Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2012

Endring i dei generelle spesialistreglane vedkomande deltaking i vakt – høyringsuttale

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka i møte 15/2 2012, og vedtok å slutte seg til framlegget frå styret i YLF.
15. juni 2012