Buskerud legeforening

Lokalforening

2019

Årsmelding 2019

27. september 2019

Årsmelding for Buskerud legeforening 
04.05.2018–05.04.2019 

Sendes medlemmene på mail i forkant av møtet 

Styresammensetning i perioden 01.9.2017-01.09.2019 

Etternavn 

Fornavn 

Verv 

arbeid 

e-mail privat/jobb 

Bjørkholt 

Ole Henrik 

Valgt ALF 

Fastlege 

Drammen 

dr.olehenrik@gmail.com 

Feet 

Helge 

Vara, valgt BLF 

Fastlege 
Gol 

hfeet@hotmail.com 

Hansen 

Tom Henri 

Valgt OLL 
nestleder 

Overlege Drammen sh 

tomhhans@online.no 
tom.henri.hansen@vestreviken.no 

Kasin 

Kolbjørn 

Valgt PSL 
kasserer 

Privat gynekolog 

kkasin@online.no 

Hop Hagen 

Johanna 

Vara, valgt BLF 

Fastlege 

Ringerike 

  

jojo_nor@yahoo.no 

Lerfaldet 

Mette 

Valgt BLF 
Leder 

Fastlege Ringerike 

mette@lerfaldet.com 

Næstvold 

Alf 

Valgt BLF 

Fastlege 

Hole 

alfdr@online.no 

Dobloug 

Andrea 

Valgt YLF fra 1.9.2017 

LIS Drammen 

andrea.dobloug@gmail.com 

Sagabråten 

Ståle 

Valgt BLF 
styremedlem/sekretær 

Fastlege 
Nesbyen 

stale.sagabraten@gmail.com 

Storstein 

Jon 

Valgt NAMF 
nettredaktør 

Spesialist i arbeidsmedisin 

jstorstein@gmail.com 

 Christian  

 Krogshus 

LSA 
utgår fra 4.5.2018 pga flytting 

Ass fylkeslege Buskerud 

 

 

Kontaktperson i legeforeningen: Ingvild Bjørgo Berg.  

Landsstyrerepresentanter 

 • Mette Lerfaldet: leder 
 • Vara 1. Alf Næstvold 
 • Vara 2. Kolbjørn Kasin (Ståle Sagabråten går ut pga. at han også er vara for AF) 

Valgkomite 

Tore Næss og Bjørn Ove Bragnes, og Petter Gottschalk (leder). Valgkomiteen konstituerer seg selv i henhold til vedtektene. Valgkomiteen velges for perioder på to år, som alle andre valg i BLF.  

Kurskomite 

 • Helge Enerstvedt, Vinterkurset, Geilo 
 • Petter Gottschalk, Kongsberg-kurset 
 • Oddmund Nestegard, Ringerike-kurset 
 • Geir Strømmen, Vinterkurset, Geilo 
 • Hans Gunnar Wear Hansen, Drammen, kasserer, medvirkning Drammenskurset 
 • Steinar Fretland har ansvar for Drammenskurset 
 • Morten Melbye (leder), Prestfoss, medvirkning Bardølakurset 

Årsmelding fra kurskomite 2018 

Først på det året, 26. og 27. januar ble kurset på Bardøla arrangert, tema infeksjonssykdommer, kursleder Helge Enerstvedt. Kurset hadde 82 deltagere. 

Pizzakurset det året, (4 kvelder i mars/april), omhandlet laboratoriemedisin, kursledere var Steinar Fretland og Hans Gunnar Wear Hansen. Det var 54 deltagere. 

På Ringerike ble det arrangert kurs i praktiske prosedyrer 8. og 9. november, også det kurset trakk 54 deltagere, kursledere var Oddmund Nestegard og Knut Hjortaas. 

På Kongsberg ble det arrangert kurs i hjertemedisin 16. og 17. november, Peter Gottschalk var kursleder, og det var 22 deltagere. 

Desisorer 

 • Gunnar Hjort. 
 • Tor Erik Gudmundsen, Drammen 

Støttegruppe for leger 

 • Bjarte Storaas 
 • Tore Næss (allmennlege, Ringerike) 
 • Øystein Christoffersen, Psykiater Drammen 

Årsrapport fra støttelegene (støttekollegaene) i Buskerud  

Det har vært 5 henvendelser til støttekollegaene i 2018, hvorav 2 per telefon.  
Øystein Christoffersen, Tore Næss og Bjarte Storaas fortsetter som tidligere  
Ny avdelingsleder f.o.m. jan 2018 har vært Bjarte Storaas  
Inntrykket er fortsatt at ordningen ser ut til å være lite kjent. Det arbeides med rekruttering av kvinnelig kollega. 

