bestemmelse av tid og sted for årsmøte i 2017
Årsmøtet ber styret om å se på hva som er det mest hensiktsmessige tidspunkt for neste års årsmøte. Årsmøte på våren vil gi anledning til å drøfte saker i forkant av Landsstyremøtet. Årsmøtet arrangeres en fredag mellom påske og Landstyremøtet. Møtested: Noresund med alternativ Kongsberg.