2016

Referat fra medlemsmøte i Finnmark legeforening 10.11.16 i Kirkenes

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FINNMARK LEGEFORENING 10.11.16

Møtet ble holdt på Scandic Kirkenes hotell med 33 medlemmer tilstede

 

Sak 1. Ingen anmerkninger til innkalling og dagsorden

Sak 2.  Møteleder: Paul Olav Røsbø (Pølle)
Referent: Tina Ollila Uglebakken

Sak 3. Styrets arbeid:

 • Sikre 3 ambulansefly i Finnmark; denne saken har nå Helse Nord snudd i og dagens ordning videreføres
 • Bedre samarbeid med media
 •  For øvrig arbeid med saker som nevnes i punkter under

Sak 4. Fremtidens sykehustjenester i vest:

 • Harald Sunde innleder for arbeidet med nye Hammerfest nye sykehus så langt. 
 • Arnt Johanessen redegjør for bekymring fra legegruppen og hele miljøet i Hammerfest at det nye bygget planlegges for lite; planlagt reduksjon av både antall senger, polikliniske rom og operasjonsstuer.
 •  Diskusjon rundt strategi videre: Involvere politikere, viktig at fagmiljøet står sammen om plassering av lokalsykehuset, tillitsvalgte bør involveres i denne prosessen, mulig med samlokalisasjon med Hammerfest kommune?, nå starter også utdanningen av 5./6. årsstudenter som krever ekstra lokaler
 •  Finnmark legeforening kommer med en uttalelse

Sak 5. Sak i Finnmark dagblad;

 •  Finnmark legeforening har klaget denne inn til PFU i samarbeid med legeforeningens advokater
 • Skaper en mistillit til Hammerfest sykehus og til fylkesmannen slik den er fremstilt
 • Torben Wisborg redegjør; kritisk og bekymret over hvordan denne saken er håndtert av både media og fylkeslegen, å har skrevet et forslag til uttalelse til fylkesmannen i Finnmark som det bes om at medlemsmøtet stemmer over. Diskusjon rundt dette forslaget etter redegjørelse av fylkeslegen.
 • Votering om FLF skal gi en skriftlig tilbakemelding til fylkeslegen; stemmer for 12, stemmer mot 15
 • Ass. Fylkeslege Bjørn Øygard er tilstede i salen og kommenterer uttalelsen de kom med til media; Beklager måten det ble fremstilt på, da dette kom som en stor overraskelse på dem også, redegjør for at dokumentene i denne saken ikke er unntatt offentligheten og prosessen med Finnmark dagblad. Til ettertanke innser de at de burde tatt kontakt med Finnmarkssykehuset og Arnt å advart de om at de var kontaktet av media og bakgrunnen for det.
 • Diskusjon rundt journalisters vinkling av saker mot helsepersonell- Etterspørres et stedlig tilsyn i denne saken som er så alvorlig
 • Diskusjon om fylkeslegen også bør klage Finnmark Dagblad inn til PFU

6. Pasienttrakassering og trusler mot våre medlemmer:

 •  Medlemmer av FLF er via facebooksiden til FLF blitt trakassert og mottatt grove trusler- Styret har etter dette gjort denne siden om til en lukket gruppe og overlevert dokumentasjonen til fylkesmannen
 • Fylkesmannen redegjør for hva de gjør i forhold til denne saken; den er meldt til politiet som forsøker oppspore denne pasienten samt at legeforeningen sentralt er satt på saken
 • Hvis medlemmer blir kontaktet av denne personen er det bevis i denne saken og må overleveres til henholdsvis Fylkesmannen hvis det gjelder ansatte der og Alta Kommune hvis det gjelder ansatte der. Leder Pølle kan gjerne være kommunikasjonsledd hvis man er usikker på hvor man skal henvende seg
 • Medlemsmøtet gir styret i oppdrag og ta denne saken videre til legeforeningen sentralt, evt hyrer inn en privat jurist hvis legeforeningen sentralt ikke gjør noe med saken

 

Tina Ollila Uglebakken
Referent