Lier 25.02.2019/Bjarte Storaas  

Generell info om støttekollegaordningen 

Det er viktig at gruppen består som tilbud til kolleger i vanskelige situasjoner og at tilbudet er kjent blant kollegene i fylket. Legene i støttegruppen er til for samtale, trøst og rådgivning, og er ikke relatert til NAV/HELFO og det skrives ikke journal eller rapport. Henvendelse kan skje enten ved at en selv tar kontakt, at en kollega eller venn melder om mulige problemer, eller at et medlem av støttegruppen selv tar kontakt med en lege som kan synes å ha problemer. Tjenesten er gratis for medlemmet og gis med inntil tre timer. Støttelegen får betalt fra Legeforeningen. Vanligvis vil situasjonen være avklart i løpet av denne tiden, ved at den er avsluttet eller at det gis anbefalinger om videre henvisning. 

I enkelte fylker har det vært klaget over at det har vært vanskelig å få tak i støttelegen, hvis dette er et problem i Buskerud kan styret kontaktes. 

Annen representasjon 

Mette Lerfaldet 
Landsstyrerepresentant 
Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF  

Tom Henri Hansen 
Styremedlem vara Vestre Viken HF 
Styremedlem Regionsutvalg Sør-Øst, DNLF 
Styremedlem Vestre Viken pensjonsforening 

Alf Næstvold 
1. vara til landsstyremøtet 
Vara til Regionsutvalg Sør-Øst DNLF 

Kolbjørn Kasin 
2. vara til landsstyremøte 

Medlemssituasjonen 

For å nå alle medlemmene er vi avhengige av at legeforeningen har riktig e-mailadresse. Alle medlemmene oppfordres til å sjekke om man er riktig registrert i Legeforeningen, og også varsle om alle endringer, det være seg e-mailadresser, adresser, arbeidssted, mobiltelefonnummer, og eventuelle tillitsverv. 

Buskerud legeforening pr. 1.3.2019 

1499 medlemmer 
741 kvinner og 756 menn. 
89 medlemmer var 75 år eller eldre og 101 yngre enn 30 år. 

Medlemmer i yrkesforeningene  

Allmennlegeforeningen:369 

Leger i vitenskapelige stillinger:3 

Norsk arbeidsmedisinsk forening:16 

OLL: 502 

Leger i samfunnsmedisinske stillinger:44 

Praktiserende spesialister:65 

YLF:498 

Fagmedisinske foreninger (hovedgruppe):  

 • Kirurgiske fag 314 
 • Indremedisinske fag 412 
 • allmennmedisin 355 
 • grupperettede fag (arbeidsmedisin, samfunnsmedisin) 23 
 • medisinske servicefag 179 
 • psykiatriske fag 198 

Døde i perioden 

I henhold til Legeforeningens arkiv har følgende medlemmer gått bort i perioden. 

Ledwon, Jan Adam19.07.2018 

Rivelsrud, Otto Martin20.08.2018 

Holthe, Kjell Ørnulf14.09.2018 

Jørgensen, Jørgen28.12.2018 

Reppe, Ottar18.01.2019 

Styremøter 

Det har vært arrangert 6 styremøter, 2 i Drammen, 2 på Ringerike, 2 på Kongsberg. I tillegg kommunikasjon pr mail/dropbox. 

Sideskift 

Årsmøtet 

05.04.19 Kleivstua. (Hole) 

 • Valg 
 • Christian Geelmuyden, forfatter av en av fjorårets mest omtalte bøker «pillebefinnende» 
 • Dans til Schlagerselskaabet. 
 • I år dekkes festmiddag og overnatting for medlem og partner av BLF.  
  Dette gjøres med ønske om å øke deltagelse på årsmøtet. 

Medlemsmøter  

08.11.18 Kongsberg 
SOP og medlemsfordeler ved legeforeningen. 
28 deltagere 

Møte Hamar februar 2019 i forbindelse med orientering om hovedstadsprosessen mht flytting/nedleggelse av Ullevål sykehus. Leder og nestleder deltok. 

Landstyremøtet 2018 

Leder deltok. 

Høringsuttalelser 

Høringer er lest og besvart der vi har funnet det aktuelt.  

 1. 1.prioriteringskriterierfor spesialisthelsetjenesten. 
 1. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaket til studieåret 2019-2020 ved medisinstudiet ved universitetet i Oslo. 

