Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2011

Høring landsstyresak budsjett 2012, fordeling av kontingentinntekter i foreningen og lovendring, forslag fra sentralstyret om å kunne skrive ut ekstra kontingent for lokalforeningene.

14. juni 2012

Arbeidsgruppen foreslår og ber om tilslutningen til flg. modell:

  1. Det gis et differensiert grunntilskudd for reisekostnader og praksiskompensasjon.
  2. Det gis et fast grunntilskudd som dekker et minimum av møtekostnader.
  3. Kostnader til andre kjerneaktiviteter finansieres ved medlemstilskuddet.
  4. Kostnader ut over dette må finansieres av den enkelte avdeling gjennom tilleggskontingent.

For Møre og Romsdal kommer dette med flg. forslag.

  1. Differensiert grunntilskudd, dvs. geografitilskudd settes til kr. 50.0000. Her for Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag kr.100.000, Finnmark kr. 150.000 og Troms kr. 50.000 og de øvrige fylker får ikke noe.
  2. Samtlige lokalforeninger får samme grunntilskudd kr. 75.000 til å dekke 5 styremøter pr. år og kr. 40.000 til regnskap, revisjon og andre faste kostnader, til sammen kr. 115.000.
  3. Medlemstilskudd 985 medlemmer à kr. 323,85 blir for 2012 kr. 319.010.

Totalt tilskudd for 2012 blir dette kr. 484.010.

 

Summen av pkt. A, B og C blir således kr. 484.010, det er kr. 53.972 mindre enn tilskuddet for 2010. Dersom man ønsker å opprettholde samme inntektsnivå i 2010 må årsmøtet vedta en tilleggskontingent på kr. 55 pr. medlem.

 

I høringsnotatet er det kommet en del spørsmål som legeforeningen ønsker tilbakemelding på.

Hovedfordelingen av kontingentinntekter i 2012 vil medføre at lokalforeningene får redusert sin andel av kontingenten med 17,9 %. De fagmedisinske foreningene med 10 % mens yrkesforeningene får øking på 10,1 %, medisinerstudentene får øking på 5,9 %. Regionsutvalgene på 6 og hovedforeningen på 5.

 

Totalt er det en øking i fordelingen på 2,06 % og det er således de fagmedisinske foreninger og lokalforeningene som betaler  økingen  i   de  øvrige ledd. Jeg vil foreslå at Møre og Romsdal legeforeningen kommer med flg. uttalelse.

 

Forslag  til uttalelse

 

Møre og Romsdal legeforening er enig i at kontingenten fordeles på basis av et differensiert grunntilskudd for reisekostnader og praksiskompensasjon, et fast grunntilskudd for dekning av minimum av møtekostnader og et medlemstilskudd som dekker øvrige kjerneaktiviteter.

 

Framlegget til budsjettet for 2012 medfører imidlertid at lokalforeningene blir spesielt hardt rammet ved at kontingentdelen som skal gå til lokalforeningene reduseres med totalt 2,1 mill kroner, altså med 17,9 %.  Det er ikke kommet noen  begrunnelse eller konsekvensutredning   ved at  den økonomiske  balansen mellom  legeforeningens ulike  ledd blir   endret.

 

I høringsnotatet  er det vist til at Møre og Romsdal legeforening kan opprettholde aktivitetsnivået ved å   la medlemmene betale en ekstrakontingent på kr  55.

 

Dette  er sterkt i strid med  intensjonene  i   framlegget idet   det der  heter    at

 

”Foreningene vedtar selv tilleggkontingent for  finansiering av aktiviteter utover kjerneaktivitetene.”

 

Vi er  sterkt imot  at Møre og Romsdal  og de øvrige lokalforeninger må  vedta  tilleggskontingent for  å opprettholde  de  nåværende  kjerneaktiviteter.

 

Møre og Romsdal Legeforening mener  derfor at man ved  nytt  prinsipp   for  fordeling bør legge til grunn at  den økonomiske balansen mellom de ulike ledd av legeforeningen ikke blir endret .

 

 En reduksjon i tilskuddet til lokalforeningene på 2,1 mill kroner vil kunne skape vansker for arbeidet lokalt. Lokalforeningene er en basisforening for samtlige medlemmer av legeforeningen og har en rekke fellesoppgaver og spesielt er utgiftene til frikjøp for forhandlinger og lokale møter undervurdert i framlegget.

 

Møre og Romsdal  har selvsagt en god del   tiltak de ønsker å iverksette  utover kjerneaktivitetene, men de er ikke igangsatt av økonomiske  grunner. Vi nevner her bl a  styrket sekretariatsfunksjon.

 

Vi er enig i at alle ledd   kan iverksette nye  tiltak ved å  øke  kontingenten, men   det må være en forutsetning   kjerneaktivitetene i alle  leddene  av  foreningen  er sikret gode  vilkår først.

 

1. Møre og Romsdal Legeforening vil derfor konkludere med at balansen mellom de ulike grener av legeforeningen bør være omtrent som i 2010 i budsjettet for 2012. Tilbakeføring av 2.1 mill kroner til lokalforeningene bør skje ved at både det faste grunntilskuddet øker og at det differensierte grunntilskuddet øker til de fylker som har fått tildelt det for reisekostnader og praksiskompensasjon, samt at resten av styrkingen skjer på medlemstilskuddet.

 

2.Møre og Romsdal Legeforening er enig i at hovedkontingenten for Den norske Legeforening fastsettes av landsmøtet, men at avdelingen kan fastsette en ekstra kontingent.

 

3.Møre og Romsdal Legeforening er enig i lovendringsforslaget som gir lokalforeningene mulighet til å kreve inn tilleggskontingent.

 

4.Møre og Romsdal Legeforening går inn for at en tilleggskontingent må gjelde alle leger som er pliktig til å betale kontingent til legeforeningen.

 

5.Møre og Romsdal Legeforening mener at maksimalsatsen som avdelingene kan kreve inn ikke må være så høy som 10 % av kontingenten.

 

 Kontingenten  er for  fullt betalende medlemmer er kr. 7.550 pr. år. Maks. utnyttelse av muligheten til å kreve inn 10 % medføre en maks. kontingent på 9.815 for fullt betalende medlem. Dette  kan  i ytterste  fall bety en kontingentøkning på mer enn kr. 2.000.

 

Dette strider også mot intensjonen i framlegget  at kontingentøkingen skal følge  vanlig prisstigning.

 

 Møre og Romsdal Legeforening vil gå inn for at landsmøtet fastsetter den maks. tilleggskontingent for 2 år om gangen og at de første 2 år må taket være 5 %.