Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2011

HØRINGSUTTALSE TIL NYE SPESIALISTREGLER PSYKIATRI

Styret i Møre og Romsdal legeforening har behandlet dette forslaget i møte 17. februar 2011.
14. juni 2012

Forslaget til nye spesialistregler i psykiatri synes å være  en god forbedring av tidligere regler. Det har tilpasset seg endringer; i samfunnet, sykdomspanoramaet, pasientpopulasjonen og sykehusstrukturen i de senere årene.

Det er blitt lagt vekt på å stille større krav til kunnskap om blant annet alderspsykiatri, transkulturell psykiatri, CL-psykiatri og rus- og avhengighetsproblemer.

En har også styrket  innholdet i tjenesten med å øke andelen av den obligatoriske tjenesten, økning i antall obligatoriske kurstimer, mer vekt på forskningskunnskap, samt lagt mer vekt på poliklinisk oppfølging av pasienter.

Bredden i den kliniske tjeneste synes god, men den valgfrie tjenesten i annen medisinsk spesialitet burde vært  presisert med en annen relevant spesialitet, med eksempler.

Kravene til kurs  er også tilpasset internasjonale regler med obligatoriske emnekurs.

Endelig er det innført en obligatorisk  attestasjonsliste over ferdigheter, kompetanse og erfaring under spesialistutdanningen. Det er også videre  krav  om at LIS-legen fører loggbok over pasientarbeidet.