Legeforeningen inviterer alle medlemmer til selv å svare på høringer av interesse, på Legeforeningens hjemmesider. Buskerud legeforening er på adresseliste som høringsinstans for mange saker. Ikke alle sakene er eller oppfattes å være av interesse for BLF. Disse sakene har vi avstått fra å sende høringssvar på. Saker til høring ligger på www.legeforeningen.no 

BLFs hjemmeside i Legeforeningen og Facebook-siden 

Mye av kommunikasjonen med våre medlemmer til daglig skjer på disse mediene. Nettredaktør er Jon Storstein. 

Facebook-siden1 har per 31.12.18, 294 følgere (31.12.17, 268).  

På vår Facebook-side publiseres informasjon om hva som har skjedd og hva som skal skje i Buskerud legeforening, i noe lettere form enn på vår hjemmeside i Legeforeningen. I tillegg publiserer vi innlegg som vi mener skal ha spesiell eller generell interesse for våre medlemmer. I 2018 ble det publisert 56 innlegg/deling av lenke (79 innlegg 2017). Jon Storstein er administrator/redaktør. Andrea Dobloug (YLF) er også redaktør. 

På BLFs hjemmeside (http://legeforeningen.no/lokal/buskerud/) er det publisert 8 nyhetsartikler i 2018 (10 i 2017). Hjemmesiden gir tilgang til annonserte møter og kurs, styrereferater, årsmeldinger, årsmøter o.a. Under fanen “Om oss” foreligger informasjon om styret og kurskomiteen. Hjemmesiden gir også tilgang til historisk materiale når det gjelder årsmøter, styremøter og BLF-nytt og har informasjon om tilbudet til Støttekollegaer for leger. 

Vi har et klart inntrykk av at besøk til våre medlemsmøter har økt siste årene. God og hyppig forhåndsannonsering på digitale medier synes å være en medvirkende årsak. 

Vi vil oppfordrer alle våre medlemmer å besøke og være aktive på BLFs digitale medier. 

I tillegg abonnerer vi på domenenavnet Buskerudlegeforening.no (kr. 170 pr år). Denne adressen gir direkte tilgang BLFs hjemmeside. 

Styrearbeidet generelt. 

Leder har deltatt i legeforeningens lederseminar i jan 2019 

Leder og Jon Storstein har deltatt i Lokallagsledersamling i regi av Legeforeningen i nov 2018 

Leder har deltatt i fellesmøte for lokallagsledere før ledersamling og i forkant av landsstyremøte. 

Leder har deltatt i avholdte RUSØ møter i denne perioden. 

Generell informasjon 

I tarifforhandlingene har lokalforeningene en svært beskjeden rolle. Styret i BLF har en rolle i lønnsforhandlingene som støtte for de tillitsvalgte. Imidlertid blir styrets kompetanse i slike spørsmål lite benyttet. Lokalavdelingene er viktige i forbindelse med arbeidskonflikter som streik og organisering av slike. Lokalavdelingene avgir også høringsuttalelser på innspill fra Legeforeningen og andre, for eksempel HOD. Men i tillegg inviteres hvert enkelt medlem til å gi sin egen uttalelse og sende direkte til Legeforeningen. Lokalavdelingens rolle i så måte er derfor noe redusert. 

For BLF er en av de viktigste oppgavene blitt å arrangere kurs. Dette arbeidet utføres av egen kurskomite som avvikler kurs på hhv. Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Vinterkurset på Geilo. Kurskomiteen leverer egen rapport som også refereres i årsmeldingen 

BLF ønsker også å være bindeledd mellom Legeforeningen sentralt og medlemmer og tillitsvalgte lokalt, det være seg i kommunene, på sykehusene eller andre instanser. Det er derfor viktig at alle medlemmer og tillitsvalgte oppdaterer sine formalia i legeforeningen. 

Årsmøtet arrangeres som sedvanlig med møte for medlemmer samt sosialt innslag for medlemmer og ledsagere samt påfølgende festmiddag. 

BLF har også som oppgave å gjøre medlemmene kjent med hverandre. Derfor anses denne måten å arrangere møtet på som den beste. Vi har også har en rolle når det gjelder faglige og fagpolitiske problemstillinger, og vi har et beredskap ved forhandlinger, forhandlingsbrudd og eventuelt konflikt. 

Styret bruker nå Dropbox som felles plattform for jobbing med dokumenter innad i styret. 

Legeforeningen jobber med å gjøre sine hjemmesider bedre. Vi legger ut referater og info til medlemmene der. 

Økonomi og budsjett 

Regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøtet som egen sak. Sendes ut på e-mail til medlemmene i forkant. 

Det legges frem regnskap for 2018 samt budsjett for 2019 

Årsmeldingen avsluttet. 

 

Mette Lerfaldet  
Leder BLF 
17.03.19