Buskerud legeforening

Lokalforening

2017

Referat fra Buskerud legeforenings årsmøte 5.mai 2017

27. september 2019
Buskerud legeforening logo

Referat fra Buskerud legeforenings årsmøte 5. mai 2017

 
 

Referat fra Buskerud legeforenings årsmøte 5. mai 2017

5. mai 2017 14:30

Sted: Krona, Kongsberg Dato: 5.5.17 Tidspunkt: 17.30-18.30

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent

Harald Bergan ble valgt til møteleder og Kristian Krogshus til referent.

3. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

4. Gjennomgang av årsmelding (se vedlegg 4/Årsmelding BLF 2017)

Styreleder leste opp årsmeldingen, som også er lagt ut på BLFs hjemmeside.

Ingen kommentarer, annet enn at det har vært vanskelig å melde navn på tillitsvalgt til DNLF sentralt - BLFs styre bringer dette videre til DNLF sentralt.

5. Innmeldte saker

Ingen.

6. Forslag fra styret: Årets lege (se vedlegg 1)

Forslaget ble lest opp. Det ble foreslått at utdelingen ikke nødvendigvis foretas hvert år, men at dette er opp til årsmøtet hvert år. Forslaget ble vedtatt i sin opprinnelige form, med den tilføyelse at det er opp til styret å vurdere fra år til år hvorvidt utdelingen skal gjennomføres.

7. Forslag fra styret: BLFs lederstipend (se vedlegg 2)

Forslaget ble lest opp og vedtatt.

8. Regnskap 2016 med revisors beretning (se vedlegg x)

Kasserer redegjorde for regnskapet og revisors beretning (revisor har gitt muntlig godkjenning, og avventer at alle styremedlemmer undertegner). Det var ingen anmerkninger eller spørsmål fra salen.

9. Budsjett for 2017 og 2018

Kasserer redegjorde for BLFs budsjett for 2017 og 2018. Det var ingen anmerkninger eller spørsmål fra salen.

10. Valg (se vedlegg 3)

Petter Gottschalk redegjorde for valgkomiteens innstilling. Endringer fra innstillingen er: • Desisor nr. 2 er Gunner Hjorth.

• Støttelegegruppen konstituerer seg selv mht lederverv.

11. Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte

Styrets forslag er årsmøte på omtrent samme tidspunkt neste år, en gang mellom påske og Legeforeningens landsmøte. Dette ble vedtatt. Neste gang skal årsmøtet gjennomføres i Drammensområdet.

Kristian Krogshus (referent)