Finnmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter for Finnmark legeforening

17. oktober 2011

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Finnmark legeforening.
Initialene FLF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening
Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening(Dnlf) og
omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål
FLFs formål følger av Dnlfs lover. Vi legger særskilt vekt på:
(Punktene under anses som likeverdige.)
- å arbeide for å sikre høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.
- å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser.
- å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.
- å fremme kvalitet i utdanningen av medisinerstudenter og leger under utdanning i vår
region
- å støtte tillitsvalgte i deres arbeid
- å fremme rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark
- å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse og arbeide med
helsepolitiske spørsmål.

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller
som etter søknad til sentralstyret blir innvilget denne som lokalforening.

§ 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Kurskomité
Valgkomité
Kollegial støttegruppe for leger i Finnmark – oppnevnes av styret
Honnørkomitéen – oppnevnes av styret

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer.
Kun medlemmer av FLF har stemmerett. Møtet er åpent unntatt ved særskilte saker
som årsmøtet måtte bestemme.
Årsmøtet skal behandle
- styrets beretning
- revidert regnskap
- budsjett
- vedtektsendringer
- valg av styre
- valg av revisor
- valg av kurskomité
- valg av valgkomité
- ev. valg av landsstyrerepresentant (er) (leder er obligatorisk landsstyrerepresentant)

Forslag om saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
Årsmøtet avholdes i forbindelse med FLF sitt vårkurs ca mars/april, men aller senest innen utgangen av august.


Årsmøtet ledes av valgt møteleder/foreningens leder.
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte
Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers frist.
Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen

§ 9 Styret
Styret består i hht Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og 2 styremedlemmer valgt av årsmøtet.
Nestleder velges av og blant styrets medlemmer. Nestleder overtar lederens oppgaver
under dennes forfall. Ved varig forfall av lederen overtar nestlederen ledervervet. Styret velger ny nestleder blant styrets medlemmer.
Det velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer.
De øvrige styremedlemmer velges av yrkesforeningene. Personlige varamedlemmer for styremedlemmene velges av yrkesforeningene.
Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1.9 i år som slutter på ulike tall.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 av styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. 3

§10 Kurskomiteen
Årsmøtet velger kurskomite som skal bestå av minst 5 medlemmer. Forøvrig vises til
"Retningslinjer for legeforeningens kurskomiteer". Medlemmenes funksjonstid er 4 år.
Vekselvis 2 og 3 medlemmer velges hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer
både fra allmenlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

§ 11 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer.
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. Det er styret
som innstiller medlemmene til valgkomiteen.
Valg av valgkomiteens medlemmer skjer ved simpelt/relativt flertall.
Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, kurskomité og
de andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet, med unntak av
valgkomitéen. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøte/vedlegges
innkallingen.

§ 12 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 4 måneder før
årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 4 uker før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 31.03.11. Godkjent av sentralstyret 24.05.2011.