2013

Referat fra medlemsmøte i Finnmark Legeforening 7. Nov på Rica Arctic Kirkenes.

Tilstede: 21 inklusive 2 fra styret Jostein Tørstad og Christian Espeland.

Innledere: Linh Yen Nguyen, Alta,  og Nina Guttormsdatter Helberg Aurebekk, Hammerfest.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden godkjent.
 2. Valg av ordstyrer og referent. Peter Prydz velges som ordstyrer og Nina GH Aurebekk som referent.
 3. Godkjenning av referat fra årsmøtet. Referat godkjennes, men det påpekes at etternavnet til kollega Ane Emaus er stavet feil.
 4. Rapport fra styrets arbeid.
  • Styrets nye konstituering ble gjennomgått. Nytt styre velges fra 01.09 og velges på nytt i oddetallsår.
  • Leder refererte fra landsstyremøtet og kunne fortelle om utelukkende gode tilbakmeldinger.
  • Helsepolitisk konferanse på Hell har vært avholdt og i år var det kjernejournal og legerollen i endring blant det som ble diskutert.
  • Tørstad fikk møtet med på en diskusjon om helsepolitisk konferanse skal videreføres. Det var stemning i salen for at det skulle det.
  • Tørstad orienterte om arbeidskonflikter hvor FLF har spilt en rolle.
 5. Rekruttering og stabilisering i allmennpraksis med innledere
  • Tørstad orienterte om en ny høring angående fastlegeordningen
  • Linh Yen Nguyen, Alta orienterte om hvordan hun opplevde å starte i ny praksis
  • Nina GH Aurebekk orienterte om hvordan fastlønnsordningen arter seg i Hammerfest.
   • Det ble enighet om at fastlønn bør være en alternativ avlønningsform ved oppstart i praksis og at det mangler i Sør-Varanger og Alta.
 6. Evt 
   • Kan legeforeningen formidle informasjon bedre? Generell diskusjon
   • Er det saker styret bør prioritere å jobbe med
    • Det var ønske om et sterkere engasjement i helsepolitiske saker
    • Det var et ønske om at FLF følger opp og sikrer at kommunene også er representert i turnusansettelsesprosessen
    • Det var et ønske om at man så på arbeidsorholdene for legevakter i små kommne
    • Det ble påpekt at FLF ikke mente noe om psykiatriplanen til Helse Finnmark, men denne har ikke kommet på høring til FLF.
    • Det var et ønske om at man må engasjere seg sterkere i å få et tillitsvalgsapparat på overlegesiden.