Buskerud legeforening

Lokalforening

2017

Årsmøteinnkalling 2017

Innkalling til årsmøte i Kongsberg.
27. september 2019
Buskerud legeforening logo

BLF innkaller medlemmene til ordinært årsmøte:

Fredag 05. mai klokken 17:30 i Sølvsalen, Krona, Kongsberg

Dette i henhold til vedtak på årsmøtet 2016 og informasjon gitt på BLFs hjemmeside og Facebooksiden, samt i mail til medlemmene 27 mars. 2017.

Årsmøtet vil bli avviklet i tråd med tradisjonen, hvor ledsager også kan delta som invitert på den sosiale delen.

Deltakere med følge inviteres til møte med festmiddag. Overnatting må bestilles og dekkes av den enkelte. BLF dekker festmiddag men ledsagere må som tidligere betale en egenandel på 200 kr.

Tillitsvalgte får dekket middag, overnatting og reise av BLF.

Program

Årsmøtet vil bli avviklet etter følgende program:

17.30-18.30: Årsmøte med fastsatte programposter:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Gjennomgang av årsmelding (se vedlegg 4/Årsmelding BLF 2017)
 5. Denne legges også ut på BLF sine hjemmesider
 6. Innmeldte saker må meldes senest 2 uker før årsmøtet
 7. Forslag fra styret: Årets lege (se vedlegg 1)
 8. Forslag fra styret: BFLs lederstipend (se vedlegg 2)
 9. Regnskap 2016 med revisors beretning
 10. Budsjett for 2017 og 2018
 11. Valg (se vedlegg 3)
 12. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte
   

18.30–19.15: Leder i Akademikerne Kari Sollien har takket ja til å delta på årsmøtet med festmiddag i Buskerud legeforening. Vi gleder oss til innlegg fra henne.

Tittel: Oppgjøret i sykehusene; konflikten, resultatet og veien videre

19.15–20.00: En Magisk Aften med Kristine Hjulstad

20.30: Festmiddag og sosialt samvær.

 

Informasjon
 

Overnatting kan bestilles direkte ved Quality Hotel Grand, Kongsberg

Ledsagere er velkomne til å delta fra kl 18.30 på den sosiale delen av årsmøtet.

På vegne av styret ønskes alle hjertelig velkommen. Vi håper mange har lyst og anledning til å komme.

1. april 2017

Med hilsen styret i BLF

v/leder Mette Lerfaldet

 

Vedlegg 1

Årets lege Buskerud

Retningslinjer som legges til grunn er:

 1. Mottakeren må være medlem av Buskerud legeforening
 2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
 3. Nåværende medlemmer av Buskerud legeforenings styre er ikke aktuelle
 4. Mottakeren bør ha et spesielt “Buskerud-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
   

Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.

 

Styret sender ut brev (se under) til medlemmene og ber dem om å nominere kandidater med begrunnelse.

Styret velger årets lege og begrunnelse utarbeides.

Årets lege blir invitert til årsmøtet og mottar prisen i form av et innrammet litografi, evt diplom. Begrunnelsen blir lest opp og det utarbeides en pressemelding om dette.

 

Et beløp på 10 000 kr gis som reisestipend. Årets lege får dekket etter kvittering. Hvis de vil ha pengene utlevert, må de skatte av dem.

I tillegg får de et litografi, eventuelt diplom. (maks 4 000 kr)

 

Vedlegg 1.


Årets lege i Buskerud 201-


Brev til medlemmer: 

Kjære kollega

Styret ønsker å forespørre medlemmene om det er en lege dere ønsker å hedre som Årets lege i Buskerud. Kan dere sende inn navn og begrunnelse til styret ved å videresende denne eposten innen dd.mm. i. 201-? Se retningslinjene under.

Forslag sendes navn@epost.no Videresend denne epost eller bruk samme overskrift.

 

For styret

Navnet Navn, leder BLF

tlf 0000000

 

Styret har vedtatt følgende retningslinjer:

"Buskerud Legeforening deler ut prisen Årets lege i Buskerud på foreningens årsmøte. Prisen består av et litografi/diplom og et reisestipend kr 10000.

Retningslinjer som legges til grunn er:  

 1. Mottakeren må være medlem av Buskerud legeforening
 2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
 3. Nåværende medlemmer av Buskerud legeforenings styre er ikke aktuelle
 4. Mottakeren bør ha et spesielt “Buskerud/lokalområde i Buskerud-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets


Begrunnelsen er viktig. Forslag må sendes inn på nytt i år med begrunnelse (vi samler ikke på alle dokumentene fra i fjor – det er årets lege)

 

Vedlegg 2

Buskerud Legeforenings (BLFs) lederstipend

Formål
Det er stort behov for flere leger med formell lederkompetanse, hvis ikke leger skal bli akterutseilt i fremtidens helsevesen. Vi mener legens dybdekunnskaper gjør ham/henne til naturlige ledere. Imidlertid er det viktig med formell lederkompetanse på masternivå for å få leger inn i lederposisjoner, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

For å stimulere medlemmer til å ta slik ledelsesutdanning er det etablert en stipendordning med årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner per søker. Maksimal samlet tildeling fra BLF pr år er begrenset til 50 000 kroner. Stipendet skal dekke kostnader knyttet til utdanningen for leger som ikke får dette dekket av kommunen/helseforetaket, inklusive tap av arbeidsinntekt grunnet utdannelsen.

Stipendkomite


Stipendkomiteen består av BLFs styre. Søknader vurderes fortløpende.

Regler
Lederstipendet er et tilbud til medlemmer av Buskerud Legeforening.

 • Det etableres årlige lederstipend på inntil 25 000 kroner. Maksimal samlet tildeling pr år er begrenset til 50 000 kroner.
 • Stipendet utlyses en gang årlig og tildeles av BLFs styre.
 • Søknaden må være BLFs styre i hende senest 31. desember for tildeling året etter
 • Stipendet tildeles medlemmer av BLF, styremedlemmer i BLF kan ikke tildeles stipend.
 • Stipendet utbetales etter gjennomført ledelsesutdanning på masternivå. Dokumentasjon på utgiftene må sendes før utbetaling.
   

Mottak av stipend forutsetter:

 • Innsendelse av en kort oppsummering av studiet som dokumenterer gjennomført utdanning.
 • Utgifter må dokumenteres, og evt tap av inntekt sannsynliggjøres.
   

Vedlegg 3

Valgkomiteens innstilling for 2017–2019

Ved leder Bjørn Bragnes

BLFs styre


Mette Lerfaldet: leder, gjenvalg

Alf Nestvold: medlem, gjenvalg

Jan-Henrik Opsahl: medlem, ny

Ståle Sagabråten: vara, ny

Helge Feet: vara, gjenvalg

Johanne Hop Hagen: vara, ny

Desisorer


Tor Erik Gudmundsen, gjenvalg

Desisor nr 2 ikke klar per 1. april

Kurskomiteen


Morten Melby: leder, gjenvalg

Helge Enerstvedt, gjenvalg

Steinar Fretland, gjenvalg

Hans-Gunnar Wear-Hansen, gjenvalg

Oddmund Nestegaard, gjenvalg

Peter Gottschalk, gjenvalg

Støttelegegruppen


Regina Kloumann: leder, gjenvalg

Tore Næss, gjenvalg

Øystein Christoffersen, gjenvalg

Bjarte Storaas, gjenvalg

Valgkomiteen


Peter Gottschalk: leder, gjenvalg

Bjørn Bragnes, gjenvalg

Tore Næss, gjenvalg