Protokoll fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøte 14.04.23. Sted: Kleivstua. Tid: kl. 18-20.

1. Valg av ordstyrer og referent.

1.1. Ordstyrer: Mette Lerfaldet

1.2. Referent: Trine Dalegården, sekretær i styret i BLF

2. Valg av 2 til tellekorps og 2 protokollunderskrivere

2.1. Tellekorps: Jon Storstein og Karoline Sunnarwik- Ween

2.2. Protokollunderskrivere: Mette Lerfaldet og Ida Bang Strand

3. Godkjenning av innkalling og saksliste. Varsel om årsmøtet sendt ut dato: 18.02.23. Påminnelse dato: 15.3.23

3.1. Godkjennes uten anmerkning

4. Årsmelding

4.1. Gjennomgang av styret.

4.2. Årsmelding fra kurskomiteen: Akuttmedisin januar- 23. Pizzakurset i Drammen (nettkurs, 118 deltakere, hudsykdommer). Kongsbergkurset ble avlyst. Ringerikskurset (44 deltakere, tema pediatri)

4.3. Støttekollegaer - ønskelig fra leder at det informeres ut til medlemmene, for lite kjennskap til ordningen

4.4. Partnerskapsmøte i VVHF helsefellesskap – Mette Lerfaldet deltar fra BLF

4.5. Medlemssituasjonen- pr.1.3.23 1920 medlemmer totalt

4.6. Døde i perioden 06.05.22-12.03.23

4.7. Styremøter: 8 styremøter i 2022, styreseminarer

4.8. Årsmøte 06.05.22 i Drammen

4.9. Årets buskerudlege 2022: Jørn Einar Rasmussen

4.10. Lederstipend: Siri Aaland Kolflaath, Lill Trine Nyfløt

4.11. Fondsavsetning

4.12. Jon informerer om BLF´s hjemmeside i Legeforeningen, Facebook-siden og Instagram

4.13. Arbeidsprogram for styreperioden 2021- 2023, overordnet målsetting.

4.13.1. Engasjere medlemmer

4.13.2. Forebygging av utbrenthet og psykiske lidelser

4.13.3. Spesialistutdanning

4.13.4. Følge utviklingen av nye Drammen sykehus

4.14. Gave til Ringerike sykehus – Bjarne legger frem .

4.15. Det gis penger til robot til kirurgisk avdeling. Uavklart om sykehuset får lov til å ta imot.

5. Revidert regnskap 
2022 - Goran legger frem

5.1. Driftsinntekter 1 565 847 kr

5.2. Sum driftskostanader 1 562 143 kr

5.3. Driftsresultat 3704 kr

5.4. Finansinntekter 13 105 kr, årsresultat 11 721 kr

5.5. Sum eiendeler 2 836 394 kr

5.6. Regnskap godkjent

6. Forslag fra styret: Nedleggelse av Hæres legat.

6.1. 95 921 kr – besluttes av årsmøtet at det avsluttes og overføres til ordinær konto

7. Budsjett 
2023

7.1. Driftsinntekter 1 714 485 kr (ca 1 000 000 fra kursinntekter)

7.2. Driftskostnader 1 640 035 kr

7.3. Resultat 82 450 kr

8. Desisorrapport – lagt frem av Harald Bergan

8.1. Årsmelding gjennomgått og foreløpig regnskap. Det påpeker utfordring rundt tidligere regnskap og høye utgifter til regnskapsfører. Konklusjon: “Vi mener drifter er i henhold til BLF´s formål og lover, og anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022.

9. Vedtektsendringer.

9.1. Forslag til endringer legges frem for årsmøtet - viser til vedlegg 1.

Godkjennes av årsmøtet

10. Endring i beløp lederstipend. Forslag: 30 000 kr. Inntil 2 medlemmer Pr. År, totalt 60 000 kr – godkjennes av årsmøtet

11. Stipendutdeling

11.1. Johan Hjort – ortoped Ringerike sykehus. Tildelt 25 000 kr

12. Valg

 • Leder av BLF
  • Mette Lerfaldet
 • 2 årsmøtevalgte styrerepresentanter
  • Jan- Henrik Opsahl
  • Trine Dalegården
 • Revisor (inngår i Legeforeningens regnskapsavtale med BLF)
 • Desisor 

 • Valgkomité 

 • Landsstyrerepresentant (er) 
leder+2 vara.
  • Styret gis mulighet til å organisere innad og velge vara
 • Valg av kurskomite

 • Valg av støttegruppe for leger 

 • Valg av sted for neste årsmøte
  • Kongsberg

Årsmøtet avsluttes med innlegg fra Nils Kristian Klev, leder av AF, om situasjonen i fastlegeordningen og situasjonen i sykehusene.

Utdeling av pris til Årets Buskerudlege finner sted under årsmøtemiddagen.