Endring i dei generelle spesialistreglane vedkomande deltaking i vakt – høyringsuttale

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka i møte 15/2 2012, og vedtok å slutte seg til framlegget frå styret i YLF.