Finnmark legeforening

Lokalforening

Kollegial støttegruppe

Kollegial støttegruppe i Finnmark

17. oktober 2011

Det finnes særlige utfordringer knyttet til legeyrket med mulighet for belastninger som går ut over arbeidsglede, jobbresultater og egen helse. Dette synliggjøres regelmessig også gjennom oppslag i media og det faktum at vel de fleste av oss vil oppleve flere klagesaker rettet mot oss gjennom en livslang yrkeskarriere. Vi vet at ikke minst yngre leger det siste ti-året i økende grad opplever starten i yrket som tøff. I legeforeningen mener vi at vi må forholde oss aktivt til disse utfordringene. Det er mulig å gjøre noe med opplevelsen av stort ubehag i praksis. Det forutsetter at vi som profesjonsutøvere blir mer oppmerksomme på utfordringene og tar dem. Etter en nasjonal mal har Finnmark legeforening derfor de siste 8-10 årene hatt en kollegial støttegruppe.

Vi som er med i støttegruppa skal stå til disposisjon for kolleger som har personlige problemer ved utøving av yrket eller som opplever at andre trenger støtte. Arbeidet er taushetsbelagt, som annet legearbeid. Det føres ikke journal. Det utveksles ikke personinformasjon mellom medlemmene av gruppa. Vi er alminnelige, utøvende leger innen yrket med bred allmenn erfaring og med interesse for dette arbeidet. Ordningen med støtteleger betyr at en henvender seg direkte til en av kollegene nevnt nedenfor for samtale, drøftelser, rådgivning. Det vil ikke være et pasient-lege forhold, men en kollegial relasjon som fokuserer på den som opplever problemer. Finnmark legeforening er rimeligvis den minste fylkesavdelingen i landet. Det kan derfor både være lettere og særlig vanskelig å bruke hverandre innenfor en støtteordning. Vi ønsker at terskelen for å bruke oss skal være lav. Medlemmene av støttegruppa framkommer i egen oversikt på forsiden under logoen "Kollegiastøtte".