Prinsipp- og arbeidsprogrammet

Styret i Møre og Romsdal legeforening handsama i møte 2. april 2009 framlegget til prinsipp- og arbeidsprogram. Under helsepolitikk er det to satsingsområde som bør vere med under Bidra til en betre helsetjeneste:

  • Vidare utvikling av allmennmedisinen
  • Endring av finansieringsordningane for spesialisthelsetenesta slik at dei legg grunnlag for god fagleg prioritering av ressursinnsatsen.