Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter for Hedmark legeforening

4. oktober 2019

Her er vedtektene vedtatt av Årsmøtet i Hedmark legeforening 31.8.2007. Sist gang endret av Årsmøtet 2018.

Vedtekter for Hedmark legeforening.
Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 31.08.2007.

§ 1    Navn

Foreningens navn er Hedmark legeforening.
Initialene HELF kan benyttes.

§ 2         Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3         Formål

Formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-4-3 er identiske med Hedmark legeforenings formål.

§ 4         Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget denne som lokalforening.

§ 5         Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6         Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret Valgkomité
Kurskomité
Utstillingskomiteen for "Gammeldoktoren".

§ 7         Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle
- styrets beretning
- revidert regnskap for Hedmark legeforening (inkludert regnskap for Utstillingskomiteen for "Gammeldoktoren") og Hedmark legeforenings kurskomite
- budsjett for Hedmark legeforening (inkludert budsjett for Utstillingskomiteen for "Gammeldoktoren") og Hedmark legeforenings kurskomite
- vedtektsendringer
- valg av styre m/underkomiteer.
- valg av landsstyrerepresentant(er)
- valg av valgkomité
- valg av revisor

Årsmøtet fastsetter honorarer. Honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og andre verv følger G-verdien i folketrygden.

Følgende satser gjelder pr år:

Leder 1,0546 G

Nestleder inntil 0,2775 G etter regning (0.01 G pr time)

Sekretær 0,2775 G

Leder kurskomite 0,2220 G

Kasserer 0,1665 G

Møtegodtgjørelse alle 0,01 G pr møte,

Andre styremedlemmer kan honoreres etter regning oppad begrenset til 0,1 G pr år (0.01 G pr time), møter i underutvalg kurskomiteer og Gammeldoktoren kan honoreres med 0,01 G pr møte.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet.
 
Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.Årsmøtet avholdes innen utgangen av august.

Årsmøtet ledes av dirigent valgt av årsmøtet.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8          Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte

Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen

§ 9          Styret

Styret består i hht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder, som velges separat, 2 styremedlemmer valgt av årsmøtet, og et styremedlem fra hver av de yrkesforeninger som er representert i lokalavdelingen. Det velges 2 varamedlemmer i rangert rekkefølgte for årsmøtevalgte styremedlemmer.

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 1.9 i år som slutter på ulike tall.

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 3 styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

§10         Hedmark legeforenings kurskomite

Hedmark legeforenings kurskomite består av leder og minst 4 medlemmer. Leder skal være allmennlege. Minst en av de øvrige medlemmer skal være ansatt i helseforetak.

Kurskomiteen velges for 2 år fra 1.9. i år som slutter på ulike tall. Leder velges separat.

Ved uttreden i funksjonsperioden suppleres komiteen etter innstilling fra komiteens leder. Suppleringen skal godkjennes av styret og fremlegges neste ordinære årsmøte for godkjenning.

§ 11         Valgkomiteen

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer.

Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.

Valg av valgkomiteens medlemmer skjer ved simpelt/relativt flertall. Komiteen utpeker selv leder.

Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret,  kurskomite,  og eventuelt andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal fremlegges på årsmøtet. Alle medlemmene kan foreslå endringer i godtgjørelser for styrets medlemmer og andre utvalg/komiteer til behandling på årsmøtet.

§ 12         Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 12 uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 3 uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet