2012

Referat fra medlemsmøte 01.11.12 i Hammerfest

Referat 01.11.12 kl 17 på Rica Hotell Hammerfest
Referent: N. Helberg
Tilstade: 19 (inklusive innledere) + 4 fra styret.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
a. Innsigelse i form av at I.P Olsen og P. Ivan har ikke mottatt innkalling. Leder
lover å sjekke opp dette. Det reises spørsmål om disse havner i spam-filter.

2. Valg av ordstyrer og referent.
a. Forslag på ordstyrer Bjørn Nordang og referent Nina Helberg, valgt ved
akklamasjon.

3. Referat fra årsmøte 2012 Godkjenning

4. Ett år med samhandlingsreformen. Innledere fra Helse Finnmark, Harald Sunde og KS Finnmark, Helge Nicolaisen.
a. Helge Nicolaisen presenterer en del data på hvordan det har gått på landsbasis,
han tok for seg fremtiden ved å vise prognoser for demografien i finnmark som
viser at andelsen over 67 år vil øke fra 13% til 20% i 2030 for finnmark totalt
og opp mot 30% for småkommuner. – hvordan skal dette løses fremover?
Han viste også delkostnadsnøkkelen knyttet til samhandlingsreformen som
viser at det er de mellom 50 og 66 som gir mest penger til kommunen. Han la
også frem statistikk som viser hvor mye de ulike kommunene har brukt i
medfinansiering så langt, og tallene viser at flere kommuner har brukt mer enn
det som var forventet, slik at det ikke foreligger handlingsrom for kommunen.

i. Innspill fra salen går på at leger ikke blir tatt med i beslutninger,
epikriser følger ikke alltid utskrivingsklare pasienter, man har inntrykk
av at pasienter kommer tidligere ut særlig fra de kirurgiske avdelingene
–men dette er usikkert.

b. Harald Sunde fra Helse Finnmark starter med å innlede med en fiktiv pasient
for å belyse pasientforløpet og ulike aktører som deltar i dette. Han snakket om
avtalene som ligger til grunn for samhandlingsreformen. Han snakket om
status for Finnmark så langt. Kirkenes sykehus har klart å gå ned med 1000
utskrivningsklare pasientdøgn i 2011 til 41 utskrivingsklare pasientdøgn.
Aktiviteten redusert med 7,5% på medisinsk sengepost og dermed går det mot
en dreining mot økt poliklinisk aktivitet.

i. Innspill fra salen gikk på hvordan kommunene har merket de
utskrivingsklare pasientene.

5. Styrets arbeid
a. – DiN – status og framtid – Tørstad orienterer om status for Doktor i Nord,
hvor man er noe usikker på hva som skjer for framtiden med tanke på at Troms
legeforening ser på ulike metoder for finansiering av sin del.
b. – landsstyremøtet, framdrift av Kenneth Johansen. Komiteen har hatt et
betydelig forfall den senere tid og består nå utelukkende av menn.
Sekretæriatet sentralt har vært på besøk og man har fordelt arbeidsoppgaver.
Den lokale komiteen har ansvar for en middag som skal være 4. juni – dette er
ment å være på Sorrisniva. Finnmark legeforening vil være med å finansiere
denne middagen. I tillegg skal den lokale komiteen delta med noen kulturelle
innslag. Det er satt av 240 000 av lokale penger som skal dekke Finnmark
legeforenings del av utgiftene.
c. RU møte 301112, det ønskes innspill på saker (viktig talerør i forhold til Helse
Nord)
d. Tørstad orienterer om at Jane Granlund flytter slik at hun utgår som
årsmøtevalgt vararepresentant, man har valgt å ikke suplere grunnet kort tid
igjen av virkeperioden.
e. Kurskomiteen orienterer om at neste kurs blir 4-6 april og medisinsk etikk blir
tema. Røsbø orienterer også om at det skal være utskiftning av kurskomiteen
ved neste årsmøte og oppfordrer folk til å tenke på om de kan tenke seg å sitte i
komiteen


6. Eventuelt
a. Møtet ble hevet 18.45