Årsmelding 2018

Årsmelding for Buskerud legeforening 05.05.2017–04.05.2018

Sendes medlemmene på mail i forkant av møtet
Buskerud legeforening logo
Buskerud legeforening logo

Styresammensetning i perioden 01.9.2017-01.09.2019

Etternavn

Fornavn

Verv

arbeid

e-mail privat/jobb

Bjørkholt

Ole Henrik

Valgt ALF

Fastlege

Drammen

dr.olehenrik@gmail.com

Feet

Helge

Vara, valgt BLF

Fastlege
Gol

hfeet@hotmail.com

Hansen

Tom Henri

Valgt OLL
nestleder

Overlege Drammen sh

tomhhans@online.no
tom.henri.hansen@vestreviken.no

Kasin

Kolbjørn

Valgt PSL
kasserer

Privat gynekolog

kkasin@online.no

 Hop Hagen

Johanna

Vara, valgt BLF

Fastlege

Ringerike

 

jojo_nor@yahoo.no

Lerfaldet

Mette

Valgt BLF
Leder

Fastlege Ringerike

met.chr@hotmail.com

Næstvold

Alf

Valgt BLF

Fastlege

Hole

alfdr@online.no

Dobloug

Andrea

Valgt YLF fra 1.9.2017

LIS Drammen

andrea.dobloug@gmail.com

Sagabråten

Ståle

Valgt BLF
styremedlem/sekretær

Fastlege
Nesbyen

stale.sagabraten@gmail.com

Storstein

Jon

Valgt NAMF
nettredaktør

Spesialist i arbeidsmedisin

jstorstein@gmail.com

 Christian 

 Krogshus

LSA
utgår fra 4.5.2018 pga flytting

Ass fylkeslege Buskerud

 

 

 

Kontaktperson i legeforeningen: Ingvild Bjørgo Berg. 
Mail: ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no

Landsstyrerepresentanter

Mette Lerfaldet: leder

Vara 1. Alf Næstvold

Vara 2.Kolbjørn Kasin (Ståle Sagabråten går ut pga. at han også er vara for AF)

Valgkomite

Tore Næss og Bjørn Ove Bragnes, og Petter Gottschalk (leder). Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF.  

Kurskomite

●     Helge Enerstvedt, Vinterkurset, Geilo

●     Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset

●     Oddmund Nestegard, Ringerike-kurset

●     Geir Strømmen, Vinterkurset, Geilo

●     Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning Drammenskurset

●     Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset

●     Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset

Årsmelding fra kurskomite 2017 

Januar: Bardølakurset, Lungemedisin, 82 deltagere, (Kursledelse: Geir strømmen og Helge Enerstvedt)

Mars/april: “Pizzakurset” i Drammen, Lab.medisin, 75 deltagere, (Steinar Fretland og Hans Gunnar W.Hansen)

Oktober: Ringerikskurset, palliativ medisin, 32 deltagere. (Kursledelse: Oddmund Nestegard)

Oktober: Kongsbergkurset, psykiatri, 24 deltagere, (Kursledelse: Peter Gottschalk)

Desisorer

●     Gunnar Hjort.

●      Tor Erik Gudmundsen, Drammen

 

 

Støttegruppe for leger

●     Bjarte Storaas

●     Tore Næss (allmennlege, Ringerike)

●     Øystein Christoffersen, Psykiater Drammen

 

 

ÅRSRAPPORT FRA STØTTELEGENE I BUSKERUD.

Det var en samling av støttelegene hos Regina Klouman på Nesbru jan  2017.

Det har kun vært 4 henvendelser til støttelegene i 2017, hvorav to pr telefon.

Øystein Christoffersen og Tore Næss fortsetter som tidligere

Regina Kloumann sluttet som støttelege ved årsskiftet 2017/18.

Ny leder f.o.m. jan 2018 er Bjarte Storaas

Det er kanskje ønskelig med rekruttering av ny kvinnelig kollega nå da Regina Kloumann har sluttet i ordningen.

                                                          Bjarte Storaas

Generell info.

Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten ved at en selv tar kontakt, at en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, ved at den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning.

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i Buskerud kan styret kontaktes. 

Annen representasjon

Mette Lerfaldet           Landsrådsrepresentant
                                   Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF            

Tom Henri Hansen:    Styremedlem vara Vestre Viken HF
                                   Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF
                                   Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening

Alf Næstvold:            1. vara til landsstyremøtet
                                   Vara til Regionsutvalg Sør-Øst DNLF

Kolbjørn Kasin          2. vara til landsstyremøte

Pia Løvgren, OVF Vestfold:   rådet i Fagakademiet Region Sør

Medlemssituasjonen:

For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. Alle medlemmene oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv.

Buskerud legeforening pr. 1.3.2018

1422 medlemmer, 690 kvinner og 732 menn. 82 medlemmer var 75 år eller eldre og 99 yngre enn 30 år.

Medlemmer i yrkesforeningene: 

Allmennlegeforeningen:                                357

Leger i vitenskapelige stillinger:                    6

Norsk arbeidsmedisinsk forening:                13

OLL:                                                             463

Leger i samfunnsmedisinske stillinger:         42

Praktiserende spesialister:                             64

YLF:                                                              477

Fagmedisinske foreninger (hovedgruppe): 

  • Kirurgiske fag 257
  • Indremedisinske fag 281
  • allmennmedisin 326
  • grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 25
  • medisinske servicefag 161
  • psykiatriske fag 182

Døde i perioden

I henhold til Legeforeningens arkiv har følgende medlemmer gått bort i perioden.

