Landsstyresak - Forslag om endring av Legeforeningens lover § 3-1-1, 1. og 3. ledd - landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene

Styret i Møre og Romsdal legeforening har i møte 18/2 09 vedteke å støtte framlegget om lovendring som gir leiar av regionsutval plass i landsstyret.