Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Hedmark legeforenings hederspris

Hedmark legeforening deler ut en hederspris hvert år. Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og/eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Prisen skal også stimulere til god klinisk praksis samt bidra til utvikling av gode helsetjenester.
4. oktober 2019

Mottakere og begrunnelser for utdeling av hedersprisen

Geir Selbæk, Birger Lillesveen, Sverre Bergh, og Marit Slaaen, representerte Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. Foto: Tor Martin Nilsen

Geir Selbæk, Birger Lillesveen, Sverre Bergh, og Marit Slaaen, representerte Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. Foto: Tor Martin Nilsen

Hedmark legeforenings hederspris for 2019 går til

FORSKNINGSSENTER FOR ALDERSRELATERT FUNKSJONSSVIKT OG SYKDOM også kalt Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet.  

Dette forskningssenteret har utmerket seg ved omfattende forskningsinnsats gjennom en lang tidsperiode, og i stor grad bidratt til økt kvalitet i klinisk praksis i helsetjenesten i Hedmark. 

Forskningen som er gjennomført her, ofte i samarbeid med nasjonale kompetansemiljøer på området, har bidratt til større forståelse for og bedring av tjenestetilbudet både lokalt og på landsbasis. Senteret har også understøttet bedret helsetjenestetilbud gjennom omfattende samarbeidsprosjekter mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste (bl.a. SAMAKS-arbeidet).  

Gjennom en utstrakt undervisningsinnsats fra senterets side – både basert på egen forskning og erfaringer fra tjenestene – er det oppnådd forbedringer i tjenestetilbudet for personer med demens og annen aldersrelatert funksjonssvikt.  På dette området ligger forskningssenteret i front nasjonalt, og tildeling av legeforeningens hederspris vil være en viktig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjennomført gjennom flere år.

Senteret har som hovedoppgave å løfte fram forskning på eldre personer med psykisk sykdom. Målet er å være ledende på forskning innen alderspsykiatri. Det har tilholdssted på Sanderud og ligger under Divisjon psykisk helse. Forskningen har stort sett omhandlet personer med demenssykdom og de har bare i vår hatt tre  forskere som har disputert til doktorgrad.