Erik Haakon Korvald

19350802

20170219

Kjell Sandnes

19210408

20170228

Elling A. Enger

19350524

20170305

Gunnar Smith

19480826

20170311

Kjell Finn Hansen

19251120

20170622

Henrich Bille

19510603

20170826

Natalia Ivanova Kaleva

19511231

20171222

Magnus Braaten

19250829

20171228

Endre Nordhagen

19270406

20180119

Styremøter

Det har vært arrangert 5 styremøter, 3 i Drammen, 2 på Ringerike, 1 på Kongsberg. I tillegg kommunikasjon pr mail/dropbox

Årsmøtet

04.05.18 i Drammen.

Union scene.

“Et innblikk i hva akselererende teknologier gjør med vår legehverdag” 
Foredrag ved Terje Berg, teknologirådgiver.

Medlemsmøter 

24.01.18 Drammen. Klage på lege. Deltagere ca. 70
Foredragsholdere: representanter fra JA og kommunikasjonsavdelingen i legeforeningen, Jørgen Skavland og Tron Svagård (villa Sana)

06.02.18 Drammen. Felles møte med Vestfold legeforening. Fastlegeorningen
Deltagere ca. 50
Foredrgsholdere: Tom Ole Øren, leder AF; Aadil Heilemann, JA-avd legeforeningen, første landsråd Buskerud og Vestfold.

Landstyremøte 2017

Avholdes 30.05-01-06.2017. Leder deltok.

Høringsuttalelser

Høringer er lest og besvart der vi har funnet det aktuelt. Pga feil ved utsendelse fra legeforeningen fikk vi ikke høringer første halvår.

  1. 25.0717: Veileder for kommunenes oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov.

Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse sakene har vi avstått fra å sende høringssvar på. Saker til høring ligger på www.legeforeningen.no

BLFs hjemmeside i Legeforeningen og Facebooksiden

Mye av kommunikasjonen med våre medlemmer til daglig skjer på disse mediene. Nettredaktør er Jon Storstein. 

Facebooksiden (www.facebook.com/buskerudlegeforening) har 31.12.17, 268 følgere (31.12.16, 242). Vi har økende tilfang av nye følgere 2018, 287 pr 14.3. 

På vår Facebookside publiseres informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen samt innlegg som vi mener skal ha spesiell eller generell interesse for vår medlemmer. I 2017 ble det publisert 79 innlegg/deling av lenke (92 innlegg 2016). Jon Storstein er administrator/redaktør. Jan Henrik Opsahl sluttet som redaktør 2017. Ny redaktør 2018 Andrea Dobloug, YLF

På BLFs hjemmeside (http://legeforeningen.no/lokal/buskerud/) er det publisert 10 nyhetsartikler 2017 (6 i 2016). Hjemmesiden gir tilgang til annonserte møter og kurs, styrereferater o.a. Under fanen “Om oss” foreligger informasjon om styret og oversikt over tillitsvalgte. Hjemmesiden gir også tilgang til historisk materiale når det gjelder årsmøter, styremøter og BLF-nytt og har informasjon om tilbudet til Støttegruppe for leger.

Vi har et klart inntrykk av at besøk til våre medlemsmøter har økt siste årene. God og hyppig forhåndsannonsering på digitale medier synes å være en medvirkende årsak.

Vi vil oppfordrer alle våre medlemmer å besøke og være aktive på BLFs digitale medier.

I tillegg abonnerer vi på domenenavnet Buskerudlegeforening.no (kr. 170 pr år). Denne adressen gir direkte tilgang BLFs hjemmeside.

Styrearbeidet generelt.

Leder har deltatt i legeforeningens lederseminar i jan 2018

Leder og Jon Storstein har deltatt i Lokallagsledersamling i regi av Legeforeningen i nov 2017

Leder har deltatt i fellesmøte for lokallagsledere før ledersamling og s i forkant av landsstyremøte.

Leder har deltatt i 3 av 3 avholdte RUSØ møter i denne perioden.

Generell informasjon

I tarifforhandlingene har lokalforeningene en svært beskjeden rolle. Styret i BLF har en rolle i lønnsforhandlingene som støtte for de tillitsvalgte. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite benyttet. Lokalavdelingene er viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert. 

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som avvikler kurs på hhv. Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport.

BLF ønsker også å være bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. Det er derfor viktig at alle medlemmer og tillitsvalgte oppdaterer sine formalia i legeforeningen.

Årsmøtet arrangeres som sedvanlig med møte for medlemmer samt sosialt innslag for medlemmer og ledsagere samt påfølgende festmiddag.

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. Derfor anses denne måten å arrangere møtet på som den beste. Vi har også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og vi har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt.

Styret bruker nå Dropbox som felles plattform for jobbing med dokumenter innad i styret.

Legeforeningen jobber med å gjøre sine hjemmesider bedre. Vi legger ut referater og info til medlemmene der.

Økonomi og budsjett

Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak. Sendes ut på e-mail til medlemmene i forkant.

Det legges frem regnskap for 2017 samt budsjett for 2019

BLF har bidratt med kr 15000 etter henvendelse fra Med-Hum (Medisinerstudentenes humanitære aksjon).

Årsmeldingen avsluttet 

 

Mette Lerfaldet 

Leder BLF