Organisering av avtalespesialister i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har i dette utredningsarbeidet lagt fram to rapporter:
  1. Organisering av små fag (Fagområde der deler av aktiviteten kan utføres hos avtalespesialister og private sykehus)
  2. Organisering av avtalespesialister i Helse Midt Norge.

Rapportene er fyldige og godt gjennomarbeidet. De gir et bilde av situasjonen i Helseforetakene pr i dag og hos Avtalespesialistene. Og delrapport 2 trekker fram perspektiver i utviklingen 20 år fram i tid for enkelte fagområder.

Både helseforetakene og avtalespesialistene har vært representert i utredningsarbeidet, men ikke fastlegene. Dette er en svakhet.

Avtalespesialistene er viktige samarbeidspartnere i avvikling av helsekøene. De har omkring 20 % av den samlede polikliniske aktiviteten i Helse Midt Norge. På landsplan er denne prosent nærmere 30.

Antall hjemler

Helse Sør-Øst har de fleste avtalespesialister i landet, mens Helse Midt Norge sammen med Helse Nord har den laveste del.

Rapporten slår også fast at i forhold til folketallet har Helse NordTrøndelag og St Olav Hospital HF 3 ganger så mange avtalespesialister innen somatikken som Helse Møre og Romsdal. Også m.h.t psykiatere er det underdekning i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal legeforening mener avtalespesialistene gir viktige bidrag til pasientbehandlingen og går i likhet med tidligere vedtak i Helse Midt Norge og rapportene inn for å utjevne forskjellen mellom helseforetakene i Midt-Norge i antall avtalespesialister og søke å øke det samlede antall spesialisthjemler opp på landsgjennomsnittet.

Dette kan gjøres både ved å øke prosentdelen i hjemmelen for spesialister som har redusert avtale og ønsker å øke den, samt opprette nye avtalehjemler.

Oppretting av nye hjemler må skje i nært samarbeid med helseforetakene. Hensynet til vaktbelastning og ønske om økt poliklinikk må veies opp mot hverandre.

Lover og forskrifter

Avtalepraksisen er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter.

Utredningen påpeker påny den svakhet det er i Pasientrettinghetsloven at avtalespesialiatene ikke automatisk har rett til å gi behandlingsgaranti.

På side 77 i delutredning 1 er dette påny påpekt, men det er også påpekt det revisjonsutvalget skrev i sitt vedtak at det er fullt mulig at Helseforetaket kan inngå avtale med den enkelte avtalespesialist om rett til å forplikte helseforetaket på behandlingsgaranti. Dette må gjennomføres i Helse Midt.

 

Utdanning av spesialister

 

Legeforeningen har siden 2007 arbeidet aktivt overfor departementet om innlemme tjeneste i avtalepraksis i spesialistutdanningen av LIS kandidater. Dette må gjennomførest snarest mulig

 

Rekruttering av leger

 

Det har vært diskutert om avtalepraksis vil tappe sjukehusene i distriktene for spesialister. Det kan på kort sikt skje, men mange avtalehjemler i ett distrikt kan også virke rekrutterende av leger til et distrikt .På sentrale sjukehus er det mange LIS leger som er spesialister og gjerne vil ha fast stilling. Det kan være attraktivt for enkelte å få sjukehusstilling i ett distrikt der det er avtalehjemler, som vedkommende ev. kan søke på etter noen år på sjukehuset. For legeektepar kan det være attraktivt at den ene ektefelle får avtalepraksis uten vaktbelastning. I allmennpraksis er det etter hvert blitt en del spesialister, som heller ville gå over til en avtalepraksis.

 

Et system med flere avtale spesialister som samarbeider tett med sjukehuset vil således kunne virke rekrutterende både for avtalepraksis og for sjukehusstillinger.

 

Samarbeide mellom sjukehus avtalepraksis og fastlegene

 

Dette er ikke tatt opp i utredningene, men det bør innen det enkelte helseforetak arbeides mer med å få dette til å fungere bedre.

 

Godkjent i styremøte 3. april 2013.