Høyringsuttale til lovframlegget om å ta bort regionsutvala

Regionsutvalg Midt-Norge har levert følgende uttalelse i saken:

Legeforeninga etablerte regionsutvala som ein respons på foretaksreformen og etableringa av regionale helseforetak. Regionsutvala si rolle i organisasjonen har vore grundig diskutert i landsstyret fleire ganger, sist i 2010, da landsstyret samrøystes vedtok å behalde regionsutvala. Det kjem no på nytt framlegg om å legge ned utvala, uten at vi ser at det har skjedd endringar som skulle gjere det naudsynt å ta saka opp enda ein gang.

Oslo legeforening skriv i forslaget om nedlegging:

«Videre mener vi at legeforeningen opptrer med forvirrende mange stemmer. På regionsnivå er det konserntillitsvalgt som arbeider mot RHF og dets styre, og foretakene har sine FTV.

Det vil lett kunne bli slik at Administrativ ledelse både på HF og RHF kan finne støtte for sitt syn i ett eller annet legeforeningsorgan, i motstrid med de tillitsvalgte som faktisk er legeforeningens stemme i saken.»

Til dette vil vi kommentere at helseforetaka behandler mange saker av helsepolitisk karakter med konsekvensar for helsetenesta generelt, og for medlemmer som arbeider utanfor foretaka, til dømes i primærhelsetenesta. Dette er no særleg aktualisert gjennom samhandlingsreformen. Regionsutvala kan vere eit viktig forum der tillitsvalgte i helseforetaka, leger som er styremedlemmer i foretaksstyrer og legar med ståstad utanfor foretaka kan drøfte saker og kome fram til samlande standpunkt. Vi vil elles lettare oppleve sprik mellom tillitsvalgte i foretaka sine standpunkt og dei helsepolitiske synspunkt legeforeninga sine organ elles kjem med.  Tillitsvalgtstrukturen i helseforetaka er svært viktig, men kan ikkje vere dei einaste som skal kunne vurdere og uttale seg på vegne av legeforeninga om organisering av spesialisthelsetenesta med store helsepolitiske konsekvensar.

Legeforeninga bør ha ein fleksibel organisasjon som kan svare på endringar i organisering av helsetenesta. Dersom spesialisthelsetenesta blir omorganisert slik at dei regionale helseforetaka blir lagt ned, så gir det grunnlag for å vurdere nedlegging av våre regionsutval. Vi kan ikkje sjå grunnlaget for å reise debatt om regionsutvala enda ein gang no, og går mot lovendringsforslaget.

Etter styrebehandling på e-post støtter Møre og Romsdal denne uttalelsen.