Migrasjon og legemangel i fattige land - høyringsuttale

Styret i Møre og Romsdal legeforening har i møte 12/12 08 handsama framlegget til policynotat om migrasjon og legemangel i fattige land. Vi er samde i innhaldet i notatet og har berre ein liten merknad: Når ein går inn for å kartlegge årsakene til at legar blir verande i lavinntektsland, så bør ein også seie noko om korleis ein vil arbeide for eit slikt mål – ved å påvirke norske forskningsprogram, gjennom internasjonale organisasjonar?